Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödnörel

Organismgrupp Kärlväxter Minuartia rubella
Rödnörel Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för rödnörel Observationer i Sverige för rödnörel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,iv,v); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Rödnörel är en liten, flerårig och tuvad växt som växer sällsynt på kalkrika högfjäll i de norra fjälltrakterna. Arten är ofta fåtalig på sina växtplatser och visar tecken på att minska, av okänd anledning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (200-4000). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (19336-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (120-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B2ab(ii,iv,v); D1).
Ekologi
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Levande djur
Levande djur
· myror
· myror
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Minuartia (nörlar), Art Minuartia rubella (Wahlenb.) Hiern - rödnörel Synonymer Alsine rubella Wahlenb., Alsine verna var. hirta, Alsine hirta (Wormsk.) Hartm., Arenaria hirta Wormsk.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,iv,v); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Rödnörel är en liten, flerårig och tuvad växt som växer sällsynt på kalkrika högfjäll i de norra fjälltrakterna. Arten är ofta fåtalig på sina växtplatser och visar tecken på att minska, av okänd anledning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (200-4000). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (30-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20000 (19336-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 160 (120-240) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B2ab(ii,iv,v); D1).
Konventioner Typisk art i 8120 Kalkrasmarker (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR))

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödnörel

Länsvis förekomst och status för rödnörel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödnörel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Minuartia - nörlar 
 • Art
  Minuartia rubella(Wahlenb.) Hiern - rödnörel
  Synonymer
  Alsine rubella Wahlenb.
  Alsine verna var. hirta
  Alsine hirta (Wormsk.) Hartm.
  Arenaria hirta Wormsk.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Fjällbiotoper, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· myror - Formicidae (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)


Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Minuartia - nörlar 
 • Art
  Minuartia rubella, (Wahlenb.) Hiern - rödnörel
  Synonymer
  Alsine rubella Wahlenb.
  Alsine verna var. hirta
  Alsine hirta (Wormsk.) Hartm.
  Arenaria hirta Wormsk.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.