Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  raggsandbi

Organismgrupp Steklar, Bin Andrena gallica
Raggsandbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sandbihonor känns igen på bakbenens kraftiga behåring (scopa), den speciella pollenkorg som bildas av långa krumböjda hår på bakhöfterna (flocculus) och små sammetsbehårade nersänkningar i ansiktet längs med ögonen (fovea). Raggsandbi hör till de större sandbiarterna i Nordeuropa (14–16 mm honor, 12–13 mm hannar). Honan har rödgul, filtaktig behåring på mellankroppens rygg och mörkt behårade bakben. Arten kan vara lätt att förväxla med den besläktad arterna Andrena nitida och A. thoracica, men har mycket finare punktur på bakkroppens ovansida än båda dessa. Hanen liknar flera andra rödbrunt behårade arter och kan endast säkert identifieras efter genitalpreparering.
Utbredning
Länsvis förekomst för raggsandbi Observationer i Sverige för raggsandbi
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
I Sverige är denna art belagd genom ett honexemplar från Ravlunda i Skåne (14/8 1933, leg. N. Burrau). Arten kan dock tänkas ha haft en fast förekomst i Ravlundaområdet tidigare och möjligen på andra sandmarker på Österlen. Biotopen stämmer väl överens med artens uppträdande söderut i Europa. Raggsandbiet är utbrett i hela Sydeuropa, samt förekommer sällsynt i Mellaneuropa. Den aktuella nordgränsen i Västeuropa går från Frankrike genom Sydtyskland till södra Polen. Utbredningsområdet omfattar även Nordafrika och sträcker sig österut till mellersta Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Endast känd i ett säkert belägg från Ravlunda i Simrishamns k:n 1933. Med tanke på artens levnadssätt och övriga utbredning bedömer vi att fyndet representerar en i Sverige då reproducerande population. Under senare år eftersökt i Skåne men inte återfunnen. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Raggsandbi lever framför allt i öppna, sandiga biotoper, där den gräver sina bogångar i marken. Den uppträder med två generationer per år med flygtid från april till maj, samt från juli till augusti. I Mellaneuropa uppges att pollen insamlas under våren från Salix-arter, hästhov Tussilago farfara och maskrosor Taraxacum spp. Under eftersommaren besöks ett stort antal blommande växtarter såsom väddklint Centaurea scabiosa, fältvädd Scabiosa columbaria, blåeld Echium vulgare, blåmunkar Jasione montana, salvia- och plisterarter Salvia & Lamium spp., samt ljung Calluna vulgaris, flockblomstriga Apiaceae och tistlar Cirsium.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Andrenidae (grävbin), Släkte Andrena (sandbin), Art Andrena gallica Schmiedeknecht, 1883 - raggsandbi Synonymer galliskt sandbi

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Endast känd i ett säkert belägg från Ravlunda i Simrishamns k:n 1933. Med tanke på artens levnadssätt och övriga utbredning bedömer vi att fyndet representerar en i Sverige då reproducerande population. Under senare år eftersökt i Skåne men inte återfunnen. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Sandbihonor känns igen på bakbenens kraftiga behåring (scopa), den speciella pollenkorg som bildas av långa krumböjda hår på bakhöfterna (flocculus) och små sammetsbehårade nersänkningar i ansiktet längs med ögonen (fovea). Raggsandbi hör till de större sandbiarterna i Nordeuropa (14–16 mm honor, 12–13 mm hannar). Honan har rödgul, filtaktig behåring på mellankroppens rygg och mörkt behårade bakben. Arten kan vara lätt att förväxla med den besläktad arterna Andrena nitida och A. thoracica, men har mycket finare punktur på bakkroppens ovansida än båda dessa. Hanen liknar flera andra rödbrunt behårade arter och kan endast säkert identifieras efter genitalpreparering.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för raggsandbi

Länsvis förekomst och status för raggsandbi baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för raggsandbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är denna art belagd genom ett honexemplar från Ravlunda i Skåne (14/8 1933, leg. N. Burrau). Arten kan dock tänkas ha haft en fast förekomst i Ravlundaområdet tidigare och möjligen på andra sandmarker på Österlen. Biotopen stämmer väl överens med artens uppträdande söderut i Europa. Raggsandbiet är utbrett i hela Sydeuropa, samt förekommer sällsynt i Mellaneuropa. Den aktuella nordgränsen i Västeuropa går från Frankrike genom Sydtyskland till södra Polen. Utbredningsområdet omfattar även Nordafrika och sträcker sig österut till mellersta Asien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena gallicaSchmiedeknecht, 1883 - raggsandbi
  Synonymer
  galliskt sandbi

Raggsandbi lever framför allt i öppna, sandiga biotoper, där den gräver sina bogångar i marken. Den uppträder med två generationer per år med flygtid från april till maj, samt från juli till augusti. I Mellaneuropa uppges att pollen insamlas under våren från Salix-arter, hästhov Tussilago farfara och maskrosor Taraxacum spp. Under eftersommaren besöks ett stort antal blommande växtarter såsom väddklint Centaurea scabiosa, fältvädd Scabiosa columbaria, blåeld Echium vulgare, blåmunkar Jasione montana, salvia- och plisterarter Salvia & Lamium spp., samt ljung Calluna vulgaris, flockblomstriga Apiaceae och tistlar Cirsium.

Ekologisk grupp: Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Arten är troligen försvunnen från landet, vilket avsaknaden av senare fynd pekar på. Klimatiska faktorer kan vara en trolig anledning till att arten försvunnit från landet. Det stora avståndet till recenta populationer av arten innebär att chansen till återkolonisering är mycket liten. De öppna sandmarkernas minskande omfattning och tillgänglighet på grund av igenväxning och igenplantering samt intensivodling av åkermarkerna har avsevärt beskurit många torrmarksarters förekomster och påverkar sannolikt även denna arts möjligheter till återetablering.
Arten bör ytterligare eftersökas i sitt potentiellt optimala habitat. Bifaunan på torr ängsmark i Sydsverige bör fortlöpande inventeras så att populationsnedgångar kan upptäckas i tid och förändringar i areal och försämringar i biotopkvalité motverkas. Generellt bör de sydsvenska sandmarkerna fortsättningsvis hållas öppna och blomrika.

Calabuig, I. & Madsen, H.B. 2009. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea). Ent. Meddr 77: 83-113.

Dylewska, M. 1974. Klucze do oznaczania owadów Polski. Czesc XXIV. Podrozina Andreninae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne Nr. 84. Warszawa.

Herrström, G. 1951. Apidologiska notiser 2. Andrena gallica Schmied., ny för Sverige. Opusc. Ent. 16:96.

Schmidt-Egger, C. & Scheuchl, E. 1997. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs under Berücksichtigung der Arten der Schweiz. Band III: Andrenidae. Velden/Vils.

Westrich, P. 1989. Die Wildbienen Baden-Württembergs. Spezieller Teil: Die gattungen und Arten. Eugen Ulmer GmbH & Co, 472–473. Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2000. Rev. Björn Cederberg 2013.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena gallica, Schmiedeknecht, 1883 - raggsandbi
  Synonymer
  galliskt sandbi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2000. Rev. Björn Cederberg 2013.