Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rapunkelklocka

Organismgrupp Kärlväxter Campanula rapunculus
Rapunkelklocka Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rapunkelklocka är en tvåårig, upp till 1 m hög ört. Roten är tapplik och ansvälld. De nedre bladen är lansettlika, kala, smala, 6–10 cm långa och ofta vågiga i kanten. Blommorna sitter i en ofta ensidig klase, som är enkel eller grenig nedtill. Kronan är ljust blålila, ca 20 mm lång och flikig åtminstone till mitten. Flikarna är m el m upprätta. Arten blommar från juli till september.
Utbredning
Länsvis förekomst för rapunkelklocka Observationer i Sverige för rapunkelklocka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rapunkelklocka är känd från ett fåtal lokaler i Skåne, Blekinge och Halland, varav tre i Skåne samt en i Blekinge är aktuella. På två av de aktuella Skånska lokalerna har arten funnits under mycket lång tid, den tredje upptäcktes 2004. Den har också blivit funnen på två ruderatlokaler i Skåne under Skånesflora inventeringen. I Blekinge fökom den på en lokla under minst 60 år och upptäcktes 2001 på en ny .I övrigt har den endast blivit tillfälligt funnen (Öland). I Danmark förekommer den sällsynt, främst på öarna. Den är inte känd från Norge och från Finland är den endast tillfälligt funnen. Världsutbredningen omfattar större delen av Europa, Väst- och Sydvästasien samt Nordafrika. I Sverige och Danmark är den från början förvildad från odling.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Rapunkelklocka är en tidigare, sedan flera århundraden, odlad nyttoväxt. Förekommer som kvarstående främst i Skåne och Blekinge. Igenväxning av de kvarvarande lokalerna utgör ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (200-1500). Antalet lokalområden i landet skattas till 7 (6-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10608 (5312-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (24-52) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v); D1).
Ekologi
Rapunkelklocka odlades tidigare som köksväxt och förvildades ibland. Rötterna är ätliga. I Skåne växer den i anslutning till gamla parker. Längre söderut i Europa växer den i ängsmark, glesa skogar och gles buskmark. Den sprider sig dåligt men kan finnas kvar länge.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Campanulaceae (klockväxter), Släkte Campanula (blåklockor), Art Campanula rapunculus L. - rapunkelklocka Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Rapunkelklocka är en tidigare, sedan flera århundraden, odlad nyttoväxt. Förekommer som kvarstående främst i Skåne och Blekinge. Igenväxning av de kvarvarande lokalerna utgör ett hot. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (200-1500). Antalet lokalområden i landet skattas till 7 (6-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10608 (5312-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 32 (24-52) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v); D1).
Rapunkelklocka är en tvåårig, upp till 1 m hög ört. Roten är tapplik och ansvälld. De nedre bladen är lansettlika, kala, smala, 6–10 cm långa och ofta vågiga i kanten. Blommorna sitter i en ofta ensidig klase, som är enkel eller grenig nedtill. Kronan är ljust blålila, ca 20 mm lång och flikig åtminstone till mitten. Flikarna är m el m upprätta. Arten blommar från juli till september.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rapunkelklocka

Länsvis förekomst och status för rapunkelklocka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rapunkelklocka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Rapunkelklocka är känd från ett fåtal lokaler i Skåne, Blekinge och Halland, varav tre i Skåne samt en i Blekinge är aktuella. På två av de aktuella Skånska lokalerna har arten funnits under mycket lång tid, den tredje upptäcktes 2004. Den har också blivit funnen på två ruderatlokaler i Skåne under Skånesflora inventeringen. I Blekinge fökom den på en lokla under minst 60 år och upptäcktes 2001 på en ny .I övrigt har den endast blivit tillfälligt funnen (Öland). I Danmark förekommer den sällsynt, främst på öarna. Den är inte känd från Norge och från Finland är den endast tillfälligt funnen. Världsutbredningen omfattar större delen av Europa, Väst- och Sydvästasien samt Nordafrika. I Sverige och Danmark är den från början förvildad från odling.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Campanulaceae - klockväxter 
 • Släkte
  Campanula - blåklockor 
 • Art
  Campanula rapunculusL. - rapunkelklocka

Rapunkelklocka odlades tidigare som köksväxt och förvildades ibland. Rötterna är ätliga. I Skåne växer den i anslutning till gamla parker. Längre söderut i Europa växer den i ängsmark, glesa skogar och gles buskmark. Den sprider sig dåligt men kan finnas kvar länge.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Buskmark, Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Rapunkelklockan blir alltmer sällsynt när den inte längre odlas. Igenväxning av lokalerna är ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Rapunkelklockans kvarvarande lokaler bör skyddas och skötseln bör säkras långsiktigt. Arten bör eftersökas ytterligare på äldre lokaler och den bör övervakas av floraväktare.
Utländska namn – NO: Rapunkelklokke, DK: Rapunsel-Klokke, FI: Kauriinkello, GB: Rampion Bellflower.

Anonym 1996. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1995. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (1): 5–52.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1997 (1).

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Hansen, A, 1948. Campanulaceernes og Lobulariaceernes Udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 47: 245–276.

Hård av Segerstad, F. 1924. Sydsvenska florans växtgeografiska huvudgrupper. Malmö.

Jessen, K. & Lind, J. 1922–1923. Det Danske Markukrudts Historie. Det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturv. og mathem. Afd. 8 Række. VIII. Köbenhavn.

Knutsson, T. m fl 1997. Försvunna, hotade och sårbara kärlväxter på Öland. Krutbrännaren. Suppl. 2.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Olsson, K.-A. 2004. Floraväktarrapport 2004. Bot. Not. 137 (3): 1-36.

Olsson, K.-A. & Tyler, T. 2001. Skånes rödlistade kärlväxter i ett historiskt perspektiv II. Bot. Not. 134 (3): 1–35. Weimarck, H. 1963: Skånes flora. Lund.

Weimarck, H. & Weimarck, G. 1985: Atlas över Skånes flora. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Mora Aronsson 1996, Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Campanulaceae - klockväxter 
 • Släkte
  Campanula - blåklockor 
 • Art
  Campanula rapunculus, L. - rapunkelklocka
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Mora Aronsson 1996, Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2008.