Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödklintsrotvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Pelochrista caecimaculana
Rödklintsrotvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Huvudet och mellankroppen är mörkt ockragula till gråbruna. Framvingen är för blotta ögat brunaktig med en mer eller mindre regelbundet kvartscirkelformad "spegel" vid vingens bakhörn. Vingytan är oftast fint tvärvattrad av små mörkbruna strimmor, men i sydvästra Skåne förekommer också nästan helt enfärgade fjärilar med en djupare brun färgton. Från andra håll, t.ex. i Bohuslän, har man sett fjärilar med tydligare teckning, då i form av ett brett tvärband, som löper snett inåt i riktning mot framkanten och försvinner ut i ett mörkt framkantsfält, samt dessutom en mindre fläck vid bakkanten nära vingbasen. Vingspann 15-21 mm, honan vanligen något mindre än hanen. Rödklintrotvecklare bör inte kunna förväxlas med några andra vecklare, men vissa exemplar kan ha så tydlig teckning i framvingen att de kan sammanblandas med krisslerotvecklare, Pelochrista mollitana.
Utbredning
Länsvis förekomst för rödklintsrotvecklare Observationer i Sverige för rödklintsrotvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är säkert en gammal medlem av den svenska faunan, även om den först 1946 noterades som svensk. I Sverige förekommer den framför allt i kustnära trakter i Skåne och Uppland, samt på Öland och Gotland. Den är mycket lokal och ganska ovanlig, även om larvens värdväxt är mer utbredd. I Danmark finns den i de flesta provinser, men saknas över stora delar av Jylland. I Norge är den känd endast från Oslo-området. I Finland har den bara påträffats på Åland och i den sydvästliga delen av fastlandet. I övriga Europa är den inte sällsynt och förekommer från Västeuropa till Mongoliet i öster.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Rödklintrotvecklare är i Sverige bara känd från Skåne, Öland, Gotland samt från två lokaler i Uppland. Arten förekommer på torrängsmarker där larven är polyfag på olika örter, men den tycks i första hand föredra rödklint. Igenväxning av torrängsmiljöer är en bidragande orsak till artens minskning. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (21-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (84-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Rödklintrotvecklaren finns framför allt på väldränerade marker med larvens värdväxt rödklint, Centaurea jacea. Utomlands uppges den också kunna leva på svartklint, C. nigra, och ett antal andra växter. Vissa år kan den i synnerhet på sandiga strandängar, i grustag och vägslänter, på trädesåkrar och uttorkade, blomrika alvarmarker lokalt uppträda något mer talrikt. Fjärilen flyger från midsommartid till mitten av augusti och ses främst om kvällen. Larvens levnadssätt har troligen inte studerats närmare, i varje fall inte i Sverige, men den antas leva i roten eller stjälken av rödklint.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· rödklint
· rödklint
· svartklint
· svartklint
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Pelochrista, Art Pelochrista caecimaculana (Hübner, 1799) - rödklintsrotvecklare Synonymer rödklintrotvecklare

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Rödklintrotvecklare är i Sverige bara känd från Skåne, Öland, Gotland samt från två lokaler i Uppland. Arten förekommer på torrängsmarker där larven är polyfag på olika örter, men den tycks i första hand föredra rödklint. Igenväxning av torrängsmiljöer är en bidragande orsak till artens minskning. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (21-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (84-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Huvudet och mellankroppen är mörkt ockragula till gråbruna. Framvingen är för blotta ögat brunaktig med en mer eller mindre regelbundet kvartscirkelformad "spegel" vid vingens bakhörn. Vingytan är oftast fint tvärvattrad av små mörkbruna strimmor, men i sydvästra Skåne förekommer också nästan helt enfärgade fjärilar med en djupare brun färgton. Från andra håll, t.ex. i Bohuslän, har man sett fjärilar med tydligare teckning, då i form av ett brett tvärband, som löper snett inåt i riktning mot framkanten och försvinner ut i ett mörkt framkantsfält, samt dessutom en mindre fläck vid bakkanten nära vingbasen. Vingspann 15-21 mm, honan vanligen något mindre än hanen. Rödklintrotvecklare bör inte kunna förväxlas med några andra vecklare, men vissa exemplar kan ha så tydlig teckning i framvingen att de kan sammanblandas med krisslerotvecklare, Pelochrista mollitana.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödklintsrotvecklare

Länsvis förekomst och status för rödklintsrotvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödklintsrotvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är säkert en gammal medlem av den svenska faunan, även om den först 1946 noterades som svensk. I Sverige förekommer den framför allt i kustnära trakter i Skåne och Uppland, samt på Öland och Gotland. Den är mycket lokal och ganska ovanlig, även om larvens värdväxt är mer utbredd. I Danmark finns den i de flesta provinser, men saknas över stora delar av Jylland. I Norge är den känd endast från Oslo-området. I Finland har den bara påträffats på Åland och i den sydvästliga delen av fastlandet. I övriga Europa är den inte sällsynt och förekommer från Västeuropa till Mongoliet i öster.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Pelochrista  
 • Art
  Pelochrista caecimaculana(Hübner, 1799) - rödklintsrotvecklare
  Synonymer
  rödklintrotvecklare

Rödklintrotvecklaren finns framför allt på väldränerade marker med larvens värdväxt rödklint, Centaurea jacea. Utomlands uppges den också kunna leva på svartklint, C. nigra, och ett antal andra växter. Vissa år kan den i synnerhet på sandiga strandängar, i grustag och vägslänter, på trädesåkrar och uttorkade, blomrika alvarmarker lokalt uppträda något mer talrikt. Fjärilen flyger från midsommartid till mitten av augusti och ses främst om kvällen. Larvens levnadssätt har troligen inte studerats närmare, i varje fall inte i Sverige, men den antas leva i roten eller stjälken av rödklint.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· rödklint - Centaurea jacea (Viktig)
· svartklint - Centaurea nigra (Har betydelse)
Igenväxning, extremt betestryck, skogsplantering, exploatering av kustnära sandmarker samt kvävenedfall inverkar menligt på arten. Vägkantsklippning vid fel tidpunkt kan eventuellt inverka menligt på arten, då rödklint numera i vissa trakter bara påträffas längs vägarna. Å andra sidan kan den förmodat rotlevande larven ändå klara sig tämligen väl, då värdväxten ofta åter går i blom efter slåtter.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Områden rikligt bevuxna med rödklint bör sparas och gynnas, eftersom rödklintrotvecklaren är beroende av denna växt för sin överlevnad. Även många andra insektsarter är bundna till rödklint och blommorna besöks livligt av sandmarksspecialister och andra nektarsökande arter.

Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. Entomologiska Sällskapet i Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Reviderad Bengt Å Bengtsson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Pelochrista  
 • Art
  Pelochrista caecimaculana, (Hübner, 1799) - rödklintsrotvecklare
  Synonymer
  rödklintrotvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Reviderad Bengt Å Bengtsson 2012.