Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödhättingssnylting

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Hypomyces porphyreus
Rödhättingssnylting Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna pyrenomycet ombildar värdsvampens fruktkroppar till bruna, skaftade Cordyceps-liknande bildningar, som närmast har formen av slemmurkling, Leotia lubrica. De talrika perithecierna är koniska och sitter med basen insänkta i svampens stromatiska vävnad, talrikast i den huvudlika delen men fläckvis även på skaftet. Ascosporerna har ett mediant septum. En annan, ljusare art på L. lubrica har osepterade sporer och är ännu inte funnen i Norden.
Utbredning
Länsvis förekomst för rödhättingssnylting Observationer i Sverige för rödhättingssnylting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Hypomyces porphyreus har påträffats på fyra lokaler på Öland samt en i Uppland. Den är även känd från Danmark och Norge samt Nederländerna och USA.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Parasit på andra svampar, sannolikt huvudsakligen rödskivlingar och fingersvampar. Påträffas på särskilt rika fläckar i ädellövskog, hässlen och blandskog i s.k. hotspots med många andra hotade svampar. En liten art men med iögonfallande utseende, knuten till riktigt exklusiva miljöer. Total population i landet mycket liten. Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (18-600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (7-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (2000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (16-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
De öländska fynden har gjorts i kalkrika, stenbundna, slutna hässlen med även i övrigt extremt rik svampflora av sällsynta och rödlistade arter. Rogerson & Samuels uppger att arten är parasit på Leptonia strigosissima, det vill säga Entoloma strigosissimum, bland annat i en kollekt från Norge. Värdsvampen omformas till oigenkännlighet. Læssøe & Dissing uppger i Nordic Macromycetes att arten troligen är begränsad till undersläktet Pouzarella i Entoloma. Det har ännu inte visats vilken art som H. porphyreus parasiterar på i Sverige eller Danmark. Entoloma strigosissima är endast påträffad en gång på lämpliga lokaler i det öländska mittlandet, medan H. porphyreus verkar vara sällsynt men troligen väl spridd i lämplig miljö.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Svampar och lavar
Svampar och lavar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Sordariomycetes, Ordning Hypocreales (köttkärnsvampar), Familj Hypocreaceae, Släkte Hypomyces (svampsnyltingar), Art Hypomyces porphyreus Rogerson & Mazzer - rödhättingssnylting Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Parasit på andra svampar, sannolikt huvudsakligen rödskivlingar och fingersvampar. Påträffas på särskilt rika fläckar i ädellövskog, hässlen och blandskog i s.k. hotspots med många andra hotade svampar. En liten art men med iögonfallande utseende, knuten till riktigt exklusiva miljöer. Total population i landet mycket liten. Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (18-600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (7-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (2000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (16-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Denna pyrenomycet ombildar värdsvampens fruktkroppar till bruna, skaftade Cordyceps-liknande bildningar, som närmast har formen av slemmurkling, Leotia lubrica. De talrika perithecierna är koniska och sitter med basen insänkta i svampens stromatiska vävnad, talrikast i den huvudlika delen men fläckvis även på skaftet. Ascosporerna har ett mediant septum. En annan, ljusare art på L. lubrica har osepterade sporer och är ännu inte funnen i Norden.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödhättingssnylting

Länsvis förekomst och status för rödhättingssnylting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödhättingssnylting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Hypomyces porphyreus har påträffats på fyra lokaler på Öland samt en i Uppland. Den är även känd från Danmark och Norge samt Nederländerna och USA.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Hypocreomycetidae  
 • Ordning
  Hypocreales - köttkärnsvampar 
 • Familj
  Hypocreaceae  
 • Släkte
  Hypomyces - svampsnyltingar 
 • Art
  Hypomyces porphyreusRogerson & Mazzer - rödhättingssnylting

De öländska fynden har gjorts i kalkrika, stenbundna, slutna hässlen med även i övrigt extremt rik svampflora av sällsynta och rödlistade arter. Rogerson & Samuels uppger att arten är parasit på Leptonia strigosissima, det vill säga Entoloma strigosissimum, bland annat i en kollekt från Norge. Värdsvampen omformas till oigenkännlighet. Læssøe & Dissing uppger i Nordic Macromycetes att arten troligen är begränsad till undersläktet Pouzarella i Entoloma. Det har ännu inte visats vilken art som H. porphyreus parasiterar på i Sverige eller Danmark. Entoloma strigosissima är endast påträffad en gång på lämpliga lokaler i det öländska mittlandet, medan H. porphyreus verkar vara sällsynt men troligen väl spridd i lämplig miljö.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Svampar och lavar (Viktig)
Hotbild oklar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten kan vara förbisedd och bör eftersökas på ytterligare lokaler. De svenska lokalerna bör besökas på nytt och följas under en vegetationsperiod för att om möjligt påvisa vilken eller vilka värdsvamp(ar) arten förekommer på. Eventuella skyddsåtgärder måste riktas mot värdsvamparna och åtgärder vidtas så att de biotoper de lever i får adekvat skötsel. De öländska hässlena hyser en extremt rik svampflora och särskilda skyddsåtgärder inkluderande extensiv markanvändning i form av betesgång och plockhuggning bör utformas.

Hansen, L. & Knudsen, H. (Eds). 2000. Nordic Macromycetes 1: 222. -Nordsvamp: Copenhagen.

Læssøe, T. 1989. Vorsø - mykologisk set. Svampe 20: 59–80 .

Rogerson, C.T. & Samuels, G.J. 1994. Agaricolous species of Hypomyces. Mycologia 86: 839–866.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ove Eriksson & Tommy Knutsson 2002.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Hypocreomycetidae  
 • Ordning
  Hypocreales - köttkärnsvampar 
 • Familj
  Hypocreaceae  
 • Släkte
  Hypomyces - svampsnyltingar 
 • Art
  Hypomyces porphyreus, Rogerson & Mazzer - rödhättingssnylting
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ove Eriksson & Tommy Knutsson 2002.