Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rak tranmossa

Organismgrupp Mossor Trematodon laetevirens
Rak tranmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 4 mm höga, kompakta och lysande gröna tuvor. Bladen är upprätta till utstående, smalt triangulära och gradvis avsmalnande. Nerven är bred och utlöpande i bladudden. Honbladen är större och mer jämnbreda, och de avviker starkt från övriga blad med sin trubbiga, nästan tvära spets. Arten är samkönad och kapslar är sannolikt vanliga. Kapselskaftet är knappt centimeterlångt och blekt gult, och det övergår gradvis i kapseln. Kapseln är smalt cylindrisk och upprätt men svagt böjd, och halsen är lika lång som den sporbärande delen. Kapselns ytceller är kvadratiska till rektangulära och relativt tunnväggiga. Locket har ett mycket långt spröt. Sporerna är förhållandevis stora, (30-)35-40 µm i diameter, och de mognar på hösten. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Arten kan likna fjälltranmossa T. brevicollis, vilken har en mer böjd kapsel med långsmala ytceller, bred och hastigt avsmalnande bladspets samt tydligt spetsiga honblad. Rak tranmossa kan även förväxlas med långhalsmossa Amblyodon dealbatus som dock har böjda kapslar med två tandkransar och lock utan spröt.
Utbredning
Länsvis förekomst för rak tranmossa Observationer i Sverige för rak tranmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är tämligen nybeskriven och hittills endast funnen på en handfull lokaler i Sverige - i Jämtland, Lule lappmark och Torne lappmark. Arten har få kända lokaler och en begränsad utbredning i världen. Den är funnen på några lokaler i olika delar av Norge samt på några platser i nordligaste Finland. Utanför Europa har några fynd rapporterats från Nordamerika (Yukon och Alaska) och Grönland. Den är rödlistad i Finland och finns även med på den europeiska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Rak tranmossa är en mycket sällsynt fjällart som växer på jordblottor i kalkrika sydsluttningar. Arten är tämligen nyligen beskriven och möjligen kan arten upptäckas på fler lokaler. Även om ingen minskning av populationen finns rapporterad, är de få och ytmässigt små förekomsterna sårbara. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (50-1400). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 13000 km² och förekomstarean (AOO) till 160 (8-280) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Rak tranmossa växer på humusrik jord med basiskt sippervatten i överhäng och skrevor i branta, företrädesvis sydvända skiffersluttningar ovanför trädgränsen. Följearter är bl.a. blådaggsmossa Saelania glaucescens, styv äppelmossa Bartramia ithyphylla, nickmossor Pohlia spp. och blomväxten purpurbräcka Saxifraga oppositifolia.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Dicranales, Familj Bruchiaceae, Släkte Trematodon (tranmossor), Art Trematodon laetevirens Hakelier & J.-P.Frahm - rak tranmossa Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Rak tranmossa är en mycket sällsynt fjällart som växer på jordblottor i kalkrika sydsluttningar. Arten är tämligen nyligen beskriven och möjligen kan arten upptäckas på fler lokaler. Även om ingen minskning av populationen finns rapporterad, är de få och ytmässigt små förekomsterna sårbara. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (50-1400). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 13000 km² och förekomstarean (AOO) till 160 (8-280) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten bildar upp till 4 mm höga, kompakta och lysande gröna tuvor. Bladen är upprätta till utstående, smalt triangulära och gradvis avsmalnande. Nerven är bred och utlöpande i bladudden. Honbladen är större och mer jämnbreda, och de avviker starkt från övriga blad med sin trubbiga, nästan tvära spets. Arten är samkönad och kapslar är sannolikt vanliga. Kapselskaftet är knappt centimeterlångt och blekt gult, och det övergår gradvis i kapseln. Kapseln är smalt cylindrisk och upprätt men svagt böjd, och halsen är lika lång som den sporbärande delen. Kapselns ytceller är kvadratiska till rektangulära och relativt tunnväggiga. Locket har ett mycket långt spröt. Sporerna är förhållandevis stora, (30-)35-40 µm i diameter, och de mognar på hösten. Specialiserad vegetativ förökning är inte känd.
Arten kan likna fjälltranmossa T. brevicollis, vilken har en mer böjd kapsel med långsmala ytceller, bred och hastigt avsmalnande bladspets samt tydligt spetsiga honblad. Rak tranmossa kan även förväxlas med långhalsmossa Amblyodon dealbatus som dock har böjda kapslar med två tandkransar och lock utan spröt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rak tranmossa

Länsvis förekomst och status för rak tranmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rak tranmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är tämligen nybeskriven och hittills endast funnen på en handfull lokaler i Sverige - i Jämtland, Lule lappmark och Torne lappmark. Arten har få kända lokaler och en begränsad utbredning i världen. Den är funnen på några lokaler i olika delar av Norge samt på några platser i nordligaste Finland. Utanför Europa har några fynd rapporterats från Nordamerika (Yukon och Alaska) och Grönland. Den är rödlistad i Finland och finns även med på den europeiska rödlistan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Bruchiaceae  
 • Släkte
  Trematodon - tranmossor 
 • Art
  Trematodon laetevirensHakelier & J.-P.Frahm - rak tranmossa

Rak tranmossa växer på humusrik jord med basiskt sippervatten i överhäng och skrevor i branta, företrädesvis sydvända skiffersluttningar ovanför trädgränsen. Följearter är bl.a. blådaggsmossa Saelania glaucescens, styv äppelmossa Bartramia ithyphylla, nickmossor Pohlia spp. och blomväxten purpurbräcka Saxifraga oppositifolia.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Arten har få kända lokaler och en begränsad utbredning. En av lokalerna, Åreskutan, är belägen inom ett område som är starkt påverkat av exploatering för turism. Denna lokal är dessutom typlokal och därför av extra stort värde.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
De kända lokalerna bör återbesökas och dokumenteras bättre. Det är angeläget att typlokalen har ett ändamålsenligt skydd.
Utländska namn - NO: Flogtranemose, FI: Oikokaulasammal.

Etymologi: laetevirens = livligt grön; laete adverbform av laetus (lat.) = yppig, blomstrande, skön; virens = grön, grönskande; presens particip av virere (lat.) = grönska.
Uttal: [Tremátodon letévirens]

KEY FACTS Shoots 2-4 mm long, forming glossy, green tufts. Leaves lanceolate, gradually tapering. Capsule erect, neck as long as capsule body. Seta just below 1 cm, straw-coloured. Spores (30-)35-40 µm, mature in autumn. - Grows on humus-rich soil under cliff overhangs with percolating alkaline water and in rock crevices in slopes, typically in schist slopes above the timber line. First described in the 1970s, only known from a few localities in the Nordic countries.

Hakelier, N. & Frahm, J.-P. 1976. Trematodon laetevirens sp. nov., eine neue Moosart in Skandinavien. Lindbergia 3: 221-225.

Hallingbäck, T. 2006. Trematodon laetevirens rak tranmossa s. 264. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Humle, L. 1987. Four species of bryophytes that occur rarely in western Greenland. Lindbergia 13: 174-176.

Mogensen, G. S. 1983. Trematodon. Bull. Moss Flora of Arctic North America and Greenland 8: 1-3.

Vitt, D. H., Horton, D. G. & Pickard, J. 1987. An annotated list and the phytogeography of the bryophytes of Keele Peak, Yukon, an isolated granitic mo untain. Mem. NewYork Bot. Garden 45: 198-210.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2006. Uppdaterat 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Dicranales  
 • Familj
  Bruchiaceae  
 • Släkte
  Trematodon - tranmossor 
 • Art
  Trematodon laetevirens, Hakelier & J.-P.Frahm - rak tranmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Rev. Tomas Hallingbäck 2006. Uppdaterat 2010.