Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rosa jodskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Amylocorticium subincarnatum
Rosa jodskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En tunn, relativt mjuk, utbredd skinnsvamp. Unga fruktkroppar är gulaktiga till sämskfärgade men blir efterhand mörkt rosa, ibland nästan brunrosa. Kanten hos aktivt tillväxande fruktkroppar behåller gärna den gula färgen. Kanten är i övrigt abrupt och utan myceltågor. Sporerna är släta, cylindriska och blåfärgas i Melzers lösning. Enkla, hyflika cystider sticker upp ovanför hymeniets basidieskikt. Arten är mycket lik gult jodskinn (Amylocorticium subsulphureum) och den väsentliga skillnaden utgörs av sporernas längd. Hos gult jodskinn kan dock sporerna variera en hel del och i fall där spormåtten hos de båda arterna överlappar varandra måste fruktkroppens färg avgöra arttillhörighet.
Utbredning
Länsvis förekomst för rosa jodskinn Observationer i Sverige för rosa jodskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är utbredd över stora delar av norra halvklotet. I Sverige finns ett omkring 15 kända aktuella lokaler från Norra Kvills nationalpark i Småland upp till Muddus nationalpark i Lappland (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300. I Europa är arten rapporterad med enstaka fynd från Spanien, Frankrike, Tyskland, Polen, östra Karpaterna samt de nordiska länderna. I Nordamerika förefaller arten vara betydligt vanligare och är rapporterad från sammanlagt 12 delstater i Canada och USA.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare på döda, grova, helst liggande, oftast barklösa stammar av framförallt gran, någon gång tall. Påträffas i naturskogsartad näringsrik och högprodduktiv gran- och barrblandskog. Vanligen mycket få mycel (individer), 1-2, per lokal. Huvudsakligen östlig utbredning i Sverige. Hälften av antalet kända lokaler i skyddade områden. Pågående minskning bedöms fortgå p.g.a. slutavverkningar och minskande mängd grov död ved av lämplig kvalitet. Antalet reproduktiva individer skattas till 320 (32-640). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (80). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (8-160). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (40-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Rosa jodskinn är en vednedbrytare på döda grova helst liggande, oftast barklösa inte alltför murkna stammar av gran och tall. Substratet har bestått av grova, nedfallna lågor. Fruktkropparna bildas där barken fallit av och där veden inte är alltför multnad eller fuktig. Påträffas i i urskogsartad gran- och tallskog. Arten undviker möjligen alltför oceaniskt präglade områden. Från Nordamerika finns fynduppgifter från lönn. På de kända lokalerna uppträder som regel rosa jodskinn med fruktkroppar på omkring 10 platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Amylocorticiales, Familj Amylocorticiales, genera incertae sedis, Släkte Amylocorticium, Art Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar - rosa jodskinn Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare på döda, grova, helst liggande, oftast barklösa stammar av framförallt gran, någon gång tall. Påträffas i naturskogsartad näringsrik och högprodduktiv gran- och barrblandskog. Vanligen mycket få mycel (individer), 1-2, per lokal. Huvudsakligen östlig utbredning i Sverige. Hälften av antalet kända lokaler i skyddade områden. Pågående minskning bedöms fortgå p.g.a. slutavverkningar och minskande mängd grov död ved av lämplig kvalitet. Antalet reproduktiva individer skattas till 320 (32-640). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (80). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (8-160). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (40-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
En tunn, relativt mjuk, utbredd skinnsvamp. Unga fruktkroppar är gulaktiga till sämskfärgade men blir efterhand mörkt rosa, ibland nästan brunrosa. Kanten hos aktivt tillväxande fruktkroppar behåller gärna den gula färgen. Kanten är i övrigt abrupt och utan myceltågor. Sporerna är släta, cylindriska och blåfärgas i Melzers lösning. Enkla, hyflika cystider sticker upp ovanför hymeniets basidieskikt. Arten är mycket lik gult jodskinn (Amylocorticium subsulphureum) och den väsentliga skillnaden utgörs av sporernas längd. Hos gult jodskinn kan dock sporerna variera en hel del och i fall där spormåtten hos de båda arterna överlappar varandra måste fruktkroppens färg avgöra arttillhörighet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rosa jodskinn

Länsvis förekomst och status för rosa jodskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rosa jodskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är utbredd över stora delar av norra halvklotet. I Sverige finns ett omkring 15 kända aktuella lokaler från Norra Kvills nationalpark i Småland upp till Muddus nationalpark i Lappland (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 300. I Europa är arten rapporterad med enstaka fynd från Spanien, Frankrike, Tyskland, Polen, östra Karpaterna samt de nordiska länderna. I Nordamerika förefaller arten vara betydligt vanligare och är rapporterad från sammanlagt 12 delstater i Canada och USA.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Amylocorticiales  
 • Familj
  Amylocorticiales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Amylocorticium  
 • Art
  Amylocorticium subincarnatum(Peck) Pouzar - rosa jodskinn

Rosa jodskinn är en vednedbrytare på döda grova helst liggande, oftast barklösa inte alltför murkna stammar av gran och tall. Substratet har bestått av grova, nedfallna lågor. Fruktkropparna bildas där barken fallit av och där veden inte är alltför multnad eller fuktig. Påträffas i i urskogsartad gran- och tallskog. Arten undviker möjligen alltför oceaniskt präglade områden. Från Nordamerika finns fynduppgifter från lönn. På de kända lokalerna uppträder som regel rosa jodskinn med fruktkroppar på omkring 10 platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av brist på lämpligt substrat och att arealen naturskog minskar genom avverkning.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Kända växtplatser måste skyddas. Arten gynnas av om fler barrskogar avsätts till fri utveckling eller om skogsbruket modifieras så att avverkning sker genom blädning eller plockhuggning. Döende träd, torrakor och lågor skall då lämnas intakta.
Utländska namn – FI: Rusovanukka.

Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1979. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) V. Mycotaxon 10: 201-209. Weresub, L. 1977. Fungi Canadenses No 91. Amylocorticium subincarnatum.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Amylocorticiales  
 • Familj
  Amylocorticiales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Amylocorticium  
 • Art
  Amylocorticium subincarnatum, (Peck) Pouzar - rosa jodskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997