Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rönnpraktbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Praktbaggar Agrilus mendax
Rönnpraktbagge Skalbaggar, Praktbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, vacker art med bronsfärgad översida och starkt grönglänsande undersida. Kroppslängden är 12 mm. Antennerna är ganska korta.
Utbredning
Länsvis förekomst för rönnpraktbagge Observationer i Sverige för rönnpraktbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffades i Dalarna 1917 och återfanns sedan först 1980 vid Leksand. Riktade eftersök sedan dess har resulterat i ett tiotal kända lokaler i Västmanland, Dalarna och Hälsingland. På flera lokaler är dock endast gnagspår påträffade. Arten är närmast känd från södra Finland och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till de östra delarna av Europa från Tyskland till västra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Larvutvecklingen sker i dött eller skadat kambium på stammar av medelgrova rönnar i öppen eller halvöppen miljö, t.ex. i sydvända lövskogsrika bergssluttningar. Angrepp har främst påträffats i samband med älgskador på stammarna eller på sydsidan av rönnar som friställts i samband med avverkningar, men även i stam- och grendelar högre upp i äldre träd. Påträffades först i Dalarna 1917. Återfanns ej i landskapet förrän 1980, och har sedan dess påträffats på ytterligare två lokaler i Dalarna och en i Hälsingland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i dött eller skadat kambium på stammar av medelgrova rönnar i öppen eller halvöppen miljö, t.ex. i sydvända lövskogsrika bergssluttningar. Angrepp har främst påträffats i samband med älgskador på stammarna eller på sydsidan av rönnar som friställts i samband med avverkningar, men även i stam- och grendelar högre upp i äldre träd. De slingrande, smala larvgångarna ligger tätt intill varandra inom begränsade avsnitt av stammarna. Samma delar kan angripas flera år i rad. Larvutvecklingen är tvåårig och förpuppningen sker i början av juni. Den fullbildade skalbaggen visar sig från mitten av juni sittande på klenare rönnstammar och på rönnblad. Träden överlever ofta fleråriga angrepp av arten.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Triviallövskog
Triviallövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· hägg
· hägg
· oxlar
· oxlar
· rönn
· rönn
Levande träd
Levande träd
· rönn
· rönn
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Buprestidae (praktbaggar), Släkte Agrilus, Art Agrilus mendax Mannerheim, 1837 - rönnpraktbagge Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i dött eller skadat kambium på stammar av medelgrova rönnar i öppen eller halvöppen miljö, t.ex. i sydvända lövskogsrika bergssluttningar. Angrepp har främst påträffats i samband med älgskador på stammarna eller på sydsidan av rönnar som friställts i samband med avverkningar, men även i stam- och grendelar högre upp i äldre träd. Påträffades först i Dalarna 1917. Återfanns ej i landskapet förrän 1980, och har sedan dess påträffats på ytterligare två lokaler i Dalarna och en i Hälsingland. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-40). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Åtgärdsprogram Avslutat
En långsmal, vacker art med bronsfärgad översida och starkt grönglänsande undersida. Kroppslängden är 12 mm. Antennerna är ganska korta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rönnpraktbagge

Länsvis förekomst och status för rönnpraktbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rönnpraktbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffades i Dalarna 1917 och återfanns sedan först 1980 vid Leksand. Riktade eftersök sedan dess har resulterat i ett tiotal kända lokaler i Västmanland, Dalarna och Hälsingland. På flera lokaler är dock endast gnagspår påträffade. Arten är närmast känd från södra Finland och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till de östra delarna av Europa från Tyskland till västra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Buprestoidea  
 • Familj
  Buprestidae - praktbaggar 
 • Underfamilj
  Agrilinae  
 • Tribus
  Agrilini  
 • Släkte
  Agrilus  
 • Art
  Agrilus mendaxMannerheim, 1837 - rönnpraktbagge

Larvutvecklingen sker i dött eller skadat kambium på stammar av medelgrova rönnar i öppen eller halvöppen miljö, t.ex. i sydvända lövskogsrika bergssluttningar. Angrepp har främst påträffats i samband med älgskador på stammarna eller på sydsidan av rönnar som friställts i samband med avverkningar, men även i stam- och grendelar högre upp i äldre träd. De slingrande, smala larvgångarna ligger tätt intill varandra inom begränsade avsnitt av stammarna. Samma delar kan angripas flera år i rad. Larvutvecklingen är tvåårig och förpuppningen sker i början av juni. Den fullbildade skalbaggen visar sig från mitten av juni sittande på klenare rönnstammar och på rönnblad. Träden överlever ofta fleråriga angrepp av arten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Triviallövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· hägg - Prunus padus (Har betydelse)
· oxlar - Sorbus (Viktig)
· rönn - Sorbus aucuparia (Viktig)
Levande träd (Viktig)
· rönn - Sorbus aucuparia (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Arten är på grund av sin begränsade utbredning och sina individsvaga populationer känslig för förändringar, främst i form av igenväxning. Arten kan även hotas genom att klenare rönnar huggs ut för t.ex. flisning.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Allt bör göras för att skydda rönnar på lokaler med angrepp. I detta skydd ingår även att man röjer upp i bestånden så att arten inte skuggas ut. I samband med flisning av lövträdsvirke inom det aktuella området bör rönn sparas.

Åtgärdsprogram Avslutat

Bily, S. 1982. The Buprestidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 10: 77–78.

Ehnström, B. 1983. Faunistiska anteckningar om trädskalbaggar. Ent. Tidskr. 104: 76.

Kangas, E. 1942. Forstentomologische Studien an einigen Laubhölzern. Ann. Ent. Fenn. 8: 143.

Kangas, E. 1947. Studien über die Agrilus-Larven (Col. Buprestidae). Ann. Ent. Fenn. 13: 107–110.

Krogerus, R. 1922. Studien über Agrilus-Arten. I–II. Not. Ent. 11: 10–14 Lundberg, S. 1983. Biologiska notiser om några svenska praktbaggar. Ent. Tidskr. 104: 82.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2016. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Buprestoidea  
 • Familj
  Buprestidae - praktbaggar 
 • Underfamilj
  Agrilinae  
 • Tribus
  Agrilini  
 • Släkte
  Agrilus  
 • Art
  Agrilus mendax, Mannerheim, 1837 - rönnpraktbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2016. © ArtDatabanken, SLU 2006.