Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödfotad nagelskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Gymnopus erythropus
Rödfotad nagelskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rödfotad nagelskivling ser ut som en nagelskivling i allmänhet, d.v.s. en ganska liten, tunnköttig svamp med blek, snart plattad, utbredd, ofta något rynkig hatt, vitaktiga eller ljust gula, ganska täta lameller och lång, smal och seg fot. Bästa kännetecknet är att foten är varmt brunröd i nästan hela sin längd. Endast i toppen är den något blekare. Fotbasen är något rödfiltad, i övrigt är foten slät. Fruktkropparna uppträder vanligen i små klungor.
Utbredning
Länsvis förekomst för rödfotad nagelskivling Observationer i Sverige för rödfotad nagelskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En sydlig art med åtskilliga kända fyndplatser i Skåne. Utanför Skåne är den mycket sällsynt och bara funnen enstaka gånger på Öland och Gotland, i Blekinge, Småland, Östergötland, Västergötland (Kinnekulle), Närke, Västmanland och Uppland. Växer i väl undersökta miljöer. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 250 (2005), vilket motsvarar ungefär 1 250 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Den är sällsynt i Danmark och ej funnen i Norge eller Finland. I mellersta Europa förefaller arten vara relativt vanlig, åtminstone i vissa trakter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i starkt murken ved, t.ex. stubbar, gamla rötter och i marken dolda vedrester av bok, ek och hassel. Påträffas huvudsakligen i näringsrik ädellövskog, lund och hässlen. De flesta fynden i landet har gjorts i Skåne men den finns sällsynt upp till Mälarlandskapen. I Danmark uppges arten speciellt finnas på varma lokaler som t ex sydvända sluttningar. Växer i väl undersökta miljöer men tycks sällsynt och med liten population. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (300-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (30-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (216-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten är nedbrytare och växer på starkt murken lövved, t.ex. gamla stubbar och rötter. Bok tycks vara det vanligaste substratet men den kan också påträffas på ved av ek och kanske andra lövträd. Ibland hittar man den också på marken bland multnande löv, men troligen finns det då vedrester av något slag under. Arten förefaller knuten till näringsrik och kalkhaltig mark i lundmiljö. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som det finns en kontinuitet av ved.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Marasmiaceae, Släkte Gymnopus, Art Gymnopus erythropus (Pers. : Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - rödfotad nagelskivling Synonymer Collybia marasmioides (Britzelm.) Bresinsky & Stangl, Collybia erythropus (Pers. : Fr.) P. Kumm.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i starkt murken ved, t.ex. stubbar, gamla rötter och i marken dolda vedrester av bok, ek och hassel. Påträffas huvudsakligen i näringsrik ädellövskog, lund och hässlen. De flesta fynden i landet har gjorts i Skåne men den finns sällsynt upp till Mälarlandskapen. I Danmark uppges arten speciellt finnas på varma lokaler som t ex sydvända sluttningar. Växer i väl undersökta miljöer men tycks sällsynt och med liten population. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (300-3000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (30-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (216-600) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Rödfotad nagelskivling ser ut som en nagelskivling i allmänhet, d.v.s. en ganska liten, tunnköttig svamp med blek, snart plattad, utbredd, ofta något rynkig hatt, vitaktiga eller ljust gula, ganska täta lameller och lång, smal och seg fot. Bästa kännetecknet är att foten är varmt brunröd i nästan hela sin längd. Endast i toppen är den något blekare. Fotbasen är något rödfiltad, i övrigt är foten slät. Fruktkropparna uppträder vanligen i små klungor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödfotad nagelskivling

Länsvis förekomst och status för rödfotad nagelskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödfotad nagelskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En sydlig art med åtskilliga kända fyndplatser i Skåne. Utanför Skåne är den mycket sällsynt och bara funnen enstaka gånger på Öland och Gotland, i Blekinge, Småland, Östergötland, Västergötland (Kinnekulle), Närke, Västmanland och Uppland. Växer i väl undersökta miljöer. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 250 (2005), vilket motsvarar ungefär 1 250 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Den är sällsynt i Danmark och ej funnen i Norge eller Finland. I mellersta Europa förefaller arten vara relativt vanlig, åtminstone i vissa trakter.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Marasmiaceae  
 • Släkte
  Gymnopus  
 • Art
  Gymnopus erythropus(Pers. : Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - rödfotad nagelskivling
  Synonymer
  Collybia marasmioides (Britzelm.) Bresinsky & Stangl
  Collybia erythropus (Pers. : Fr.) P. Kumm.

Arten är nedbrytare och växer på starkt murken lövved, t.ex. gamla stubbar och rötter. Bok tycks vara det vanligaste substratet men den kan också påträffas på ved av ek och kanske andra lövträd. Ibland hittar man den också på marken bland multnande löv, men troligen finns det då vedrester av något slag under. Arten förefaller knuten till näringsrik och kalkhaltig mark i lundmiljö. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som det finns en kontinuitet av ved.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Avverkning av lövskog och omföring av lövskog till barrskog är liksom bristen på död ved i dagens skogar de största hoten. Möjligen är svampen också negativt påverkad av luftföroreningar.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
På artens växtplatser bör skogsbruk bedrivas med stor försiktighet. Uttag av enstaka träd kan accepteras. De lokaler där arten uppträder tillsammans med andra sällsynta och hotade svampar bör lämnas helt intakta och säkerställas. Generellt bör skog med ädellövinslag inte omvandlas till barrskog utan istället gynnas så att fler lämpliga växtplatser för denna och liknande arter skapas.
Utländska namn – NO: Rødstilket flathatt, DK: Rødstokket fladhat, FI: Punajalkajuurekas.

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1982. Norstedts stora svampbok. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Lange J.E. 1935–1940. Flora Agaricina Danica (nr 45 H). Köpenhamn.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Marasmiaceae  
 • Släkte
  Gymnopus  
 • Art
  Gymnopus erythropus, (Pers. : Fr.) Antonín, Halling & Noordel. - rödfotad nagelskivling
  Synonymer
  Collybia marasmioides (Britzelm.) Bresinsky & Stangl
  Collybia erythropus (Pers. : Fr.) P. Kumm.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.