Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rikkärrsskapania

Organismgrupp Mossor Scapania brevicaulis
Rikkärrsskapania Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rikkärrsskapania är en gul till brungrön, upp till 3 cm lång och 2-3 mm bred bladlevermossa, som bildar små, glesa mattor. Bladen sitter ganska tätt och har en köl, böjd som en halvcirkel. I skottspetsen kan bruna groddkorn sitta i små, runda samlingar. Arten är skildkönad och svepen är ovanliga. Sporkapslar är inte funna. Den kan likna kärrskapania S. paludicola och strandskapania S. irrigua, men bladkanten har tänder och groddkornen är encelliga, inte tvåcelliga. Förväxling kan också ske med klippskapania S. nemorea, men bladets undersida hos rikkärrsskapania löper inte ned på stammen lika långt.
Utbredning
Länsvis förekomst för rikkärrsskapania Observationer i Sverige för rikkärrsskapania
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige funnen på ett 40-tal platser från Halland till Norrbotten. De flesta fynden är gjorda före 1980. Aktuella förekomster finns främst i Västergötland, Uppland, Dalarna, Jämtland och Norrbotten. I övriga Norden är den funnen endast i Norge (Möre fylke) och på Island. Utbredningen i Europa tycks vara nordvästlig och arten finns även i Skottland, norra England några få lokaler i Alperna och Tatrabergen. Arten är också funnen i arktiska Ryssland, Nordamerika och på Grönland. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa och finns med på den europeiska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Sällsynt art som växer i rikkärr och på stränder i främst södra och mellersta Sverige. Fortgående minskning bedöms då för arten lämpliga rikkärr och stränder i södra Sverige fortsätter att växa igen. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (80-8000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (20-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(iii); C2a(i)).
Ekologi
Mossan växer alltid på vått underlag. De flesta fynden i Sverige är gjorda i näringsrika kärr eller på översilade klippor av neutrala till basiska underlag såsom skiffer, basalt och grönsten. Vanliga följearter är kalkkammossa Ctenidium molluscum och kalkflikmossa Lophozia heterocolpos.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sjöar
Sjöar
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Scapaniaceae, Släkte Scapania (skapanior), Art Scapania brevicaulis Taylor - rikkärrsskapania Synonymer Scapania brevicaulis tayl., Scapania degenii K. Müll., Scapania degenii Schiffn. ex Müll.Frib.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Sällsynt art som växer i rikkärr och på stränder i främst södra och mellersta Sverige. Fortgående minskning bedöms då för arten lämpliga rikkärr och stränder i södra Sverige fortsätter att växa igen. Antalet reproduktiva individer skattas till 4000 (80-8000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (20-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(iii); C2a(i)).
Konventioner Typisk art i 9760 Svämädellövskog (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
Rikkärrsskapania är en gul till brungrön, upp till 3 cm lång och 2-3 mm bred bladlevermossa, som bildar små, glesa mattor. Bladen sitter ganska tätt och har en köl, böjd som en halvcirkel. I skottspetsen kan bruna groddkorn sitta i små, runda samlingar. Arten är skildkönad och svepen är ovanliga. Sporkapslar är inte funna. Den kan likna kärrskapania S. paludicola och strandskapania S. irrigua, men bladkanten har tänder och groddkornen är encelliga, inte tvåcelliga. Förväxling kan också ske med klippskapania S. nemorea, men bladets undersida hos rikkärrsskapania löper inte ned på stammen lika långt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rikkärrsskapania

Länsvis förekomst och status för rikkärrsskapania baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rikkärrsskapania

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige funnen på ett 40-tal platser från Halland till Norrbotten. De flesta fynden är gjorda före 1980. Aktuella förekomster finns främst i Västergötland, Uppland, Dalarna, Jämtland och Norrbotten. I övriga Norden är den funnen endast i Norge (Möre fylke) och på Island. Utbredningen i Europa tycks vara nordvästlig och arten finns även i Skottland, norra England några få lokaler i Alperna och Tatrabergen. Arten är också funnen i arktiska Ryssland, Nordamerika och på Grönland. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa och finns med på den europeiska rödlistan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Scapaniaceae  
 • Släkte
  Scapania - skapanior 
 • Art
  Scapania brevicaulisTaylor - rikkärrsskapania
  Synonymer
  Scapania brevicaulis tayl.
  Scapania degenii K. Müll.
  Scapania degenii Schiffn. ex Müll.Frib.

Mossan växer alltid på vått underlag. De flesta fynden i Sverige är gjorda i näringsrika kärr eller på översilade klippor av neutrala till basiska underlag såsom skiffer, basalt och grönsten. Vanliga följearter är kalkkammossa Ctenidium molluscum och kalkflikmossa Lophozia heterocolpos.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Sjöar, Öppen fastmark, Blottad mark, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Artens växtplatser i rikkärr hotas idag av igenväxning, ofta orsakad av dränerande ingrepp, samt övergödning från omgivande åkermark eller atmosfäriskt kvävenedfall.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
För att klara artens överlevnad på sikt i Sverige behöver fler rikkärr skyddas från exploatering, dikning, kvävepåverkan och igenväxning. För att artens förekomster i klippbranter ska överleva bör våtmarker ovanför klippbranterna skyddas från dränering.
Utländska namn - NO: Einkorntvebladmose, GB: Degen´s Earwort.

Bohlin, A. 1992. Kärret vid Mularpsbäcken i Västergötland. Svensk Bot. Tidskr. 86: 357-363.

Jacobsson, C. & Duerden, A.-S. 2000. Pilotstudie - rikkärr i Jönköpings län. Länsstyrelsen i Jönköpings län, Meddelande 2000: 31.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Hill, M.O., Preston, C..D. & Smith, A.J.E. 1991. Atlas of the bryophytes of Britain and Ireland. Vol. 1. Liverworts. Harley Books, Colchester.

Konstantinova, N. A. & Potemkin, A. D. 1996. Liverworts of the Russian arctic: an annotated check-list and bibliography. Arctoa 6: 125-150.

Larsson, B.M.P. 1960. Bidrag till Västergötlands mossflora. Svensk Bot. Tidskr. 54: 423-438.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterat 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Scapaniaceae  
 • Släkte
  Scapania - skapanior 
 • Art
  Scapania brevicaulis, Taylor - rikkärrsskapania
  Synonymer
  Scapania brevicaulis tayl.
  Scapania degenii K. Müll.
  Scapania degenii Schiffn. ex Müll.Frib.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterat 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.