Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ragghornig kamklobagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Hymenophorus doublieri
Ragghornig kamklobagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ganska stor mörkbrun art som är 8–9 mm lång. Den är täckt ned ganska tydlig nedliggande behåring. Antenner och ben är kraftiga och rödbruna. Arten har tydligt längsgående punktrader på täckvingarna.
Utbredning
Länsvis förekomst för ragghornig kamklobagge Observationer i Sverige för ragghornig kamklobagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Småland till Ångermanland. Få svenska lokaler är kända. Närmast i Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Påträffas dels i gnagspån i tallågor med angrepp av långhorningarna raggbock (Tragosoma depsarium) och jättevedbock (Ergates faber), dels i gamla sågspånshögar. Känd från Småland, Gotska Sandön, Västergötland, Södermanland, Uppland och Ångermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i gnagmjölet av främst långhorningarna raggbock (Tragosoma depsarium) och jättevedbock (Ergates faber) i döda och döende tallar, såväl stående träd som lågor och stubbar. Arten kan också påträffas i gamla sågspånshögar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Tenebrionidae (svartbaggar), Släkte Hymenophorus, Art Hymenophorus doublieri Mulsant, 1851 - ragghornig kamklobagge Synonymer Hymenorus doublieri Mulsant, 1851

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Påträffas dels i gnagspån i tallågor med angrepp av långhorningarna raggbock (Tragosoma depsarium) och jättevedbock (Ergates faber), dels i gamla sågspånshögar. Känd från Småland, Gotska Sandön, Västergötland, Södermanland, Uppland och Ångermanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (40-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (160-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,iii,iv)).
En ganska stor mörkbrun art som är 8–9 mm lång. Den är täckt ned ganska tydlig nedliggande behåring. Antenner och ben är kraftiga och rödbruna. Arten har tydligt längsgående punktrader på täckvingarna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ragghornig kamklobagge

Länsvis förekomst och status för ragghornig kamklobagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ragghornig kamklobagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Småland till Ångermanland. Få svenska lokaler är kända. Närmast i Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa österut till Kina.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Alleculinae  
 • Tribus
  Alleculini  
 • Släkte
  Hymenophorus  
 • Art
  Hymenophorus doublieriMulsant, 1851 - ragghornig kamklobagge
  Synonymer
  Hymenorus doublieri Mulsant, 1851

Larvutvecklingen sker i gnagmjölet av främst långhorningarna raggbock (Tragosoma depsarium) och jättevedbock (Ergates faber) i döda och döende tallar, såväl stående träd som lågor och stubbar. Arten kan också påträffas i gamla sågspånshögar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Brist på lämpligt utvecklingssubstrat.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
På lokaler där arten påträffas är det viktigt att tallågor respektive sågspånshögar lämnas kvar. Generellt bör gamla "överåriga" tallbestånd i största möjliga utsträckning bevaras som reservat.

Andersson, B. 1977. Notiser om svenska skalbaggar. 2 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 98: 97–102.

Jansson, Anton. 1950. Fjärde resan till Gotska Sandön. I. Ent. Tidskr. 71: 199–220.

Lundberg, S. 1976. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 16 (Coleoptera). Ent. Tidskr. 97: 15–20.

Lundberg, S. 1993. Sällsynta och hotade skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 83–96.

Palm, T. 1954. Biologiska iakttagelser över några skalbaggsarter på Gotska Sandön (Col.). Opusc. Ent. 19: 70–75.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000, Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Alleculinae  
 • Tribus
  Alleculini  
 • Släkte
  Hymenophorus  
 • Art
  Hymenophorus doublieri, Mulsant, 1851 - ragghornig kamklobagge
  Synonymer
  Hymenorus doublieri Mulsant, 1851
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000, Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2006.