Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  revbenshuggspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Haplodrassus dalmatensis
Revbenshuggspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mellanstor plattbukspindel, kroppslängd hanar 4-6 mm, honor 3,5-8 mm. Till skillnad mot övriga arter i släktet med en tydlig teckning på bakkroppen. Kroppsteckningen variabel, olika mörk och tydlig, ljusbrun-grå-sandfärgad. På ryggen är bakkroppen mörk med ett ljust mönster i det mörka. Mönstret med en mörk längsgående fläck framtill, ovanför hjärtat. På sidan om denna tre ovala ljusa fläckar och baktill några par smala, snedställda fläckar som går åt sidan. Framkroppen är gulbrun, ofta med tunna mörkare linjer. Bakre mittögonen sneda. Huvudet och käkar mörkare. Benen är blekbruna, mörkare längre ut.
Utbredning
Länsvis förekomst för revbenshuggspindel Observationer i Sverige för revbenshuggspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige funnen på några lokaler på alvarmark på Öland och Gotland. De svenska lokalerna är artens nordligaste. Närmast funnen i Danmark och Litauen. I Danmark funnen på torrmarker, framför allt kustnära, på Jylland, Samsö, Anholt och Bornholm. Sällsynt funnen i de flesta länder i Syd- och Mellaneuropa. Österut funnen till Tadzjikistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Förekommer på torr gräsmark, i Sverige främst alvarmark. Endast funnen på Öland och Gotland i Sverige. Arten har en sydlig utbredning jmf Sverige. Dess habitat växer igen långsamt vilket sannolikt missgynnar arten. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (2000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (40-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Torrmarkslevande art som finns på marken under stenar och i uppvärmd förna på mark med gles vegetation som klippor, rasbranter, hedar, steniga stränder och sanddyner. I Sverige funnen på alvar på Öland och Gotland, på Gotland även på kalkhällar med glest busk- och trädskikt. Enstaka buskar eller ris verkar inte minska förekomsten. Den verkar vara känslig för mänsklig påverkan men gynnad av bete. I Storbritannien funnen på brända hedar, där den är vanligast efter 6-12 år bränning för att sedan minska när heden växer igen. Vuxna funna på våren och sommaren.  
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Gnaphosidae (plattbuksspindlar), Släkte Haplodrassus, Art Haplodrassus dalmatensis (L.Koch, 1866) - revbenshuggspindel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Förekommer på torr gräsmark, i Sverige främst alvarmark. Endast funnen på Öland och Gotland i Sverige. Arten har en sydlig utbredning jmf Sverige. Dess habitat växer igen långsamt vilket sannolikt missgynnar arten. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (10-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (2000-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (40-160) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En mellanstor plattbukspindel, kroppslängd hanar 4-6 mm, honor 3,5-8 mm. Till skillnad mot övriga arter i släktet med en tydlig teckning på bakkroppen. Kroppsteckningen variabel, olika mörk och tydlig, ljusbrun-grå-sandfärgad. På ryggen är bakkroppen mörk med ett ljust mönster i det mörka. Mönstret med en mörk längsgående fläck framtill, ovanför hjärtat. På sidan om denna tre ovala ljusa fläckar och baktill några par smala, snedställda fläckar som går åt sidan. Framkroppen är gulbrun, ofta med tunna mörkare linjer. Bakre mittögonen sneda. Huvudet och käkar mörkare. Benen är blekbruna, mörkare längre ut.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för revbenshuggspindel

Länsvis förekomst och status för revbenshuggspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för revbenshuggspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige funnen på några lokaler på alvarmark på Öland och Gotland. De svenska lokalerna är artens nordligaste. Närmast funnen i Danmark och Litauen. I Danmark funnen på torrmarker, framför allt kustnära, på Jylland, Samsö, Anholt och Bornholm. Sällsynt funnen i de flesta länder i Syd- och Mellaneuropa. Österut funnen till Tadzjikistan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Gnaphosidae - plattbuksspindlar 
 • Underfamilj
  Gnaphosinae  
 • Släkte
  Haplodrassus  
 • Art
  Haplodrassus dalmatensis(L.Koch, 1866) - revbenshuggspindel

Torrmarkslevande art som finns på marken under stenar och i uppvärmd förna på mark med gles vegetation som klippor, rasbranter, hedar, steniga stränder och sanddyner. I Sverige funnen på alvar på Öland och Gotland, på Gotland även på kalkhällar med glest busk- och trädskikt. Enstaka buskar eller ris verkar inte minska förekomsten. Den verkar vara känslig för mänsklig påverkan men gynnad av bete. I Storbritannien funnen på brända hedar, där den är vanligast efter 6-12 år bränning för att sedan minska när heden växer igen. Vuxna funna på våren och sommaren.  

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Artens utbredning har antagligen minskat beroende på igenväxning och annan förändring av alvarmark. Gradvis förtätning av vegetationen på alvar är ett hot, orsakat av upphört bete, klimatförändringar och ökat kvävenedfall.


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Eftersom kunskapsläget för arten är dåligt i Sverige bör den eftersökas på lämpliga lokaler, så att dess aktuella utbredning, status och hotbild kan klarläggas. Områden där den finns behöver hållas öppna och glest bevuxna genom bete eller bränning.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part 2 - families Dictynidae to Salticidae. Insect Systematics & Evolution, Supplement 63: 285-601.

Artportalen. ArtDatabanken, SLU. 2017. www.artportalen.se

Braun, R. 1976. Zur Autökologie und Phänologie einiger für das Rhein-Main-Gebiet und die Rheinpfalz neuer Spinnenarten (Arachnida: Araneida). Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde 103: 24-68 

British Arachnological Society. 2017. Spider and Harvestman Recording Scheme website. Summary for Haplodrassus dalmatensis (Araneae). http://srs.britishspiders.org.uk/. [2017-12-08].

Buchar, J. & Ruzicka, V. 2002. Catalogue of Spiders of the Czech Republic. Peres, Praha. 

Grimm, U. 1985. Die Gnaphosidae Mitteleuropas (Arachnida, Araneae). Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg 26: 1-318.

Hemm, V. & Höfer, H. 2012. Effects of grazing and habitat structure on the epigeic spider fauna in an open xerothermic area in southern Germany. Bulletin of the British Arachnological Society 15 (8): 260-268. 

Jonsson, L. 2010. Spindlar. I: Arup, U. Naturvärdesinventering av Sundre Hallbjäns 1: 21, södra Gotland. Länsstyrelsen på Gotland. 

Kronestedt, T. 1983. Spindlar på Ölands Stora alvar. Entomologisk Tidskrift 104: 183-212. 

Lissner, J. & Scharff, N. (red.) Danmarks edderkopper. Danish spiders. http://danmarks-edderkopper.dk. [2017-12-08].

Lohmander, H. 1942. Südschwedische Spinnen. I. Gnaphosidae. Meddelanden från Göteborgs Musei zoologiska avdelning 98: 1-163. 

Maurer, R. & Hänggi, A. 1990. Katalog der Schweizerischen Spinnen. Catalogue des Arignées de Suisse. Documenta faunistica Helvetiae 12. 

Nentwig W, Blick T, Gloor D, Hänggi A, Kropf C. 2017. Spiders of Europe. www.araneae.unibe.ch. Version 12.2017.   

Tullgren A. 1946. Svensk spindelfauna. 3. Egentliga spindlar. Araneae. Fam 5-7. Clubionidae, Zoridae och Gnaphosidae. 141 s. Stockholm, Entomologiska föreningen.

 

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J Jonsson 2017

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Gnaphosidae - plattbuksspindlar 
 • Underfamilj
  Gnaphosinae  
 • Släkte
  Haplodrassus  
 • Art
  Haplodrassus dalmatensis, (L.Koch, 1866) - revbenshuggspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J Jonsson 2017