Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rodnande puderskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cystolepiota hetieri
Rodnande puderskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rodnande puderskivling är en liten fjällskivlingslik, spenslig art med vit till gulvit välvd hatt som blir 20 - 40 mm i diameter och är tydligt mjölig eller pudrad med hängande, velumrester i kanten. Foten är tunn, av samma färg som hatten och har en trådig - luddig ringzon. Nedanför ringzonen är foten pudrad och flockig. Hela svampen blir orange eller rödbrunt fläckig med åldern eller vid beröring. Köttet är vitt och luktar obehagligt. Svampen innehåller amanitin och är därför mycket giftig.
Utbredning
Länsvis förekomst för rodnande puderskivling Observationer i Sverige för rodnande puderskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige enbart känd från ett tiotal fynd i Skåne, Halland, Öland och Närke. Den förekommer sällsynt i Danmark och har spridda fynd i lövskogsmiljöer på den europeiska kontinenten. Den betraktas överallt som sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare som lever i bar, fuktig jord under skuggande lövträd och hasselbuskar i ädellövskog på kalkrik mark. Knuten till exklusiva miljöer. Liten population och bedöms ha minskat och fortlöpande minska, huvudsakligen p.g.a. förändringar i markanvändningen, markslitage, gallring, röjning och för arten felaktig naturvårdsskötsel. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (250-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (5-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (20-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Rodnande puderskivling är en värmeälskande och förnanedbrytande art som i Nordeuropa förekommer på skuggiga lokaler på näringsrik mulljord i ädellövskog och hässlen på kalk. Den har vid ett tillfälle påträffats i ett växthus i Lunds Botaniska Trädgård. Från södra Tyskland och Schweiz rapporteras att den ibland även kan uppträda i andra människopåverkade och näringsrika miljöer såsom vägkanter och häckar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Cystolepiota (puderskivlingar), Art Cystolepiota hetieri (Boud.) Singer - rodnande puderskivling Synonymer Lepiota hetieri Boud.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare som lever i bar, fuktig jord under skuggande lövträd och hasselbuskar i ädellövskog på kalkrik mark. Knuten till exklusiva miljöer. Liten population och bedöms ha minskat och fortlöpande minska, huvudsakligen p.g.a. förändringar i markanvändningen, markslitage, gallring, röjning och för arten felaktig naturvårdsskötsel. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (250-6000). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (5-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (20-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Rodnande puderskivling är en liten fjällskivlingslik, spenslig art med vit till gulvit välvd hatt som blir 20 - 40 mm i diameter och är tydligt mjölig eller pudrad med hängande, velumrester i kanten. Foten är tunn, av samma färg som hatten och har en trådig - luddig ringzon. Nedanför ringzonen är foten pudrad och flockig. Hela svampen blir orange eller rödbrunt fläckig med åldern eller vid beröring. Köttet är vitt och luktar obehagligt. Svampen innehåller amanitin och är därför mycket giftig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rodnande puderskivling

Länsvis förekomst och status för rodnande puderskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rodnande puderskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige enbart känd från ett tiotal fynd i Skåne, Halland, Öland och Närke. Den förekommer sällsynt i Danmark och har spridda fynd i lövskogsmiljöer på den europeiska kontinenten. Den betraktas överallt som sällsynt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Cystolepiota - puderskivlingar 
 • Art
  Cystolepiota hetieri(Boud.) Singer - rodnande puderskivling
  Synonymer
  Lepiota hetieri Boud.

Rodnande puderskivling är en värmeälskande och förnanedbrytande art som i Nordeuropa förekommer på skuggiga lokaler på näringsrik mulljord i ädellövskog och hässlen på kalk. Den har vid ett tillfälle påträffats i ett växthus i Lunds Botaniska Trädgård. Från södra Tyskland och Schweiz rapporteras att den ibland även kan uppträda i andra människopåverkade och näringsrika miljöer såsom vägkanter och häckar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Rodnande puderskivling har en mycket begränsad population i landet och förekommer främst i rika, skuggiga ädellövskogsmiljöer. Dessa habitat bedöms minska på grund av förändrad markanvändning, markslitage och röjningar. En svensk fyndlokal är belägen i naturreservat.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Lokaler där rodnande puderskivling konstaterats bör noga följas upp så inte naturvårdande eller andra röjningsåtgärder gör växtplatserna alltför öppna och torra vilket starkt skulle missgynna arten. Ofta förekommer den rodnande puderskivlingen på ”hot spot-lokaler” där flera andra sällsynta och rödlistade svamparter kan förväntas.
Släktet Puderskivlingar (Cystolepiota) kan skiljas från de närbesläktade fjällskivlingarna (Lepiota) på sin mjöliga, pudrade hatt och sina sporer som inte färgas bruna i jodlösningar (Melzers reagens). Rodnande puderskivling kan förväxlas med flockig puderskivling (Cystolepiota adulterina) som kan förekomma i liknande habitat. Den får emellertid inga rödbruna - orange färgskiftningar vid beröring.

Rald, E., Heilmann-Clausen, J. & Lange, C. 1992. 1991 - et godt år for parasolhatte. Svampe 26: 33 - 40.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Jeppson 2013

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Cystolepiota - puderskivlingar 
 • Art
  Cystolepiota hetieri, (Boud.) Singer - rodnande puderskivling
  Synonymer
  Lepiota hetieri Boud.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Jeppson 2013