Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rak nicka

Organismgrupp Mossor Pohlia erecta
Rak nicka Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar 0,5–1 cm höga, glänsande, mörkgröna till nästan svarta, luckra tuvor eller kolonier. Stammen är rödaktig. Bladen är äggrunda och långt tillspetsade, upp till 1,7 mm långa och tämligen brett nedlöpande på stammen. Bladkanterna är plana och har ett fåtal små tänder närmast spetsen. Nerven är relativt kort och slutar ett stycke nedanför bladspetsen. Bladcellerna är rombiska, 4–6 gånger så breda som långa och relativt tjockväggiga. Arten är skildkönad och kapslar är mindre vanliga. Kapseln är brett oval med lång hals (1,5 mm) och är upprätt. Kapselskaftet är 1,0–1,2 cm långt och rött. Peristomet är något reducerat; tänderna i den yttre kransen är förkrympta och mycket sköra och inre krans saknas ofta helt. Sporerna är 18–20 µm i diameter, bruna och papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Rak nicka kan likna andra arter i släktet, men till skillnad från dem har arten helt upprätta kapslar (med undantag för rörnicka Pohlia crudoides som dock har ett 2–3 cm långt kapselskaft) .
Utbredning
Länsvis förekomst för rak nicka Observationer i Sverige för rak nicka
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
Arten är funnen på två lokaler i Sverige, en ovanför trädgränsen i Jämtland (1931) och en subalpin zon i Pite lappmark (1948). I Norge är den funnen på översilad sandjord med snölegor från Hordaland (1010 m ö.h.) norrut till Sør Trøndelag. Det finns också ett fynd från Finlands fjällvärld (Kilpisjärvi). I övriga världen är den bara känd från Klippiga bergen i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
En fjällart som växer på bar jord i fjällen. Den är känd från två lokaler i Sverige och senast sedd år 1948 (Pite lappmark). Arten hör till en grupp mossor som är dåligt kända i Sverige och behöver bättre utredas vad beträffar utbredning, ekologi och status. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Rak nicka växer på blottlagd, sandig jord som översilas av smältvatten från glaciärer eller snölegor. Arten är pionjär, troligen konkurrenssvag och tycks ofta växa på underlag med lågt pH. Sporerna mognar sent på sommaren.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Mielichhoferiaceae, Släkte Pohlia (nickmossor), Art Pohlia erecta Lindb. - rak nicka Synonymer upprätt nicka, Pohlia defecta (Sanio) A.L.Andrews, Pohlia defecta (Sanio) Andrews, Mielichhoferia defecta Sanio, rätnicka

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation En fjällart som växer på bar jord i fjällen. Den är känd från två lokaler i Sverige och senast sedd år 1948 (Pite lappmark). Arten hör till en grupp mossor som är dåligt kända i Sverige och behöver bättre utredas vad beträffar utbredning, ekologi och status. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Arten bildar 0,5–1 cm höga, glänsande, mörkgröna till nästan svarta, luckra tuvor eller kolonier. Stammen är rödaktig. Bladen är äggrunda och långt tillspetsade, upp till 1,7 mm långa och tämligen brett nedlöpande på stammen. Bladkanterna är plana och har ett fåtal små tänder närmast spetsen. Nerven är relativt kort och slutar ett stycke nedanför bladspetsen. Bladcellerna är rombiska, 4–6 gånger så breda som långa och relativt tjockväggiga. Arten är skildkönad och kapslar är mindre vanliga. Kapseln är brett oval med lång hals (1,5 mm) och är upprätt. Kapselskaftet är 1,0–1,2 cm långt och rött. Peristomet är något reducerat; tänderna i den yttre kransen är förkrympta och mycket sköra och inre krans saknas ofta helt. Sporerna är 18–20 µm i diameter, bruna och papillösa. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Rak nicka kan likna andra arter i släktet, men till skillnad från dem har arten helt upprätta kapslar (med undantag för rörnicka Pohlia crudoides som dock har ett 2–3 cm långt kapselskaft) .

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för rak nicka

Länsvis förekomst och status för rak nicka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rak nicka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på två lokaler i Sverige, en ovanför trädgränsen i Jämtland (1931) och en subalpin zon i Pite lappmark (1948). I Norge är den funnen på översilad sandjord med snölegor från Hordaland (1010 m ö.h.) norrut till Sør Trøndelag. Det finns också ett fynd från Finlands fjällvärld (Kilpisjärvi). I övriga världen är den bara känd från Klippiga bergen i Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Mielichhoferiaceae  
 • Släkte
  Pohlia - nickmossor 
 • Art
  Pohlia erectaLindb. - rak nicka
  Synonymer
  upprätt nicka
  Pohlia defecta (Sanio) A.L.Andrews
  Pohlia defecta (Sanio) Andrews
  Mielichhoferia defecta Sanio
  rätnicka

Rak nicka växer på blottlagd, sandig jord som översilas av smältvatten från glaciärer eller snölegor. Arten är pionjär, troligen konkurrenssvag och tycks ofta växa på underlag med lågt pH. Sporerna mognar sent på sommaren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Den försurning av nederbörden och den anrikning av sura partiklar som skett i snölegorna i svenska fjällen kan ha inverkat negativt på arter såsom rätnicka, vilken är både extremt sällsynt och knuten till snölegor och glaciärer.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Artens hittills kända lokaler bör återbesökas för att kontrollera dess status idag, samt för att undersöka dess miljökrav mer exakt. Aktuella växtplatser bör meddelas berörda myndigheter så att de kan ges ett ändamålsenligt skydd från exploatering.
Utländska namn - NO: Raknikke, FI: Lumivarstasammal.

Etymologi: erectus (lat.) = uppstående, upprätt.
Uttal: [Pólia erékta]

KEY FACTS Shoots 0.5-1 cm high, glossy, dark green to blackish, forming colonies or lax tufts. Leaves up to 1.7 mm long, ovate, gradually tapering to a slender apex, base quite broadly decurrent. Leaf margin plane, sparsely denticulate near apex. Costa relatively short, ending well below apex. Dioicous, capsules relatively uncommon. Capsule broadly ovoid, long-necked (c. 1.5 mm), erect. Seta 1.0-1.2 cm long, red. - Grows on bared, sandy soil flushed by water from melting snowbeds or glaciers.

Hallingbäck, T. 2008. Pohlia erecta rak nicka s. 404. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Nyholm, E. 1993. Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc. 3. Nordisk Bryol. Förening, Köpenhamn och Lund.

Shaw, A. J. 1981. Ecological diversification among nine species of Pohlia (Musci) in western North America. Can. J. Bot. 59: 2359-2378.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterad 2010,2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Mielichhoferiaceae  
 • Släkte
  Pohlia - nickmossor 
 • Art
  Pohlia erecta, Lindb. - rak nicka
  Synonymer
  upprätt nicka
  Pohlia defecta (Sanio) A.L.Andrews
  Pohlia defecta (Sanio) Andrews
  Mielichhoferia defecta Sanio
  rätnicka
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2008. Uppdaterad 2010,2016.