Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödhornad mulmstyltfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Systenus scholtzi
Rödhornad mulmstyltfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rödhornad mulmstyltfluga är en medelstor representant för familjen styltflugor; kroppslängden uppgår till cirka 4 mm och färgen är metalliskt grön. Antennerna är rödgula frånsett en liten brunaktig ton längst ut på tredje segmentet. Vingens bakkant är mot spetsen tydligt konkav och här finns en oval, svart fläck. Samtliga höfter är gula.
Utbredning
Länsvis förekomst för rödhornad mulmstyltfluga Observationer i Sverige för rödhornad mulmstyltfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige funnen i Skåne i centrala Lund med ett fynd per årtionde sedan 1960-talet (1961, 1974, 1986, 1995). 2004 tillkom ett fynd i Sköndal, Stockholms län och 2011 gjordes ett fynd i Halland. I Naturhistoriska riksmuseets samlingar finns emellertid också ett fynd från Östergötland under 1800-talet utan närmare tidsangivilse. Det finns sålunda endast två kända förekomstområden i Sverige. I övrigt är den rödhornade mulmstyltflugan funnen i västra och norra Europa inklusive Danmark, Sverige och Norge, vidare i södra Ryssland med anslutande länder. Någon sammanhängande europeisk utbredning är alltså inte påvisad, och arten torde överallt med rätta betraktas som sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
En handfull fynd från Skåne, Halland och Södermanland samt ett 1800-talsfynd från Östergötland. Insamlad i malaisefälleprokektet (Stenshuvud 2005). Utvecklas i mulmen i röthål på t ex alm och bok, kräver antagligen lokal kontinuitet i tillgången på lämpliga sådana äldre träd, t ex i parker och alléer. Många av Skånes alléer med gamla hålträd har avverkats under sen tid. Äldre alm är där nästan helt försvunnen. Styltflugor är habitattrogna och begränsade i sin spridningsbenägenhet. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (1000-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larverna utvecklas i blöt mulm i savande hålträd av lövträd. Funnen i alm, ask och bok. Den delar här samma habitatkrav som vitstjärtad mulmstyltfluga Systenus leucurus och gulbrokig barkfluga Xylomya maculata. Larvernas biologi är inte närmare känd men sannolikt är de som de flesta styltflugelarver rovdjur. De vuxna flugorna ses mycket sällan i det fria.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· bok
· bok
· skogsalm
· skogsalm
Levande djur
Levande djur
Levande träd
Levande träd
· bok
· bok
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Dolichopodidae (styltflugor), Släkte Systenus, Art Systenus scholtzi (Loew, 1850) - rödhornad mulmstyltfluga Synonymer Systenus scholtzii (Loew, 1850)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation En handfull fynd från Skåne, Halland och Södermanland samt ett 1800-talsfynd från Östergötland. Insamlad i malaisefälleprokektet (Stenshuvud 2005). Utvecklas i mulmen i röthål på t ex alm och bok, kräver antagligen lokal kontinuitet i tillgången på lämpliga sådana äldre träd, t ex i parker och alléer. Många av Skånes alléer med gamla hålträd har avverkats under sen tid. Äldre alm är där nästan helt försvunnen. Styltflugor är habitattrogna och begränsade i sin spridningsbenägenhet. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (1000-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-40) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Rödhornad mulmstyltfluga är en medelstor representant för familjen styltflugor; kroppslängden uppgår till cirka 4 mm och färgen är metalliskt grön. Antennerna är rödgula frånsett en liten brunaktig ton längst ut på tredje segmentet. Vingens bakkant är mot spetsen tydligt konkav och här finns en oval, svart fläck. Samtliga höfter är gula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödhornad mulmstyltfluga

Länsvis förekomst och status för rödhornad mulmstyltfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödhornad mulmstyltfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige funnen i Skåne i centrala Lund med ett fynd per årtionde sedan 1960-talet (1961, 1974, 1986, 1995). 2004 tillkom ett fynd i Sköndal, Stockholms län och 2011 gjordes ett fynd i Halland. I Naturhistoriska riksmuseets samlingar finns emellertid också ett fynd från Östergötland under 1800-talet utan närmare tidsangivilse. Det finns sålunda endast två kända förekomstområden i Sverige. I övrigt är den rödhornade mulmstyltflugan funnen i västra och norra Europa inklusive Danmark, Sverige och Norge, vidare i södra Ryssland med anslutande länder. Någon sammanhängande europeisk utbredning är alltså inte påvisad, och arten torde överallt med rätta betraktas som sällsynt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Medeterinae  
 • Släkte
  Systenus  
 • Art
  Systenus scholtzi(Loew, 1850) - rödhornad mulmstyltfluga
  Synonymer
  Systenus scholtzii (Loew, 1850)

Larverna utvecklas i blöt mulm i savande hålträd av lövträd. Funnen i alm, ask och bok. Den delar här samma habitatkrav som vitstjärtad mulmstyltfluga Systenus leucurus och gulbrokig barkfluga Xylomya maculata. Larvernas biologi är inte närmare känd men sannolikt är de som de flesta styltflugelarver rovdjur. De vuxna flugorna ses mycket sällan i det fria.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Levande träd (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Bristande tillgång till och utveckling av gamla, ihåliga ädellövträd, inhemska men också främmande trädslag. Avverkning av gamla träd i skogsbruk samt i park- och stadsmiljöer med motiven almsjukeprofylax, estetiska skäl eller personsäkerhet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skydd av befintliga hålträd av ädellöv i de sydliga länen (Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Hallands län) – framför allt på lokaler och i områden där den rödhornade mulmstyltflugan eller dess följearter påträffats. En fungerande skogsstrategi för utvecklande av gamla ädellövträd i landskapet i dessa regioner. Trädvård i parker och stadsmiljöer som tar hänsyn till hotade arters behov då det numera framför allt är här som gamla och sjuka träd fått utvecklas. Skapande av hålträd s.k. ”veteranisering” i befintliga trädbestånd för en förkortning av den annars alltför långa – och för artens överlevnad ödesdigra – leveranstiden av lämpliga substrat, är en metod som bör utvecklas.

Andersson, H. 1999. Rödlistade eller sällsynta evertebrater i Lunds stad. Ent. Tidskr. 120: 169–183.

d’Assis Fonseca, E.C.M. 1978. Handbook for the identification of British insects, vol. IX, part 5: Dolichopodidae. Royal Entomological Society, London.

Grichanov, I. 2006. A checklist and keys to North European genera and species of Dolichopodidae (Diptera). S:t Petersburg.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingemar Struwe 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Dolichopodidae - styltflugor 
 • Underfamilj
  Medeterinae  
 • Släkte
  Systenus  
 • Art
  Systenus scholtzi, (Loew, 1850) - rödhornad mulmstyltfluga
  Synonymer
  Systenus scholtzii (Loew, 1850)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingemar Struwe 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.