Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  raggsmörblomma

Organismgrupp Kärlväxter Ranunculus subborealis subsp. villosus
Raggsmörblomma Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Raggsmörblomma är nära släkt med smörblomma Ranunculus acris, och är dåligt skild från denna. Raggsmörblomma hör idag till en annan art, nordsmörblomma Ranunculus subborealis, där den behandlas som underart tillsammans med äkta nordsmörblomma subsp. subborealis och liten nordsmörblomma subsp. pumilus (se vidare under Övrigt). Raggsmörblomma har som smörblomma stora (upp till 3 cm breda) gula blommor och flikiga blad. Den skiljer sig från de närstående smörblommorna främst genom behåringen. Nedre delen av stammen och bladskaften är tätt långhåriga med gula till ljust bruna, tjocka hår. Närstående smörblommor har inga (smörblomma och liten nordsmörblomma) eller tunna vita hår (äkta nordsmörblomma) och är aldrig så täthåriga som raggsmörblomman. (Jonsell 2002, Lid & Lid 2005)
Utbredning
Länsvis förekomst för raggsmörblomma Observationer i Sverige för raggsmörblomma
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Raggsmörblomman är idag känd med ett 50-tal fynd från främst Norrbotten och med enstaka fynd i Lycksele och Torne lappmarker. Det första fyndet gjordes 2001 men merparten av fynden är gjorda sedan 2013. Fynden i Lycksele lappmark är dock äldre och upptäcktes vid genomgång i herbariet i Umeå. Underarten uppmärksammades nyligen och den är förmodligen vanligare än vad de aktuella fynden visar. I Norge är den spridd i större delen av landet, sällsyntare längst i norr och med huvudparten av förekomsterna nära kusten. Den är känd från endast ett par fynd i nordligaste Finland, men är vanlig på Island och Färöarna samt i övrigt känd från Skottland och Irland. (Jonsell 2002, Lid & Lid 2005, Virtuella herbariet 2017)

Eftersom raggsmörblomman fortfarande är dåligt känd och lite eftersökt är det svårt att uttala sig om dess status. Där uppgifter om populationsstorlek finns uppges endast enstaka exemplar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Raggsmörblomma är en underart till nordsmörblomma som i sin tur, tills ganska nyligen (2011), betraktades som en underart till smörblomma. Raggsmörblomma har hittats på ett drygt tiotal platser i norra Norrbotten sedan den upptäcktes som ny för landet 2001. Underartens eventuella hotstatus är okänd men den bedöms vara betydligt vanligare än den aktuella fyndbilden indikerar. Raggsmörblomma växer vid stränder, i skogar och i källmiljöer. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
De svenska fynden är främst från vägkanter och andra människoskapade miljöer, men det är troligen beroende på att de miljöerna är mer undersökta än andra potentiella miljöer. Den är även känd från älvstränder, gräsmarker, vid källor och längs bäckar. I Norge uppges den växa på betesmarker, i örtrik skog och kusthed. (Lid & Lid 2005, Virtuella herbariet 2017)
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Triviallövskog
Triviallövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Ranunculales (ranunkelordningen), Familj Ranunculaceae (ranunkelväxter), Släkte Ranunculus (ranunkler), Underart Ranunculus subborealis subsp. villosus (Drabble) Elven - raggsmörblomma Synonymer Ranunculus subborealis ssp. villosus (Drabble) Elven

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Raggsmörblomma är en underart till nordsmörblomma som i sin tur, tills ganska nyligen (2011), betraktades som en underart till smörblomma. Raggsmörblomma har hittats på ett drygt tiotal platser i norra Norrbotten sedan den upptäcktes som ny för landet 2001. Underartens eventuella hotstatus är okänd men den bedöms vara betydligt vanligare än den aktuella fyndbilden indikerar. Raggsmörblomma växer vid stränder, i skogar och i källmiljöer. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Raggsmörblomma är nära släkt med smörblomma Ranunculus acris, och är dåligt skild från denna. Raggsmörblomma hör idag till en annan art, nordsmörblomma Ranunculus subborealis, där den behandlas som underart tillsammans med äkta nordsmörblomma subsp. subborealis och liten nordsmörblomma subsp. pumilus (se vidare under Övrigt). Raggsmörblomma har som smörblomma stora (upp till 3 cm breda) gula blommor och flikiga blad. Den skiljer sig från de närstående smörblommorna främst genom behåringen. Nedre delen av stammen och bladskaften är tätt långhåriga med gula till ljust bruna, tjocka hår. Närstående smörblommor har inga (smörblomma och liten nordsmörblomma) eller tunna vita hår (äkta nordsmörblomma) och är aldrig så täthåriga som raggsmörblomman. (Jonsell 2002, Lid & Lid 2005)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för raggsmörblomma

Länsvis förekomst och status för raggsmörblomma baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för raggsmörblomma

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Raggsmörblomman är idag känd med ett 50-tal fynd från främst Norrbotten och med enstaka fynd i Lycksele och Torne lappmarker. Det första fyndet gjordes 2001 men merparten av fynden är gjorda sedan 2013. Fynden i Lycksele lappmark är dock äldre och upptäcktes vid genomgång i herbariet i Umeå. Underarten uppmärksammades nyligen och den är förmodligen vanligare än vad de aktuella fynden visar. I Norge är den spridd i större delen av landet, sällsyntare längst i norr och med huvudparten av förekomsterna nära kusten. Den är känd från endast ett par fynd i nordligaste Finland, men är vanlig på Island och Färöarna samt i övrigt känd från Skottland och Irland. (Jonsell 2002, Lid & Lid 2005, Virtuella herbariet 2017)

Eftersom raggsmörblomman fortfarande är dåligt känd och lite eftersökt är det svårt att uttala sig om dess status. Där uppgifter om populationsstorlek finns uppges endast enstaka exemplar.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Ranunculus - ranunkler 
 • Art
  Ranunculus subborealis - nordsmörblomma 
 • Underart
  Ranunculus subborealis subsp. villosus(Drabble) Elven - raggsmörblomma
  Synonymer
  Ranunculus subborealis ssp. villosus (Drabble) Elven

De svenska fynden är främst från vägkanter och andra människoskapade miljöer, men det är troligen beroende på att de miljöerna är mer undersökta än andra potentiella miljöer. Den är även känd från älvstränder, gräsmarker, vid källor och längs bäckar. I Norge uppges den växa på betesmarker, i örtrik skog och kusthed. (Lid & Lid 2005, Virtuella herbariet 2017)

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Triviallövskog, Människoskapad miljö på land, Lövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Eftersom underarten är dåligt känd är det svårt att uttala sig om en eventuell hotbild. De kända fynden är främst från kulturpräglade miljöer. Detta indikerar att den förr växte i det idag i stort sett försvunna ängs- och betesmarkslandskapet i nordligaste Sverige, och därmed kan ha varit vanligare på framför allt älvnära, fuktigare hävdade marker.
Raggsmörblommans status och förekomst bör undersökas. Särskilt bör den eftersökas i fjällkedjan i anslutning till norska gränsen, där den borde förekomma söderut i Sverige åtminstone till Härjedalen. Det svenska herbariematerialet bör gås igenom och revideras, och hela gruppen av smörblommor kring vanlig smörblomma och nordsmörblomma bör undersökas med moderna taxonomiska metoder.
De nordliga taxa runt vanlig smörblomma har sällan varit med i flororna eller så har de blandats ihop. Idag erkänner man tre nordliga taxa som är skilda från Ranunculus acris (dessa tre taxa hanteras som underarter av en separat art, nordsmörblomma Ranunculus subborealis). Gränserna mellan de tre underarterna raggsmörblomma, äkta nordsmörblomma subsp. subborealis och liten nordsmörblomma subsp. pumilus har varierat mellan de floror där de behandlas, och även avgränsningen gentemot vanlig smörblomma har varierat. Vid en genomgång av samtliga belägg av smörblomma och nordsmörblomma från Västerbottens län i herbariet i Umeå under januari 2018 så förekom smörblomma vanligt nedanför fjällen på kulturmark, raggsmörblomma och liten nordsmörblomma inom varsitt begränsat område i Lycksele lappmark och äkta nordsmörblomma något mer spridd, men sällsynt mot fjällranden. Dessutom förekom rikligt med mellanformer mellan alla fyra. Detta pekar på att det är tveksamt att dela upp dem på två arter, där den ena har tre underarter. Med tanke på den höga frekvensen av mellanformer så är det tidigare sättet att se gruppen, som en art, mer rättvisande, och de nuvarande underarterna borde snarare behandlas som varieteter. (Jonsell 2002, Lid & Lid 2005)

Jonsell, B. (red.) 2002. Flora Nordica 2. Stockholm.

Lid, J. & Lid, D.T. (R. Elven, red.) 2005. Norsk flora. Det Norske Samlaget, Oslo.

Stenberg, L. 2010. Norrbottens flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Virtuella herbariet 2017. http://herbarium.emg.umu.se/standard_search.html [uttag 2017-12-28]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2018. © ArtDatabanken, SLU

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Ranunculus - ranunkler 
 • Art
  Ranunculus subborealis - nordsmörblomma 
 • Underart
  Ranunculus subborealis subsp. villosus, (Drabble) Elven - raggsmörblomma
  Synonymer
  Ranunculus subborealis ssp. villosus (Drabble) Elven
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2018. © ArtDatabanken, SLU