Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  raggarvägstekel

Organismgrupp Steklar, Vägsteklar Ferreola diffinis
Raggarvägstekel Steklar, Vägsteklar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd hona 9–12 mm, hane 8–12 mm. Kroppen är helt svart, med undantag för ett rödaktigt eller ljusare streck längs ögats övre, inre kant. Kroppsytan täcks av tät åtliggande brun behåring. Kroppsformen är något kompakt och vingarna är mörkt rökfärgade. Efterryggen har utstående sidokölar och mellan dessa en central urgröpning. I kombination med bakhuvudets ”normala” utformning ger detta en säker artbestämning.
Utbredning
Länsvis förekomst för raggarvägstekel Observationer i Sverige för raggarvägstekel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns två kända aktuella förekomster, det ena i gränsområdet mellan Uppland och Gästrikland och det andra i Blekinge. I resten av Norden förekommer raggarvägstekel endast i Finland där ett sentida fynd finns i södra Tavastland. Även i övriga Europa finns få aktuella förekomster. Äldre fynd finns från flera landskap i södra Sverige norrut till norrlandsgränsen och i Finland har arten tidigare påträffats från Åland norrut till norra Savolax och mellersta Österbotten. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Centralasien (Oehlke & Wolf 1987).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,ii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Kölvägstekel är känd genom gamla belägg från Småland, Gotland, Östergötland och Uppland. Endast tre aktuella lokaler i gränsområdet Uppland/Gästrikland och Blekinge är kända. En värmeälskande torrmarksart med huvudsakligen kontinentalt östlig utbredning. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,v)).
Ekologi
Raggarvägstekel har påträffats i vitt skilda miljöer i Norden. Den förekommer på sandmark men tycks inte vara beroende av sådant substrat. I Sverige insamlades ett exemplar på vegetation i en kraftledningsgata i anslutning till ett rikkärr, ett annat i hedtallskog vid en sandtäkt och ett tredje på en blomrik torräng. I Finland kläcktes ett exemplar ur mossa som på hösten tagits in från ett berg. Andra exemplar har tagits bland gräs eller observerats på kulturmark i anslutning till ett sydberg (Nordman 1945).

Bytespreferenser är okända, men i Mellaneuropa har spindlar av familjen sammetsspindlar (Eresidae) föreslagits, dock utan att några observationer som styrker detta har meddelats. I Norden är raggarvägstekel aktiv åtminstone från slutet av juni till början av augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Barrskog
Barrskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
· spindlar
· spindlar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Pompilidae (vägsteklar), Släkte Ferreola (fenvägsteklar), Art Ferreola diffinis (Lepeletier, 1845) - raggarvägstekel Synonymer kölvägstekel, Anoplius diffinis Lepeletier, 1845

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,ii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Kölvägstekel är känd genom gamla belägg från Småland, Gotland, Östergötland och Uppland. Endast tre aktuella lokaler i gränsområdet Uppland/Gästrikland och Blekinge är kända. En värmeälskande torrmarksart med huvudsakligen kontinentalt östlig utbredning. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,v)).
Längd hona 9–12 mm, hane 8–12 mm. Kroppen är helt svart, med undantag för ett rödaktigt eller ljusare streck längs ögats övre, inre kant. Kroppsytan täcks av tät åtliggande brun behåring. Kroppsformen är något kompakt och vingarna är mörkt rökfärgade. Efterryggen har utstående sidokölar och mellan dessa en central urgröpning. I kombination med bakhuvudets ”normala” utformning ger detta en säker artbestämning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för raggarvägstekel

Länsvis förekomst och status för raggarvägstekel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för raggarvägstekel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns två kända aktuella förekomster, det ena i gränsområdet mellan Uppland och Gästrikland och det andra i Blekinge. I resten av Norden förekommer raggarvägstekel endast i Finland där ett sentida fynd finns i södra Tavastland. Även i övriga Europa finns få aktuella förekomster. Äldre fynd finns från flera landskap i södra Sverige norrut till norrlandsgränsen och i Finland har arten tidigare påträffats från Åland norrut till norra Savolax och mellersta Österbotten. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Centralasien (Oehlke & Wolf 1987).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Pompilidae - vägsteklar 
 • Underfamilj
  Pompilinae  
 • Släkte
  Ferreola - fenvägsteklar 
 • Art
  Ferreola diffinis(Lepeletier, 1845) - raggarvägstekel
  Synonymer
  kölvägstekel
  Anoplius diffinis Lepeletier, 1845

Raggarvägstekel har påträffats i vitt skilda miljöer i Norden. Den förekommer på sandmark men tycks inte vara beroende av sådant substrat. I Sverige insamlades ett exemplar på vegetation i en kraftledningsgata i anslutning till ett rikkärr, ett annat i hedtallskog vid en sandtäkt och ett tredje på en blomrik torräng. I Finland kläcktes ett exemplar ur mossa som på hösten tagits in från ett berg. Andra exemplar har tagits bland gräs eller observerats på kulturmark i anslutning till ett sydberg (Nordman 1945).

Bytespreferenser är okända, men i Mellaneuropa har spindlar av familjen sammetsspindlar (Eresidae) föreslagits, dock utan att några observationer som styrker detta har meddelats. I Norden är raggarvägstekel aktiv åtminstone från slutet av juni till början av augusti.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Människoskapad miljö på land, Buskmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· spindlar - Araneae (Viktig)
Igenväxning/ -plantering av befintliga boplatser är troligen det främsta hotet mot arten. Alltför kraftig störning, t.ex. körskador i samband med skogsskötsel kan även vara ett hot mot den svenska lokalen.

Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Förhindra tendenser till beskuggning och ev. exploatering av artens boplatser. Förbättra kunskapen om artens levnadssätt genom eftersök och observationer på känd lokal.
Etymologi: diffinis (lat.) = avlägsen, ej nära, av prefixet dis- = icke-; finis = gräns, etc.

Uttal: [ferréola diffínis].

Persson, P.I. 1959. In: Wolf (1959). Wegwespen (Hym. Pompiloidea) des Zoologischen Instituts der Universität Lund. Opusc. ent. 24(3): 164.

Wolf, H. 1969b. Bemerkungen über schwedische Wegwespen (Hym. Pompiloidea.) Opusc. ent. 34(1-2): 17–27.

Wolf, H. 1971. Prodromus der Hymenopteren der Tschechoslowakei. Pars 10. Pompiloidea. Acta Faun. Ent. Musei Nat. Pragae 14, suppl. 3: 1–76.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Abenius 2013.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Pompilidae - vägsteklar 
 • Underfamilj
  Pompilinae  
 • Släkte
  Ferreola - fenvägsteklar 
 • Art
  Ferreola diffinis, (Lepeletier, 1845) - raggarvägstekel
  Synonymer
  kölvägstekel
  Anoplius diffinis Lepeletier, 1845
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Abenius 2013.