Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  randmånspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Liocranoeca striata
Randmånspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En marklevande fältspindel, hanen ca 3,5 mm lång, honan maximalt 5 mm. Framkroppen är ljust gulaktig med breda och gråa radiärt gående strimmor. Bakkroppen är mörkgrå, ofta med sotaktig anstrykning. Honan är ljusare än hannen.
Utbredning
Länsvis förekomst för randmånspindel Observationer i Sverige för randmånspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är den funnen i enstaka exemplar i från Östergötland (Söderköping), på Öland och Gotland (stora och lilla Karlsö, Vallstena). Alla fynden i Sverige är gjorda före 1950. I övriga Europa inkl. Ryssland är den glest spridd. Arten är rödlistad i Danmark (DD) och Tyskland (1998).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Arten är utbredd i större delen av Europa nord till södra Finland. Känd från enstaka lokaler på Öland, Gotland och i Östergötaland under mitten av 1900-talet. Arten är återfunnen på fyra lokaler på Gotland 2006 i samband med en inventering av rikkärr. Arten förekommer på olika typer av kärrmarker, som bedöms minska i synnerhet på fastlandet. Arten är sällsynt i hela Europa. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (4-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (150-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (12-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Spindeln är aktiv om natten. Håller sig dold under dagen, oftast under stenar. Den har karaktäriserats som en art med behov av hög fuktighet och har återfunnits på nästan alla typer av fuktiga marker, t.ex. myrar, sumpskog, frisk gräsmark, havsstränder. Men den förekommer även på torrare marker som t.ex. grustag och annan störd mark. I Danmark finns ett fynd från en stenig strand på Samsö (2005). Adulter funna företrädesvis i maj-juli
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Liocranidae (månspindlar), Släkte Liocranoeca, Art Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) - randmånspindel Synonymer Agraecina striata (Kulczyński, 1882), Agroeca striata Kulczyński, 1882

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten är utbredd i större delen av Europa nord till södra Finland. Känd från enstaka lokaler på Öland, Gotland och i Östergötaland under mitten av 1900-talet. Arten är återfunnen på fyra lokaler på Gotland 2006 i samband med en inventering av rikkärr. Arten förekommer på olika typer av kärrmarker, som bedöms minska i synnerhet på fastlandet. Arten är sällsynt i hela Europa. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (4-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (150-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (12-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En marklevande fältspindel, hanen ca 3,5 mm lång, honan maximalt 5 mm. Framkroppen är ljust gulaktig med breda och gråa radiärt gående strimmor. Bakkroppen är mörkgrå, ofta med sotaktig anstrykning. Honan är ljusare än hannen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för randmånspindel

Länsvis förekomst och status för randmånspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för randmånspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är den funnen i enstaka exemplar i från Östergötland (Söderköping), på Öland och Gotland (stora och lilla Karlsö, Vallstena). Alla fynden i Sverige är gjorda före 1950. I övriga Europa inkl. Ryssland är den glest spridd. Arten är rödlistad i Danmark (DD) och Tyskland (1998).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Liocranidae - månspindlar 
 • Släkte
  Liocranoeca  
 • Art
  Liocranoeca striata(Kulczyński, 1882) - randmånspindel
  Synonymer
  Agraecina striata (Kulczyński, 1882)
  Agroeca striata Kulczyński, 1882

Spindeln är aktiv om natten. Håller sig dold under dagen, oftast under stenar. Den har karaktäriserats som en art med behov av hög fuktighet och har återfunnits på nästan alla typer av fuktiga marker, t.ex. myrar, sumpskog, frisk gräsmark, havsstränder. Men den förekommer även på torrare marker som t.ex. grustag och annan störd mark. I Danmark finns ett fynd från en stenig strand på Samsö (2005). Adulter funna företrädesvis i maj-juli

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Utdikning av våtmarker. Uppodling av impedimentsartade miljöer.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Skydda olika typer av våtmarker och förhindra ingrepp som förändrar hydrologin, t.ex. utdikningar mm.

Braun, R. 1976. Zur Autökologie und Phänologie einiger für das Rhein-Main-Gebiet und die Rheinpfaltz neuer Spinnenarten (Arachnida:Araneida) Jb nass. Ver. Naturk. 103: 24-68.

Grimm, U. 1986. Die Clubionidae Mitteleuropas: Corinninae und Liocraninae (Arachnida, Araneae) Abh. naturw. Ver. Hamb. 27:1-91.

Lessert, R. de.1910. Catalogue des invertebrés de la Suisse. Fasc. 3. Araignées. Mus. Hist. Nat. Genève, pp.635.

Locket, G. H. & A. F. Millidge. 1951. British spiders. Ray Society, London, 1: 1-310.

Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain & Northern Europe. Collins Field Guide. London.

Sterghui, C. 1985. Clubionidae. In Fauna Republicii Socialiste Romania, Bucharest.

Tullgren, A. 1945. Svensk spindelfauna: 3. Egentliga spindlar. Fam. 5-7. Clubionidae, Zoridae och Gnaphosidae. Entomologiska föreningen, Stockholm, 141 pp.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 2001 Rev. Jonas Sandström 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Liocranidae - månspindlar 
 • Släkte
  Liocranoeca  
 • Art
  Liocranoeca striata, (Kulczyński, 1882) - randmånspindel
  Synonymer
  Agraecina striata (Kulczyński, 1882)
  Agroeca striata Kulczyński, 1882
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 2001 Rev. Jonas Sandström 2007.