Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rombjätteknäppare

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Stenagostus rhombeus
Rombjätteknäppare Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, roströd art som är 20 mm lång. Täckvingarna är försedda med ett eller två breda tvärband med en tydlig men kort behåring. Täckvingarna är även försedda med tydliga längsgående punktrader. Antennerna är långa och enkelt byggda. Arten har en hopptapp på undersidan av kroppen med vars hjälp den kan ta ett språng upp i luften om den hamnar på rygg.
Utbredning
Länsvis förekomst för rombjätteknäppare Observationer i Sverige för rombjätteknäppare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Öland. Närmast utanför Sverige är den funnen i Danmark. I övrigt omfattar utbredningsområdet södra och mellersta Europa samt Mindre Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Rombjätteknäpparens larv lever under svampig bark eller i vitrötad, ganska lös ved av ädellövträd, främst bok men ibland även ek och företrädesvis i lågor. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under svampig bark eller i vitrötad, ganska lös ved av ädellövträd, främst bok men ibland även ek och företrädesvis i lågor. Främst i gamla bokbestånd med grova träd och gott om vindfällen. Den vuxna skalbaggen visar sig mycket sällan i det fria och lever endast en kort tid. Den är dessutom aktiv på kvällen och dras då till ljus.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· avenbok
· avenbok
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· skogsalm
· skogsalm
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
· viden
· viden
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· fnöskticka
· fnöskticka
· svampar
· svampar
Dött träd
Dött träd
· avenbok
· avenbok
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Elateridae (knäppare), Släkte Stenagostus, Art Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790) - rombjätteknäppare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Rombjätteknäpparens larv lever under svampig bark eller i vitrötad, ganska lös ved av ädellövträd, främst bok men ibland även ek och företrädesvis i lågor. Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (50-300). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (200-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En långsmal, roströd art som är 20 mm lång. Täckvingarna är försedda med ett eller två breda tvärband med en tydlig men kort behåring. Täckvingarna är även försedda med tydliga längsgående punktrader. Antennerna är långa och enkelt byggda. Arten har en hopptapp på undersidan av kroppen med vars hjälp den kan ta ett språng upp i luften om den hamnar på rygg.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rombjätteknäppare

Länsvis förekomst och status för rombjätteknäppare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rombjätteknäppare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Öland. Närmast utanför Sverige är den funnen i Danmark. I övrigt omfattar utbredningsområdet södra och mellersta Europa samt Mindre Asien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Denticollinae  
 • Tribus
  Denticollini  
 • Släkte
  Stenagostus  
 • Art
  Stenagostus rhombeus(Olivier, 1790) - rombjätteknäppare

Larvutvecklingen sker under svampig bark eller i vitrötad, ganska lös ved av ädellövträd, främst bok men ibland även ek och företrädesvis i lågor. Främst i gamla bokbestånd med grova träd och gott om vindfällen. Den vuxna skalbaggen visar sig mycket sällan i det fria och lever endast en kort tid. Den är dessutom aktiv på kvällen och dras då till ljus.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)
Arten kräver sannolikt ganska stora sammanhängande bestånd av lämplig skog, med kontinuerlig tillgång till lämligt substrat.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
De fåtaliga äldre bokbestånd vi ännu har kvar i landet bör lämnas orörda.

Åtgärdsprogram Fastställt

Baranowski, R. & Nilsson, S. G. 1994. Vedinsekter på Tromtö. Länsstyrelsen i Blekinge län.

Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar. VII. Ent. Tidskr. 74: 8–23.

Palm, T. 1953. Anteckningar om svenska skalbaggar. VIII. Ent. Tidskr. 74: 171–186.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. suppl. XVI.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Denticollinae  
 • Tribus
  Denticollini  
 • Släkte
  Stenagostus  
 • Art
  Stenagostus rhombeus, (Olivier, 1790) - rombjätteknäppare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.