Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  röllikfallbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Cryptocephalus bilineatus
Röllikfallbagge Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–3 mm lång bladbagge med en långsträckt cylindrisk, starkt välvd kroppsform. Grundfärgen är svart, ben och antennernas bas gula. Huvudet är gult med svart teckning, halssköldens sidokanter gula och täckvingarna gula med svart söm och vardera ett svart längsband. Huvudet är starkt nedåtböjt och ovanifrån knappt synligt (detta är ett släktkännetecken för de s.k. fallbaggarna, Cryptocephalus). Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för röllikfallbagge Observationer i Sverige för röllikfallbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Dalarna. Fynd efter 1985 finns spridda från hela utbredningsområdet. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Europa österut till Kina och Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Den fullbildade skalbaggen påträffas i blommor, särskilt prästkrage men också trift. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända. Såväl på torra och varma lokaler såsom alvarliknande buskmark eller torrare partier av älvstrandbrinkar, som på fuktigare lokaler som havsstrandängar. Utbredd från Skåne till Dalarna. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (70-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (280-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Den fullbildade skalbaggen påträffas i blommor, särskilt prästkrage men också trift. Arten förekommer på såväl på torra och varma lokaler såsom alvarliknande buskmark eller torrare partier av älvstrandbrinkar, som på fuktigare lokaler som havsstrandängar. Larvutvecklingen sker sannolikt på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· korgblommiga
· korgblommiga
· prästkrage
· prästkrage
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Cryptocephalus, Art Cryptocephalus bilineatus (Linnaeus, 1767) - röllikfallbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Den fullbildade skalbaggen påträffas i blommor, särskilt prästkrage men också trift. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända. Såväl på torra och varma lokaler såsom alvarliknande buskmark eller torrare partier av älvstrandbrinkar, som på fuktigare lokaler som havsstrandängar. Utbredd från Skåne till Dalarna. Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (70-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (280-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 2–3 mm lång bladbagge med en långsträckt cylindrisk, starkt välvd kroppsform. Grundfärgen är svart, ben och antennernas bas gula. Huvudet är gult med svart teckning, halssköldens sidokanter gula och täckvingarna gula med svart söm och vardera ett svart längsband. Huvudet är starkt nedåtböjt och ovanifrån knappt synligt (detta är ett släktkännetecken för de s.k. fallbaggarna, Cryptocephalus). Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för röllikfallbagge

Länsvis förekomst och status för röllikfallbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för röllikfallbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Dalarna. Fynd efter 1985 finns spridda från hela utbredningsområdet. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum, vidare utbredd från Europa österut till Kina och Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Cryptocephalini  
 • Släkte
  Cryptocephalus  
 • Art
  Cryptocephalus bilineatus(Linnaeus, 1767) - röllikfallbagge

Den fullbildade skalbaggen påträffas i blommor, särskilt prästkrage men också trift. Arten förekommer på såväl på torra och varma lokaler såsom alvarliknande buskmark eller torrare partier av älvstrandbrinkar, som på fuktigare lokaler som havsstrandängar. Larvutvecklingen sker sannolikt på marken. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand, Buskmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· korgblommiga - Asteraceae (Viktig)
· prästkrage - Leucanthemum vulgare (Har betydelse)
Förekomsten på såväl fuktiga som torra, solexponerade ängsmarker gör att kraven är svåra att precisera. Både torrängar och fuktängar är dock starkt minskande i kulturlandkapet genom minskad slåtter och betesdrift.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt habitatkrav klarläggas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Cryptocephalini  
 • Släkte
  Cryptocephalus  
 • Art
  Cryptocephalus bilineatus, (Linnaeus, 1767) - röllikfallbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2012.