Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödfiltbi

Organismgrupp Steklar, Bin Epeolus marginatus
Rödfiltbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ett ganska småvuxet (5–7 mm) filtbi. Arten är svart med bjärt kontrasterande vita filtfläckar. Benen och ibland kroppen kan ha mer eller mindre röda fält. Arten betraktas av vissa författare som en underart till hedfiltbi Epeolus cruciger. Skillnader består dels i rödfiltbiets mindre storlek men också i det att det triangulära området på mellankroppens bakre, sluttande del är väl avgränsat och i sin helhet klätt med tydlig nätliknande skulptur.
Utbredning
Länsvis förekomst för rödfiltbi Observationer i Sverige för rödfiltbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
På grund av artens omdiskuterade och något oklara taxonomiska status finns inga direkt tillförlitliga uppgifter om utbredning. I Sverige är rödfiltbi uppgiven från Gotland, Öland, Skåne och Östergötland men utbredningen bör betraktas i ljuset av att arten är svårbestämd och ibland otydligt avgränsad från E. cruciger.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Rödfiltbi har aktuella förekomster i Skåne, Östergötland, samt på Öland och Gotland. Arten är boparasit på klöversidenbi Colletes marginatus NT. Dess taxonomiska status har varit ifrågasatt och därför har den tidigare ej bedömts. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (15-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (76-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii,iv,v)).
Ekologi
Rödfiltbiet anses vara boparasit på klöversidenbi Colletes marginatus. Värdarten är specialiserad på småblommiga ärtväxter som harklöver och väpplingar och förekommer sparsamt på torra, sandiga ängsmarker över stora delar av södra Sverige med en tyngdpunkt i sydost.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· klöversidenbi
· klöversidenbi
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blomväxter
· blomväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Apidae (långtungebin), Släkte Epeolus (filtbin), Art Epeolus marginatus Bischoff, 1930 - rödfiltbi Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Rödfiltbi har aktuella förekomster i Skåne, Östergötland, samt på Öland och Gotland. Arten är boparasit på klöversidenbi Colletes marginatus NT. Dess taxonomiska status har varit ifrågasatt och därför har den tidigare ej bedömts. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (15-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 300 (76-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii,iv,v)).
Ett ganska småvuxet (5–7 mm) filtbi. Arten är svart med bjärt kontrasterande vita filtfläckar. Benen och ibland kroppen kan ha mer eller mindre röda fält. Arten betraktas av vissa författare som en underart till hedfiltbi Epeolus cruciger. Skillnader består dels i rödfiltbiets mindre storlek men också i det att det triangulära området på mellankroppens bakre, sluttande del är väl avgränsat och i sin helhet klätt med tydlig nätliknande skulptur.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödfiltbi

Länsvis förekomst och status för rödfiltbi baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödfiltbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.På grund av artens omdiskuterade och något oklara taxonomiska status finns inga direkt tillförlitliga uppgifter om utbredning. I Sverige är rödfiltbi uppgiven från Gotland, Öland, Skåne och Östergötland men utbredningen bör betraktas i ljuset av att arten är svårbestämd och ibland otydligt avgränsad från E. cruciger.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Apidae - långtungebin 
 • Underfamilj
  Nomadinae  
 • Släkte
  Epeolus - filtbin 
 • Art
  Epeolus marginatusBischoff, 1930 - rödfiltbi

Rödfiltbiet anses vara boparasit på klöversidenbi Colletes marginatus. Värdarten är specialiserad på småblommiga ärtväxter som harklöver och väpplingar och förekommer sparsamt på torra, sandiga ängsmarker över stora delar av södra Sverige med en tyngdpunkt i sydost.

Ekologisk grupp: Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· klöversidenbi - Colletes marginatus (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blomväxter - Angiospermae (Viktig)
Då artens kärnområden utgörs av intensivt störda och blomrika sandmarker utgör förändringar av markanvändningen på artens förekomstlokaler ett hot. Igenväxning orsakad av utebliven markstörning i kombination med kväverik nederbörd riskerar också att missgynna arten på sikt. Artens förekomster på militära övningsfält i Skåne hotas av restriktioner för den tunga militära trafiken och i vissa fall också av minskad övningsaktivitet. I de fall klöversidenbi och rödfiltbi förekommer i sandtäkter innebär återförande av näringsrika jordmassor och trädplantering ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Åtgärder för att gynna rödfiltbi innefattar säkerställande av den störningsregim som finns på artens aktuella förekomster och som gynnar värdbiet och dess pollenväxter. Etablerande av ytor med blottad finsand i anslutning till blomrika hedar, ängar eller ruderatmarker kan med fördel göras inom artens miljöer. I de fall arten förekommer i täkter bör dessa efterbehandlas med hänsyn till artens habitatkrav, något som också gynnar en rad andra hotade och sällsynta sandmarksarter.

Johansson, N. 2012. Rovstekeln Oxybelus latidens (Hymenoptera, Crabronidae) ny för Sverige. Entomologisk Tidskrift 133(1-2): 59–64. Uppsala.

Scheuschl, E. 2000. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band 1. Schlüssel der Gattungen und der Arten der familie Anthophoridae. 2:a upplagan, Velden. 158 pp.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2013

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Apidae - långtungebin 
 • Underfamilj
  Nomadinae  
 • Släkte
  Epeolus - filtbin 
 • Art
  Epeolus marginatus, Bischoff, 1930 - rödfiltbi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2013