Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rökfingersvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Clavaria fumosa
Rökfingersvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En tätt tuvad, ogrenad, ljust grå- till brunaktig fingersvamp. Fruktkropparna är 3–10 cm höga, bräckliga samt spolformade till plattade. Hyfer och basidier saknar söljor och sporerna är släta och ellipsoida. Äldre, urblekta exemplar av luddfingersvamp (Alloclavaria purpurea) kan vara snarlika i färg och form, men har cystider. Brun fingersvamp (Clavaria pullei) har mörkare färg.
Utbredning
Länsvis förekomst för rökfingersvamp Observationer i Sverige för rökfingersvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rökfingersvamp är mindre allmän, i urbergsbygder dock sällsynt. Den förekommer i större delen av Sverige, men är ej känd från fjälltrakterna. 200 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 2 000. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 20 åren, p.g.a. upphörande hävd, skogsplantering eller användning av gödning i naturliga fodermarker. Minskningen bedöms komma att fortsätta. Arten förekommer även i Danmark, Norge och Finland och är i de båda förra länderna rödlistad. Världsutbredningen är främst nordligt boreal, med fynd i flera europeiska länder samt i Nordamerika och Sibirien. Endast ett fåtal rapporter från tropiska områden förekommer.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Levnadssätt okänt. Förekommer på kalkrik mark, bland mossa och låg gräsvegetation i naturbetesmark, hackslåttmark, lund och park. Total population i landet bedöms ha minskat och forsätter att minska p.g.a. upphörande hävd, skogsplantering eller förändringar i näringsstatus i naturliga fodermarker. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (75-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (300-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Rökfingersvamp växer i naturbetesmarker och hackslåttmarker, främst på kalkrik mark. Den förekommer även i parker, rikare löv- och blandskogar, samt undantagsvis även i ren barrskog. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser på varje de kända lokalerna. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenteras till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Okänt
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Clavariaceae (fingersvampar), Släkte Clavaria (fingersvampar), Art Clavaria fumosa Pers.:Fr. - rökfingersvamp Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Levnadssätt okänt. Förekommer på kalkrik mark, bland mossa och låg gräsvegetation i naturbetesmark, hackslåttmark, lund och park. Total population i landet bedöms ha minskat och forsätter att minska p.g.a. upphörande hävd, skogsplantering eller förändringar i näringsstatus i naturliga fodermarker. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (75-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (300-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
En tätt tuvad, ogrenad, ljust grå- till brunaktig fingersvamp. Fruktkropparna är 3–10 cm höga, bräckliga samt spolformade till plattade. Hyfer och basidier saknar söljor och sporerna är släta och ellipsoida. Äldre, urblekta exemplar av luddfingersvamp (Alloclavaria purpurea) kan vara snarlika i färg och form, men har cystider. Brun fingersvamp (Clavaria pullei) har mörkare färg.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rökfingersvamp

Länsvis förekomst och status för rökfingersvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rökfingersvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Rökfingersvamp är mindre allmän, i urbergsbygder dock sällsynt. Den förekommer i större delen av Sverige, men är ej känd från fjälltrakterna. 200 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 2 000. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 20 åren, p.g.a. upphörande hävd, skogsplantering eller användning av gödning i naturliga fodermarker. Minskningen bedöms komma att fortsätta. Arten förekommer även i Danmark, Norge och Finland och är i de båda förra länderna rödlistad. Världsutbredningen är främst nordligt boreal, med fynd i flera europeiska länder samt i Nordamerika och Sibirien. Endast ett fåtal rapporter från tropiska områden förekommer.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Clavaria - fingersvampar 
 • Art
  Clavaria fumosaPers.:Fr. - rökfingersvamp

Rökfingersvamp växer i naturbetesmarker och hackslåttmarker, främst på kalkrik mark. Den förekommer även i parker, rikare löv- och blandskogar, samt undantagsvis även i ren barrskog. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser på varje de kända lokalerna. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenteras till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Okänt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Det största hotet utgörs av att slåtter- och betesmarker växer igen på grund av att hävden upphör, samt att sådana marker gödslas eller beskogas. På sikt kan även kvävenedfall och försurning p g a luftföroreningar vara negativa.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Alla kvarvarande betes- och slåttermarker där arten förekommer bör bevaras och hävdas på traditionellt sätt. Gödsling får ej förekomma. Där arten förekommer i skogsmark bör rationellt skogsbruk undvikas.
Utländska namn – NO: Røykkøllesopp, DK: Røggrå køllesvamp, FI: Savunuijakas.

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1986. Pilze der Schweiz. Band 2. Nichtblätterpilze. Mykologia, Lucerne.

Corner, E.J.H. 1950. A monograph of Clavaria and allied genera. Annals of Botany Memoirs 1.

Corner, E.J.H. 1970. Supplement to "A monograph of Clavaria and allied genera". Nova Hedwigia Beiheft 33.

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1982. Norstedts stora svampbok. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm.

Vesterholt J. 2004. Danmarks svampe. Gyldendal Fakta. Köpenhamn

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Robert Daun 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Clavariaceae - fingersvampar 
 • Släkte
  Clavaria - fingersvampar 
 • Art
  Clavaria fumosa, Pers.:Fr. - rökfingersvamp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Robert Daun 1997.