Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödfotad spindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius bulliardii
Rödfotad spindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rödfotad spindling är en medelstor svamp. Hatten är rödbrun, skivorna är bruna och kan ha en violett ton. Velumet färgar nedre delen av foten lysande cinnoberröd. Även mycel och mykorrhiza har samma intensivt röda färg. Upptill är foten vitaktig med violett inslag. Arten saknar utpräglad lukt och smak. Köttet är vitt till brunaktigt, ibland med blålila ton i övre delen av foten.
Utbredning
Länsvis förekomst för rödfotad spindling Observationer i Sverige för rödfotad spindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt art som är belagd från Öland, Gotland och en lokal i Västergötland. Ett par äldre uppgifter från sydvästra Västergötland har inte kunnat bekräftas. 13 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 70, vilket motsvarar ungefär 650 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 6 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 200-300 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Minskningen bedöms fortgå framöver. I Danmark ansågs den vara försvunnen, men återfanns 1990 på östra Jylland. Arten är också rapporterad från England, Holland och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med ek och hassel i ek/hasselskog, hassellund, hässlen och ängsekskog på torr och kalkrik mark. Värmekrävande och främst förekommande på Öland och Gotland. Liten total population i landet som bedöms ha minskat p.g.a. igenväxning, beskuggning och därmed försämrade habitatkvaliteér. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (500-5000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 250 (76-250) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med ek och hassel i lövskog, hassellund och ängsekskog på torr och kalkrik mark. Värmekrävande. I Mellaneuropa uppges bok vara den vanligaste mykorrhizapartnern. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius bulliardii (Pers.:Fr.) Fr. - rödfotad spindling Synonymer Agaricus bulliardii Pers.:Fr.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek och hassel i ek/hasselskog, hassellund, hässlen och ängsekskog på torr och kalkrik mark. Värmekrävande och främst förekommande på Öland och Gotland. Liten total population i landet som bedöms ha minskat p.g.a. igenväxning, beskuggning och därmed försämrade habitatkvaliteér. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (500-5000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 250 (76-250) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Rödfotad spindling är en medelstor svamp. Hatten är rödbrun, skivorna är bruna och kan ha en violett ton. Velumet färgar nedre delen av foten lysande cinnoberröd. Även mycel och mykorrhiza har samma intensivt röda färg. Upptill är foten vitaktig med violett inslag. Arten saknar utpräglad lukt och smak. Köttet är vitt till brunaktigt, ibland med blålila ton i övre delen av foten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödfotad spindling

Länsvis förekomst och status för rödfotad spindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödfotad spindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt art som är belagd från Öland, Gotland och en lokal i Västergötland. Ett par äldre uppgifter från sydvästra Västergötland har inte kunnat bekräftas. 13 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 70, vilket motsvarar ungefär 650 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 6 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 200-300 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. igenväxning, beskuggning och försämrat lokalklimat. Minskningen bedöms fortgå framöver. I Danmark ansågs den vara försvunnen, men återfanns 1990 på östra Jylland. Arten är också rapporterad från England, Holland och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Telamonia  
 • Art
  Cortinarius bulliardii(Pers.:Fr.) Fr. - rödfotad spindling
  Synonymer
  Agaricus bulliardii Pers.:Fr.

Bildar mykorrhiza med ek och hassel i lövskog, hassellund och ängsekskog på torr och kalkrik mark. Värmekrävande. I Mellaneuropa uppges bok vara den vanligaste mykorrhizapartnern. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas främst av att växtplatserna kalavverkas eller att ädla lövträd ersätts av barrträd eller triviallövträd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Samtliga lokaler måste skyddas. Bestånden bör hållas under uppsikt. Ädellövskog på kalkrik mark har stora skyddsvärden och en större skyddad areal behövs. Försiktig gallring med bevarande av de äldsta träden kan ibland vara gynnsamt för svampfloran.
Utländska namn: DK: Bulliards slørhat.

Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1989. Cortinarius, Flora Photographica. Blad A37. Härnösand. (BILD)

Dähncke, R.M. & Dähncke, S.M. 1979. 700 Pilze in Farbfotos. AT Verlag, Aarau. (BILD)

Fries, R. 1888. Synopsis Hymenomycetum Regionis Gothoburgensis.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Telamonia  
 • Art
  Cortinarius bulliardii, (Pers.:Fr.) Fr. - rödfotad spindling
  Synonymer
  Agaricus bulliardii Pers.:Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.