Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödlånke

Organismgrupp Kärlväxter Lythrum portula
Rödlånke Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rödlånke är en liten, vanligen ettårig, kal ört med motsatta spatelformade blad. Växten liknar lånkar av släktet Callitriche men hela växten är oftast rödaktig. Vanligen växer den nedliggande och krypande på fuktig mark eller i grunt vatten. De små oansenliga blommorna sitter i bladvecken. De är sextaliga med vardera sex kronblad, foderflikar och ståndare. Frukten är en klotrund kapsel med många frön. Blommorna är oftast självpollinerade.
Utbredning
Länsvis förekomst för rödlånke Observationer i Sverige för rödlånke
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlånke förekommer från Skåne till Dalarna och Ångermanland. Den är fortfarande inte ovanlig i slättområden i Syd- och Mellansverige men har överallt minskat starkt. På Öland ej sedd sedan 1980-talet. Rödlånken är en europeisk art vars utbredning sträcker sig söderut till Sydeuropa. Den förekommer också i Nordafrika och i västra Asien och som inkomling i Nordamerika och på Nya Zeeland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2abc; B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Rödlånke förekommer från Skåne upp till Hälsingland men är vanligast i södra delarna av landet. Även funnen i Norrbotten och Lycksele lappmark. Rödlånke växer på lerig mark vid stränder av sjöar och åar, vid diken, dammar och andra trampade blöta ställen, ofta i betesmarker. Utmed kusten växer den även i hällkar. Det största hotet och orsaken till artens vikande trend är upphörande beteshävd. Uppvisar dokumenterat kraftig minskning (60-80% under 40-65 år) i Skåne, Bohuslän och Uppland men uppges vara ganska vanlig och stabil i Blekinge. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (2000-5000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 20 (10-25) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på direkt observation, ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A2abc; B2ab(ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Rödlånke växer på lerig mark vid stränder av sjöar och åar, vid diken, dammar och andra trampade blöta ställen i betesmarker. Den ingår ofta i ävjebroddssamhällen tillsammans med arter som fyrling Crassula aquatica, smålånke Callitriche palustris, nålsäv Eleocharis acicularis, sumpnoppa Gnaphalium uliginosum, och slamkrypor Elatine. Den förekommer även i grunda hällkar och småpölar vid kusten. Vissa år uppträder den i massförekomster på översvämmade åkrar. Fröna behöver ljus för att gro. En del frön behåller troligen grobarheten under lång tid eftersom växten kan komma tillbaka efter lång tids frånvaro.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Småvatten
Småvatten
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Myrtales (myrtenordningen), Familj Lythraceae (fackelblomsväxter), Släkte Lythrum (fackelblomstersläktet), Art Lythrum portula (L.) D. A. Webb - rödlånke Synonymer Peplis portula L.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2abc; B2ab(ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Rödlånke förekommer från Skåne upp till Hälsingland men är vanligast i södra delarna av landet. Även funnen i Norrbotten och Lycksele lappmark. Rödlånke växer på lerig mark vid stränder av sjöar och åar, vid diken, dammar och andra trampade blöta ställen, ofta i betesmarker. Utmed kusten växer den även i hällkar. Det största hotet och orsaken till artens vikande trend är upphörande beteshävd. Uppvisar dokumenterat kraftig minskning (60-80% under 40-65 år) i Skåne, Bohuslän och Uppland men uppges vara ganska vanlig och stabil i Blekinge. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (2000-5000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 20 (10-25) % under de senaste 10 åren. Bedömningen baseras på direkt observation, ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (A2abc; B2ab(ii,iii,iv,v)).
Rödlånke är en liten, vanligen ettårig, kal ört med motsatta spatelformade blad. Växten liknar lånkar av släktet Callitriche men hela växten är oftast rödaktig. Vanligen växer den nedliggande och krypande på fuktig mark eller i grunt vatten. De små oansenliga blommorna sitter i bladvecken. De är sextaliga med vardera sex kronblad, foderflikar och ståndare. Frukten är en klotrund kapsel med många frön. Blommorna är oftast självpollinerade.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödlånke

Länsvis förekomst och status för rödlånke baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödlånke

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Rödlånke förekommer från Skåne till Dalarna och Ångermanland. Den är fortfarande inte ovanlig i slättområden i Syd- och Mellansverige men har överallt minskat starkt. På Öland ej sedd sedan 1980-talet. Rödlånken är en europeisk art vars utbredning sträcker sig söderut till Sydeuropa. Den förekommer också i Nordafrika och i västra Asien och som inkomling i Nordamerika och på Nya Zeeland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Myrtales - myrtenordningen 
 • Familj
  Lythraceae - fackelblomsväxter 
 • Släkte
  Lythrum - fackelblomstersläktet 
 • Art
  Lythrum portula(L.) D. A. Webb - rödlånke
  Synonymer
  Peplis portula L.

Rödlånke växer på lerig mark vid stränder av sjöar och åar, vid diken, dammar och andra trampade blöta ställen i betesmarker. Den ingår ofta i ävjebroddssamhällen tillsammans med arter som fyrling Crassula aquatica, smålånke Callitriche palustris, nålsäv Eleocharis acicularis, sumpnoppa Gnaphalium uliginosum, och slamkrypor Elatine. Den förekommer även i grunda hällkar och småpölar vid kusten. Vissa år uppträder den i massförekomster på översvämmade åkrar. Fröna behöver ljus för att gro. En del frön behåller troligen grobarheten under lång tid eftersom växten kan komma tillbaka efter lång tids frånvaro.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Sötvatten, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Småvatten, Blottad mark

Substrat/Föda:
Vatten (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Det största hotet och orsaken till artens vikande trend är upphörande beteshävd men även andra rationaliseringar och strukturförändringar inom jordbruket har säkert bidragit. I älvdalarna är vattenkraftutbyggnad och reglering också ett allvarligt hot och en orsak till att många lokaler försvunnit.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Det är av stor vikt att hävden bibehålls på rödlånkens lokaler. Artens aktuella status bör fastställas inom hela det svenska utbredningsområdet.
Rödlånke är enda värdväxt för en rödlistad (EN) vivel Phytobius olssonii. Utländska namn – DK: Vandportulak, NO: Vasskryp, FI: Ojakaali, GB: Water-purslane.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötland flora. Lund.

Bratt, L., Edelsjö, J., Ljung, T., Nyström, S. & Lundqvist, R. 1993. Hotade och sällsynta växter i Dalarna. Dalarnas Botaniska Sällskap.

Fæegri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of Distribution of Norwegian Plants III. The southeastern element. Bergen.

Larsen, K. & Pedersen, A. 1960. Papaveraceernes, Fumariaceernes, Nymphaeaceernes, Ceratophyllaceernes, Elatinaceernes, Halorrhagidaceernes, Hippuridaceerens og Lythraceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 56: 37–86.

Preston, C. D. & Croft, J. M. 1997. Aquatic plants in Britain and Ireland.

Rydberg, H & Wanntorp, H.-E. 2001. Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Peter Ståhl 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Myrtales - myrtenordningen 
 • Familj
  Lythraceae - fackelblomsväxter 
 • Släkte
  Lythrum - fackelblomstersläktet 
 • Art
  Lythrum portula, (L.) D. A. Webb - rödlånke
  Synonymer
  Peplis portula L.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Peter Ståhl 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.