Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rapssandbi

Organismgrupp Steklar, Bin Andrena bimaculata
Rapssandbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rapssandbiet är ett storvuxet (13–14 mm) sandbi. Arten ingår i Andrena tibialis-gruppen som kännetecknas av att ett mindre triangelformat område i den bakre delen av mellankroppen (efterryggen, propodeum) är försett med ett oregelbundet nätmönster av markanta åsar som kontrasterar mot omgivande mer jämna områden. Kroppen är svart och mellankroppen försedd med brungrå behåring, uppblandad med svarta hår. På de främsta bakkroppssegmentens ovansida finns längre, ljus behåring. Behåringen på de resterande ryggplåtarna är övervägande svart men ljusnar och tätnar framför allt mot bakkanten, varvid bakkroppen kan ge ett svagt randigt intryck. Ansiktet är framför allt försett med svart eller mörkbrun behåring, något som i kombination med storleken kan vara en bra indikation om arttillhörighet vid fältobservationer. Bakbenen är svarta vilket skiljer arten från ett antal potentiella förväxlingsarter. Hanen kan endast med säkerhet bestämmas med hälp av studier av könsorganen, men man ska härvid vara medveten om att skillnaderna gentemot A. bluethgeni och A. morawitzi ännu inte är helt utredda.
Utbredning
Länsvis förekomst för rapssandbi Observationer i Sverige för rapssandbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rapssandbi har en världsutbredning som omfattar Syd-och Mellaneuropa med nordlig utbredningsgräns i södra Sverige. I Sverige tycks arten ha en sydöstlig utbredning med fynd från högklassiga sandmarker i Skåne, Blekinge och Öland. Fynd finns också från Småland med ett äldre fynd från Kalmartrakten samt nyare noteringar vid sjön Möckeln. Arten tycks överallt vara relativt fåtalig och mycket lokal.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Rapssandbi är en utpräglad sandmarksart som är känd från ett fåtal exklusiva sandmarkslokaler i Skåne, södra Småland och på Öland, vilket indikerar att mörkertalet inte kan vara särskilt högt. Habitatet har minskat successivt och på alla lokalerna är habitatet utsatt för kvalitetsförsämring. Arten är inte exklusivt knuten till någon enskild pollenkälla, men kan vara begränsad av brist på lämpliga bohabitat. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (15-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 18000 (12280-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (110-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Rapssandbiet förekommer företrädesvis på sandiga marker, gärna i topografiskt varierade miljöer, men också i rena stäppområden. Arten är utpräglat bivoltin (med två generationer per år) och den första generationen uppträder på våren vid sälgens blomning i april. Den andra generationen flyger under högsommaren framför allt i juli. Den första generationen tycks vara helt beroende av att Salix-arter förekommer i tillräcklig mängd inom habitatet då de tidiga honorna enbart tycks söka pollen från detta växtsläkte. Den andra generationen tycks ha ett något bredare födosökningsspektrum men med en viss förkärlek för korsblommiga växter såsom raps. Boet grävs ut på blottade eller glest bevuxna sandytor. Hanarna kan under våren ses patrullera av habitatet varvid topografiskt utstickande element som solitärt stående sälgar eller enebuskar sprayas med feromon.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· viden
· viden
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Andrenidae (grävbin), Släkte Andrena (sandbin), Art Andrena bimaculata (Kirby, 1802) - rapssandbi Synonymer Melitta bimaculata Kirby, 1802, Andrena decorata Smith, 1847

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Rapssandbi är en utpräglad sandmarksart som är känd från ett fåtal exklusiva sandmarkslokaler i Skåne, södra Småland och på Öland, vilket indikerar att mörkertalet inte kan vara särskilt högt. Habitatet har minskat successivt och på alla lokalerna är habitatet utsatt för kvalitetsförsämring. Arten är inte exklusivt knuten till någon enskild pollenkälla, men kan vara begränsad av brist på lämpliga bohabitat. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (15-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 18000 (12280-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 400 (110-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).

Åtgärdsprogram Utgått ur ÅGP
Rapssandbiet är ett storvuxet (13–14 mm) sandbi. Arten ingår i Andrena tibialis-gruppen som kännetecknas av att ett mindre triangelformat område i den bakre delen av mellankroppen (efterryggen, propodeum) är försett med ett oregelbundet nätmönster av markanta åsar som kontrasterar mot omgivande mer jämna områden. Kroppen är svart och mellankroppen försedd med brungrå behåring, uppblandad med svarta hår. På de främsta bakkroppssegmentens ovansida finns längre, ljus behåring. Behåringen på de resterande ryggplåtarna är övervägande svart men ljusnar och tätnar framför allt mot bakkanten, varvid bakkroppen kan ge ett svagt randigt intryck. Ansiktet är framför allt försett med svart eller mörkbrun behåring, något som i kombination med storleken kan vara en bra indikation om arttillhörighet vid fältobservationer. Bakbenen är svarta vilket skiljer arten från ett antal potentiella förväxlingsarter. Hanen kan endast med säkerhet bestämmas med hälp av studier av könsorganen, men man ska härvid vara medveten om att skillnaderna gentemot A. bluethgeni och A. morawitzi ännu inte är helt utredda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rapssandbi

Länsvis förekomst och status för rapssandbi baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rapssandbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Rapssandbi har en världsutbredning som omfattar Syd-och Mellaneuropa med nordlig utbredningsgräns i södra Sverige. I Sverige tycks arten ha en sydöstlig utbredning med fynd från högklassiga sandmarker i Skåne, Blekinge och Öland. Fynd finns också från Småland med ett äldre fynd från Kalmartrakten samt nyare noteringar vid sjön Möckeln. Arten tycks överallt vara relativt fåtalig och mycket lokal.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena bimaculata(Kirby, 1802) - rapssandbi
  Synonymer
  Melitta bimaculata Kirby, 1802
  Andrena decorata Smith, 1847

Rapssandbiet förekommer företrädesvis på sandiga marker, gärna i topografiskt varierade miljöer, men också i rena stäppområden. Arten är utpräglat bivoltin (med två generationer per år) och den första generationen uppträder på våren vid sälgens blomning i april. Den andra generationen flyger under högsommaren framför allt i juli. Den första generationen tycks vara helt beroende av att Salix-arter förekommer i tillräcklig mängd inom habitatet då de tidiga honorna enbart tycks söka pollen från detta växtsläkte. Den andra generationen tycks ha ett något bredare födosökningsspektrum men med en viss förkärlek för korsblommiga växter såsom raps. Boet grävs ut på blottade eller glest bevuxna sandytor. Hanarna kan under våren ses patrullera av habitatet varvid topografiskt utstickande element som solitärt stående sälgar eller enebuskar sprayas med feromon.

Ekologisk grupp: Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Buskmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· viden - Salix (Viktig)
Rapssandbi och hundratals andra rödlistade arter hotas av den igenväxning som sker kring Krankesjön, Lunds kommun, på grund av restriktioner kring körning med tunga militärfordon på Revingeheds övningsfält. Det förefaller som om arten på sina svenska förekomster är helt beroende av öppna stäppartade landskap med mycket blottad sand, och den drabbas således negativt av alla typer av igenväxning som blir resultatet av utebliven markstörning. Igenväxningsprocessen av de sydsvenska sandmarkerna accelereras idag av näringsanrikning genom nederbörd samt minskad jordbruksaktivitet på magra, sandiga jordarter. Ett annat hot är röjningar av sälg och videbuskage. Konkurrensen om sälgens pollen under de första vårveckorna är hård och många arter samsas om denna födoresurs varvid ogenomtänkta röjningar på sandmarker i Skåne kan innebära en ekologisk katastrof för tidiga pollinerande insekter.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
De fristående sälgar som besöks av arten utgör extremt viktiga ekologiska nyckelelement, inte bara som pollenkällor för en rad hotade arter, utan också som träffpunkter när det gäller parning. Inom artens förekomstområden bör man som ekologisk försäkring alltså helt undvika att röja bort hanindivider av Salix-arter. Rapssandbi uppträder under våren på sina skånska platser ofta tillsammans med andra hotade sälgbesökande bin såsom Andrena morawitzi, Andrena batava och Andrena apicata, arter som också kommer att gynnas av de åtgärder som genomförs för rapssandbiet. Då artens kända förekomstområden ofta utgörs av aktiva eller inaktiva militära övningsområden bör man informera ansvarig personal om att de hotade arterna är helt beroende av att den markstörning som den militära aktiviteten ger upphov till, och att denna inte får upphöra och gärna intensifieras.


Åtgärdsprogram Utgått ur ÅGP

Amiet F., Herrmann M., Müller A., Neumeyer R. 2010. Fauna Helvetica 26. Apidae 6. Andrena, Melitturga, Panurginus, Panurgus. Centre Suisse de cartographie de la faune. Schweizerische Entomologische Gesellschaft.

Nilsson, L.A. 2007. Spetssandbi Andrena apicata Smith och andra rödlistade sandbin beroende av sälg- och videblommor (Salix) i Sverige - En rapport och statusbedömning 2006. Länsstyrelsen Kalmar län informerar. Meddelande 2007:12.

Norén, L. & Franzén, M. 2009. Gaddsteklar på sandmarker i Blekinge- en inventering av nio lokaler i Olofströms, Ronneby och Sölvesborgs kommuner 2007-2008. Länsstyrelsen i Blekinge län, Rapport 2009:16.

Schmid-Egger C. & Scheuchl E. 1997. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs unter Berücksichtigung der Arten der Schweiz III: Andrenidae. Velden.

Sörensson, M. 2000. Insektsinventering av ”Kaninlandet” 1999. Lunds kommun, Tekniska förvaltningen.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2013.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena bimaculata, (Kirby, 1802) - rapssandbi
  Synonymer
  Melitta bimaculata Kirby, 1802
  Andrena decorata Smith, 1847
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2013.