Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rosa fetticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Odoria alborubescens
Rosa fetticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Detta är en stor, iögonenfallande, vit och med tiden rosa-rosabrun ticka. Det är en stor köttig art som växer på bok (i England finns fynd på ask), till skillnad från den liknande apeltickan (Spongipellis fissilis) som växer på andra trädslag (ask, apel, asp eller alm). Den viktigaste skillnaden gentemot apelticka är dock att T. alborubescens blir röd då den kommer i kontakt med en lösning med kaliumhydroxid (KOH). När den torkar får den en sötaktig doft. Fruktkropparna är hovformade och växer ofta ihop och kan bli upp till 20 cm breda, 10 cm tjocka och skjuta ut från underlaget upp till 10 cm. De brukar kännas lite feta/fetglansiga när man tar på dem. För att säkert skilja den från snövit ticka (Tyromyces chioneus) behöver man titta på sporerna – hos T. alborubescens är de 3–5 µm, hos T. chioneus 1,5–2,5 µm breda. Den snövita tickan blir dock inte så stor som T. alborubescens.
Utbredning
Länsvis förekomst för rosa fetticka Observationer i Sverige för rosa fetticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Först på senare år påträffad i Sverige, men är uppenbarligen en mycket sällsynt art eftersom bokskogar med mycket död ved är välundersökta. Är hittills endast känd från två lokaler i Sverige (Häckeberga, Skåne 2002 och Biskopstorp, Halland 2009). I Europa är den överallt sällsynt och bara känd från södra England, Belgien, Frankrike, norra Tyskland, Danmark och Sydsverige. Den förefaller att saknas i Centraleuropa. Används på Europanivå som indikator på särskilt värdefulla naturskogar av bok med mycket grov död ved. Svårt att bedöma eventuell minskning, men bokskog med gamla träd har minskat i areal sedan början av 1900-talet innan bokskogar började skyddas.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare och sannolikt svag parasit på framförallt grova lågor eller högstubbar av bok, sällsynt på gamla levande veteranträd i bokskogar med naturskogskaraktär och riklig förekomst av grov död ved. Förekommer som regel bara på enstaka lågor eller träd per lokal. Först på senare år påträffad i Sverige, uppenbarligen en mycket sällsynt art eftersom bokskogar med mycket död ved är välundersökta. Bara känd från 2 lokaler (Skåne och Halland). Den är överallt sällsynt och används som indikator på särskilt värdefulla naturskogar av bok på Europanivå. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 80 (8-300). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (2-75). Förekomstarean (AOO) skattas till 4 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arten är nedbrytare och sannolikt svag parasit på framförallt grova lågor eller högstubbar av bok, sällsynt på gamla levande veteranträd i bokskogar med naturskogskaraktär och riklig förekomst av grov död ved. Förekommer som regel bara på enstaka lågor eller träd per lokal. Förmodligen behöver den etablera sig på levande försvagade träd, eftersom det är en kärnrötare. På de svenska lokalerna var alla träd som var angripna av T. alborubescens också angripna av fnöskticka (Fomes fomentarius).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
Dött träd
Dött träd
· bok
· bok
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Meruliaceae, Släkte Odoria, Art Odoria alborubescens (Bourdot & Galzin) V.Papp & Dima - rosa fetticka Synonymer Phaeolus alborubescens (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin, Phaeolus albosordescens subsp. alborubescens Bourdot & Galzin, Aurantioporus alborubescens (Bourd. & Galz.) Jahn, Aurantiporus alborubescens (Bourdot & Galzin) H.Jahn, Tyromyces alborubescens (Bourdot & Galzin) Bondartsev

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare och sannolikt svag parasit på framförallt grova lågor eller högstubbar av bok, sällsynt på gamla levande veteranträd i bokskogar med naturskogskaraktär och riklig förekomst av grov död ved. Förekommer som regel bara på enstaka lågor eller träd per lokal. Först på senare år påträffad i Sverige, uppenbarligen en mycket sällsynt art eftersom bokskogar med mycket död ved är välundersökta. Bara känd från 2 lokaler (Skåne och Halland). Den är överallt sällsynt och används som indikator på särskilt värdefulla naturskogar av bok på Europanivå. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 80 (8-300). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (2-75). Förekomstarean (AOO) skattas till 4 km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Detta är en stor, iögonenfallande, vit och med tiden rosa-rosabrun ticka. Det är en stor köttig art som växer på bok (i England finns fynd på ask), till skillnad från den liknande apeltickan (Spongipellis fissilis) som växer på andra trädslag (ask, apel, asp eller alm). Den viktigaste skillnaden gentemot apelticka är dock att T. alborubescens blir röd då den kommer i kontakt med en lösning med kaliumhydroxid (KOH). När den torkar får den en sötaktig doft. Fruktkropparna är hovformade och växer ofta ihop och kan bli upp till 20 cm breda, 10 cm tjocka och skjuta ut från underlaget upp till 10 cm. De brukar kännas lite feta/fetglansiga när man tar på dem. För att säkert skilja den från snövit ticka (Tyromyces chioneus) behöver man titta på sporerna – hos T. alborubescens är de 3–5 µm, hos T. chioneus 1,5–2,5 µm breda. Den snövita tickan blir dock inte så stor som T. alborubescens.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rosa fetticka

Länsvis förekomst och status för rosa fetticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rosa fetticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Först på senare år påträffad i Sverige, men är uppenbarligen en mycket sällsynt art eftersom bokskogar med mycket död ved är välundersökta. Är hittills endast känd från två lokaler i Sverige (Häckeberga, Skåne 2002 och Biskopstorp, Halland 2009). I Europa är den överallt sällsynt och bara känd från södra England, Belgien, Frankrike, norra Tyskland, Danmark och Sydsverige. Den förefaller att saknas i Centraleuropa. Används på Europanivå som indikator på särskilt värdefulla naturskogar av bok med mycket grov död ved. Svårt att bedöma eventuell minskning, men bokskog med gamla träd har minskat i areal sedan början av 1900-talet innan bokskogar började skyddas.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Odoria  
 • Art
  Odoria alborubescens(Bourdot & Galzin) V.Papp & Dima - rosa fetticka
  Synonymer
  Phaeolus alborubescens (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin
  Phaeolus albosordescens subsp. alborubescens Bourdot & Galzin
  Aurantioporus alborubescens (Bourd. & Galz.) Jahn
  Aurantiporus alborubescens (Bourdot & Galzin) H.Jahn
  Tyromyces alborubescens (Bourdot & Galzin) Bondartsev

Arten är nedbrytare och sannolikt svag parasit på framförallt grova lågor eller högstubbar av bok, sällsynt på gamla levande veteranträd i bokskogar med naturskogskaraktär och riklig förekomst av grov död ved. Förekommer som regel bara på enstaka lågor eller träd per lokal. Förmodligen behöver den etablera sig på levande försvagade träd, eftersom det är en kärnrötare. På de svenska lokalerna var alla träd som var angripna av T. alborubescens också angripna av fnöskticka (Fomes fomentarius).

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
Eftersom den finns på så få lokaler blir den känslig för slumpmässiga faktorer.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bägge de kända lokalerna är skyddade så där finns ingen risk för avverkning. Arten bör övervakas på sina lokaler och eftersökas på fler. Om den skulle hittas på fler lokaler bör dessa skyddas. Tillgång på rätt typ av substrat är viktig.
Utländska namn: DK - rosa fedtporesvamp

Fritz, Ö., Christensen, M. & Heilmann-Clausen, J. 2009. Tyromeces alborubescens - en för Sverige ny ticka på bok. Svensk Mykologisk Tidskrift 31 (2):4–10 (BILD s. 6)

Hansen, Lise & Knudsen, Henning (eds.). 1997. Nordic Macromycetes, vol. 3: Heterobasidioid, aphyllophoroid and gastromycetoid basidiomycetes. Nordsvamp - Copenhagen

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stephen Manktelow 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Odoria  
 • Art
  Odoria alborubescens, (Bourdot & Galzin) V.Papp & Dima - rosa fetticka
  Synonymer
  Phaeolus alborubescens (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin
  Phaeolus albosordescens subsp. alborubescens Bourdot & Galzin
  Aurantioporus alborubescens (Bourd. & Galz.) Jahn
  Aurantiporus alborubescens (Bourdot & Galzin) H.Jahn
  Tyromyces alborubescens (Bourdot & Galzin) Bondartsev
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stephen Manktelow 2012