Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rikfruktig rosettlav

Organismgrupp Lavar Physcia phaea
Rikfruktig rosettlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rikfruktig rosettlav är en ljus- till mörkgrå bladlav som ofta bildar rosetter, upp till 8 cm i diameter. På ovansidan av loberna finns små ljusa fläckar eller linjer (maculae). Bålen saknar pruina. Loberna är upp till 2 mm breda, ibland överlappande och ofta konvexa mot spetsarna. Lobernas undersida är brun med enstaka bruna till brunsvarta rhiziner. Soral saknas. Apothecier är ofta rikligt förekommande, aggregerade, upp till 2 mm breda men oftast omkring 1 mm. Disken är brun till svart, ofta med en vit pruina och disken omges av en vit kant. Märgen reagerar K+ gult. Den är lik den rödlistade arten pudrad rosettlav Physcia magnussonii men denna är ofta kraftigt pruinös, saknar maculae, loberna är ofta flata till konkava mot spetsarna och märgen reagerar K+ svagt rosa. Den kan påminna om stjärnlav Physcia stellaris som saknar eller har otydlig maculae, märgen reagerar K– och den är barkväxande.
Utbredning
Länsvis förekomst för rikfruktig rosettlav Observationer i Sverige för rikfruktig rosettlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från enstaka lokaler i Östergötland, Västergötland, Jämtland samt Åsele och Lule Lappmarker. Den är sedd på några av lokalerna efter 1980 men flera av lokalerna har inte inventerats. Den är sällsynt funnen i Norge, Finland (rödlistad) och två lokaler på Island (rödlistad). Arten är sällsynt i Alperna och är också funnen i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Känd från tre aktuella lokaler från Östergötland till Lule Lappmark. Växer på mer eller mindre plana silikat- och skifferklippor i öppna lägen, oftast nära vatten. trots stora ansträngningar har ingen ny lokal hittats efter 2010 varför mörkertalet sänkts och arten ändras från DD till EN. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (9-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (3-450). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (12-360) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arten växer på mer eller mindre plana silikat- och skifferklippor i öppna lägen. Lokalerna är ibland svagt påverkade av fågelspillning. Ekologin är dock fortfarande något oklar.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sjöar
Sjöar
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Caliciales, Familj Physciaceae, Släkte Physcia (rosettlavar), Art Physcia phaea (Tuck.) J.W.Thomson - rikfruktig rosettlav Synonymer Physcia melops Dufour ex Nyl.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Känd från tre aktuella lokaler från Östergötland till Lule Lappmark. Växer på mer eller mindre plana silikat- och skifferklippor i öppna lägen, oftast nära vatten. trots stora ansträngningar har ingen ny lokal hittats efter 2010 varför mörkertalet sänkts och arten ändras från DD till EN. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (9-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 90 (3-450). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (12-360) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Rikfruktig rosettlav är en ljus- till mörkgrå bladlav som ofta bildar rosetter, upp till 8 cm i diameter. På ovansidan av loberna finns små ljusa fläckar eller linjer (maculae). Bålen saknar pruina. Loberna är upp till 2 mm breda, ibland överlappande och ofta konvexa mot spetsarna. Lobernas undersida är brun med enstaka bruna till brunsvarta rhiziner. Soral saknas. Apothecier är ofta rikligt förekommande, aggregerade, upp till 2 mm breda men oftast omkring 1 mm. Disken är brun till svart, ofta med en vit pruina och disken omges av en vit kant. Märgen reagerar K+ gult. Den är lik den rödlistade arten pudrad rosettlav Physcia magnussonii men denna är ofta kraftigt pruinös, saknar maculae, loberna är ofta flata till konkava mot spetsarna och märgen reagerar K+ svagt rosa. Den kan påminna om stjärnlav Physcia stellaris som saknar eller har otydlig maculae, märgen reagerar K– och den är barkväxande.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rikfruktig rosettlav

Länsvis förekomst och status för rikfruktig rosettlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rikfruktig rosettlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från enstaka lokaler i Östergötland, Västergötland, Jämtland samt Åsele och Lule Lappmarker. Den är sedd på några av lokalerna efter 1980 men flera av lokalerna har inte inventerats. Den är sällsynt funnen i Norge, Finland (rödlistad) och två lokaler på Island (rödlistad). Arten är sällsynt i Alperna och är också funnen i Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Physciaceae  
 • Släkte
  Physcia - rosettlavar 
 • Art
  Physcia phaea(Tuck.) J.W.Thomson - rikfruktig rosettlav
  Synonymer
  Physcia melops Dufour ex Nyl.

Arten växer på mer eller mindre plana silikat- och skifferklippor i öppna lägen. Lokalerna är ibland svagt påverkade av fågelspillning. Ekologin är dock fortfarande något oklar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Sjöar, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Då ekologin är dåligt känd är också hotbilden oklar. Några av lokalerna i Mellansverige hölls tidigare öppnare med bete eller slåtter och igenväxning med kärlväxter och mossor kan här vara ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
Aktuell status måste klargöras och populationsutvecklingen följas på de olika lokalerna. Igenväxande lokaler bör röjas. Några av lokalerna bör skyddas.
Utländska namn – NO: Steinrosettlav, FI: Kaitalaakajäkälä.

Moberg, R. 1977. The lichen genus Physcia and allied genera in Fennoscandia. Symb. Bot. Upsal. 22(1).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Caliciales  
 • Familj
  Physciaceae  
 • Släkte
  Physcia - rosettlavar 
 • Art
  Physcia phaea, (Tuck.) J.W.Thomson - rikfruktig rosettlav
  Synonymer
  Physcia melops Dufour ex Nyl.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.