Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  randmaskros

Organismgrupp Kärlväxter Taraxacum rubrolineatum
Randmaskros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten hör till gruppen norrlandsmaskrosor, Taraxacum sect. Boreigena. Den är relativt storvuxen med breda, håriga blad, vilka har gröna, breda skaft. Bladen är ibland nästan hela med korta utåt- snett nedåtriktade flikar. Ändfliken är mycket stor, ibland utan gräns övergående i sidoflikarna. Typiskt för bladen är att de har en mycket hög tyngdpunkt med sin största bredd ovan mitten. Interlobierna är mycket breda, ofta bredare än sidoflikarnas längd. Korgen är ca 5 cm bred, de yttre holkfjällen bara 2-3 mm breda och svagt nedböjda. Stift och märken är rent gula och har rikligt med pollen. Kantblommorna är till skillnad från de övriga arterna i sektionen ej rent gula på undersidan utan har en röd mittnervsliknande strimma, vilket förklarar artens svenska och latinska namn. Växten blommar från slutet av maj till i början av juli. Förökningen sker med frön bildade på vegetativt sätt, s.k. apomixis. Alla exemplar av arten är därför genetiskt lika.
Utbredning
Länsvis förekomst för randmaskros Observationer i Sverige för randmaskros
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten beskrevs 1944 på material från Murmansk insamlat redan 1909. Arten är förutom i norra Ryssland funnen i de nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland. Hos oss är den endast funnen i Norrbotten och i Lappland och tycks här vara sällsynt och hotad eftersom den, vad vi hittills vet, är gynnad av hävd genom bete eller slåtter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Randmaskros är en norrlandsmaskros som i nutid är känd från sex lokaler i Norrbotten. Den är klart ovanlig och, eftersom det skett en minskning av välhävdade marker i Norrbotten, finns det anledning att tro att arten är minskande. Lokalerna är oskyddade och den framtida hävden där på intet sätt säkerställd. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (25-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (6-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (7700-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (24-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (C2a(i)).
Ekologi
Arten växer till största delen på hävdade marker som slåtterängar, slåttade vägkanter och naturbetesmarker. Den är mer eller mindre beroende av hävd, troligen missgynnad av gödsling och försvinner vid igenväxning. Den kan växa på både fuktiga och torra marker och är exempelvis insamlad i fuktig björkskog. Liksom andra maskrosor är den beroende av ljus. Artens ekologi är dock bristfälligt känd och ytterligare undersökningar behövs för att klarlägga dess ståndorter och utbredning i framför allt Lapplands odlingsbygder.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Taraxacum (maskrosor), Art Taraxacum rubrolineatum H. Lindb. - randmaskros Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Randmaskros är en norrlandsmaskros som i nutid är känd från sex lokaler i Norrbotten. Den är klart ovanlig och, eftersom det skett en minskning av välhävdade marker i Norrbotten, finns det anledning att tro att arten är minskande. Lokalerna är oskyddade och den framtida hävden där på intet sätt säkerställd. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (25-500). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (6-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (7700-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (24-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (C2a(i)).
Arten hör till gruppen norrlandsmaskrosor, Taraxacum sect. Boreigena. Den är relativt storvuxen med breda, håriga blad, vilka har gröna, breda skaft. Bladen är ibland nästan hela med korta utåt- snett nedåtriktade flikar. Ändfliken är mycket stor, ibland utan gräns övergående i sidoflikarna. Typiskt för bladen är att de har en mycket hög tyngdpunkt med sin största bredd ovan mitten. Interlobierna är mycket breda, ofta bredare än sidoflikarnas längd. Korgen är ca 5 cm bred, de yttre holkfjällen bara 2-3 mm breda och svagt nedböjda. Stift och märken är rent gula och har rikligt med pollen. Kantblommorna är till skillnad från de övriga arterna i sektionen ej rent gula på undersidan utan har en röd mittnervsliknande strimma, vilket förklarar artens svenska och latinska namn. Växten blommar från slutet av maj till i början av juli. Förökningen sker med frön bildade på vegetativt sätt, s.k. apomixis. Alla exemplar av arten är därför genetiskt lika.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för randmaskros

Länsvis förekomst och status för randmaskros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för randmaskros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten beskrevs 1944 på material från Murmansk insamlat redan 1909. Arten är förutom i norra Ryssland funnen i de nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland. Hos oss är den endast funnen i Norrbotten och i Lappland och tycks här vara sällsynt och hotad eftersom den, vad vi hittills vet, är gynnad av hävd genom bete eller slåtter.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Boreigena - norrlandsmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum rubrolineatumH. Lindb. - randmaskros

Arten växer till största delen på hävdade marker som slåtterängar, slåttade vägkanter och naturbetesmarker. Den är mer eller mindre beroende av hävd, troligen missgynnad av gödsling och försvinner vid igenväxning. Den kan växa på både fuktiga och torra marker och är exempelvis insamlad i fuktig björkskog. Liksom andra maskrosor är den beroende av ljus. Artens ekologi är dock bristfälligt känd och ytterligare undersökningar behövs för att klarlägga dess ståndorter och utbredning i framför allt Lapplands odlingsbygder.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Hotbilden är oklar. Det kända utbredningsområdet är relativt begränsat men kunskapen om maskrosorna och deras utbredning i norra Sverige är mycket bristfällig. Inventeringar i Norrbotten 2003 avslöjade arten på två lokaler, där den fanns i fåtal på välhävdad mark. Mycket tyder på att arten är hotad i hela sitt utbredningsområde men det är oklart i nuläget hur stor den kvarvarande populationen är.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten behöver inventeras i Norrbotten och i de delar av Lappland och Västerbotten som ännu har hävdade marker för att få ett grepp om dess nuvarande utbredning. Lokaler där arten förekommer i stabila bestånd bör vårdas genom avtal. Arten bör ingå i den lokala floraväkteriverksamheten.

Haglund, G. in Haglund, G. & Lillieroth, C.G. 1941: Beiträge zur Taraxacum-Flora der Inselgruppe Lofoten.

Nytt Mag. Naturvidensk. 82: 83–99. Oslo.

Lindberg, H. 1935: Die Früchte der Taraxacum-Arten Finnlands. Acta Bot. Fenn. 17.

Lindberg, H. 1944: in Schedae Pl. Finland. Exsicc., fasc. 21–42: 1–302. Helsingfors.

Lundevall, C.-F. & Øllgaard, H. 1999: The genus Taraxacum in the Nordic and Baltic countries: Types of all specific, subspecific and varietal taxa, including type locations and sectional belonging. Preslia 71: 43–171. Praha.

Stenberg, L. 2002: Norrbottens Maskrosor Taraxacum. Nordrutan 7: 75–77.

Stenberg, L. 2003. Förteckning över Norrbottens Kärlväxter 2003. Föreningen Norrbottens Flora.

Øllgaard, H. 2001: Några nordliga sektioner av maskrosor i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 95: 120–128

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Boreigena - norrlandsmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum rubrolineatum, H. Lindb. - randmaskros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2007.