Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rökdansfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Hormopeza obliterata
Rökdansfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rökdansflugan är en c:a 4 mm lång, mörk och något knubbigt byggd dansfluga med korta, tjocka och kortsprötade antenner. Arten kan bestämmas efter Tuomikoski (1960).
Utbredning
Länsvis förekomst för rökdansfluga Observationer i Sverige för rökdansfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är sedan gammalt uppgiven från Västergötland, Västerbotten och Torne lappmark (bl.a. Abisko). Moderna fynd finns från en handfull lokaler i vardera Dalarnas, Gävleborgs och Västerbottens län. Dessutom finns vardera ett sentida fynd i Uppsala (Båtfors naturreservat) och Stockholms län (Tyresta nationalpark). Lokalerna kännetecknas alla av en sentida kontinuitet av bränder. Rökdansflugan är vidare känd från Finland (där f.ö. Zetterstedts typlokal är belägen) samt från Ryssland, England och Belgien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2c(ii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Rökdansfluga är historiskt utbredd från Halland - Torne lpm men den kända aktuella utbredningen är begränsad till Sörmland (Tyresta), ett område i nordöstra Dalarna med angränsande marker i västra Hälsingland samt centrala Västerbotten. Sannolikt finns arten kvar i fler områden med brandkontinuitet i Västernorrland och Norrbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (15-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (60-800) km². Extrema fluktuationer förekommer i förekomstarean och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2c(ii,iv)).
Ekologi
Arten lockas av brandrök. Den har framför allt observerats i samband med naturvårdsbränningar sent i augusti, där båda könen setts flyga tätt över glödbäddar i marken och t.o.m. setts krypa ner i håligheter intill glödande humus. Arten har dessutom tagits i malaisefällor tidigare på sommaren. Enligt utländska uppgifter kan den även lockas till mindre bränder, och skall även ha tagits på fönster, dit den likaså förmodas vara lockad av rök. Flugorna har i brandröken setts fånga små brandsvampflugor av släktet Microsania. Larvernas levnadssätt är okänt, men de förmodas leva i marken som rovdjur.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Levande djur
Levande djur
· Microsania
· Microsania
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Empididae (dansflugor), Släkte Hormopeza, Art Hormopeza obliterata Zetterstedt, 1838 - rökdansfluga Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2c(ii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Rökdansfluga är historiskt utbredd från Halland - Torne lpm men den kända aktuella utbredningen är begränsad till Sörmland (Tyresta), ett område i nordöstra Dalarna med angränsande marker i västra Hälsingland samt centrala Västerbotten. Sannolikt finns arten kvar i fler områden med brandkontinuitet i Västernorrland och Norrbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (15-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (60-800) km². Extrema fluktuationer förekommer i förekomstarean och antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2c(ii,iv)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Rökdansflugan är en c:a 4 mm lång, mörk och något knubbigt byggd dansfluga med korta, tjocka och kortsprötade antenner. Arten kan bestämmas efter Tuomikoski (1960).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rökdansfluga

Länsvis förekomst och status för rökdansfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rökdansfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är sedan gammalt uppgiven från Västergötland, Västerbotten och Torne lappmark (bl.a. Abisko). Moderna fynd finns från en handfull lokaler i vardera Dalarnas, Gävleborgs och Västerbottens län. Dessutom finns vardera ett sentida fynd i Uppsala (Båtfors naturreservat) och Stockholms län (Tyresta nationalpark). Lokalerna kännetecknas alla av en sentida kontinuitet av bränder. Rökdansflugan är vidare känd från Finland (där f.ö. Zetterstedts typlokal är belägen) samt från Ryssland, England och Belgien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Empididae - dansflugor 
 • Underfamilj
  Empididae, incertae sedis  
 • Släkte
  Hormopeza  
 • Art
  Hormopeza obliterataZetterstedt, 1838 - rökdansfluga

Arten lockas av brandrök. Den har framför allt observerats i samband med naturvårdsbränningar sent i augusti, där båda könen setts flyga tätt över glödbäddar i marken och t.o.m. setts krypa ner i håligheter intill glödande humus. Arten har dessutom tagits i malaisefällor tidigare på sommaren. Enligt utländska uppgifter kan den även lockas till mindre bränder, och skall även ha tagits på fönster, dit den likaså förmodas vara lockad av rök. Flugorna har i brandröken setts fånga små brandsvampflugor av släktet Microsania. Larvernas levnadssätt är okänt, men de förmodas leva i marken som rovdjur.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· Microsania (Har betydelse)
Brist på livsmiljöer p.g.a. effektiviserad bekämpning av skogsbränder. Arten är numera lokal i sin förekomst, möjligen inskränkt till trakter med ovanligt frekventa skogsbränder.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Då naturligt förekommande, relativt täta skogsbränder vanligen inte längre tillåts ingå i skogsmarkernas dynamik är det tänkbart att artens överlevnad på sikt är beroende av att avsiktliga naturvårdsbränningar genomförs med viss regelbundenhet. Bränderna bör helst ske under marktorra förhållanden för att djupbränd mark ska kunna skapas. Arten ingår i ett åtgärdsprogram för bevarandet av brandinsekter i boreal skog.

Åtgärdsprogram Fastställt

Pettersson, R. 2008. Anlockningsbrand för rökdansfluga (Hormopeza obliterata Zett.) i Västerbottens län 2006.

Länsstyrelsen i Västerbottens län (opubl. rapport).

Tuomikoski, R. 1960. Mitteilungen über die Empididae (Dipt.) Finnlands. VII. Die Gattung Hormopeza Zett.

Annales Entomologici Fennici 26: 99–107.

Wikars, L.-O. 1992. Skogsbränder och insekter. Ent. Tidskr. 113(4): 1–10

Wikars, L.-O. 1999. Brandinsekter i Orsa Finnmark: biologi, utbredning och bevarande. Ent. Tidskr. 118(4): 155–169.

Wikars, L.-O. 2006. Åtgärdsprogram för bevarandet av boreala brandinsekter. Rapport 5610, Naturvårdsverket, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedström 1999. Rev. Lars-Ove Wikars 2009. © ArtDatabanken, SLU 2009.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Empidoidea  
 • Familj
  Empididae - dansflugor 
 • Underfamilj
  Empididae, incertae sedis  
 • Släkte
  Hormopeza  
 • Art
  Hormopeza obliterata, Zetterstedt, 1838 - rökdansfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedström 1999. Rev. Lars-Ove Wikars 2009. © ArtDatabanken, SLU 2009.