Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  revbenshuggspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Haplodrassus dalmatensis
Revbenshuggspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för revbenshuggspindel Observationer i Sverige för revbenshuggspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Förekommer på torr gräsmark, i Sverige främst alvarmark. Endast funnen på Öland och Gotland i Sverige. Arten har en sydlig utbredning jmf Sverige. Dess habitat växer igen långsamt vilket sannolikt missgynnar arten. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (2000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (40-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Gnaphosidae (plattbuksspindlar), Släkte Haplodrassus, Art Haplodrassus dalmatensis (L.Koch, 1866) - revbenshuggspindel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Förekommer på torr gräsmark, i Sverige främst alvarmark. Endast funnen på Öland och Gotland i Sverige. Arten har en sydlig utbredning jmf Sverige. Dess habitat växer igen långsamt vilket sannolikt missgynnar arten. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (2000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (40-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för revbenshuggspindel

Länsvis förekomst och status för revbenshuggspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för revbenshuggspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Gnaphosidae - plattbuksspindlar 
 • Underfamilj
  Gnaphosinae  
 • Släkte
  Haplodrassus  
 • Art
  Haplodrassus dalmatensis(L.Koch, 1866) - revbenshuggspindel

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Gnaphosidae - plattbuksspindlar 
 • Underfamilj
  Gnaphosinae  
 • Släkte
  Haplodrassus  
 • Art
  Haplodrassus dalmatensis, (L.Koch, 1866) - revbenshuggspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.