Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rosaskivig vaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrophorus calophyllus
Rosaskivig vaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rosaskivig vaxskivling är snarlik sotvaxskivling, men har en vackert rosa ton på lamellerna. Hatten är enhetligt mörkt gråbrun med olivton, slät, inväxt fibrig och klibbig. Foten har samma färg som hatten.
Utbredning
Länsvis förekomst för rosaskivig vaxskivling Observationer i Sverige för rosaskivig vaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En barrskogsart, som endast är känd från ett fåtal lokaler i Södermanland, Dalarna och Jämtland. Även i Norge och Finland har bara ett fåtal fynd gjorts. Den är också mycket sällsynt i mellersta Europas barrskogsområden med enstaka fynd t.ex. i Tyskland, Österrike och Norditalien. Rosaskivig vaxskivling är också känd från Nordamerikas barrskogar och har sannolikt en circumboreal utbredning. Den är rödlistad i flera länder och bedömd som försvunnen i Finland och akut hotad i Norge och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med tall, i sandig och kalkrik mark i tallskog. Sällsynt art med ett fåtal fynd i landet, i Jämtland, Dalarna, Medelpad och Sörmland. Flera fynd är av äldre datum och inte återfunna. Total population i landet är liten och bedöms ha minskat kraftigt och fortsatt minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre kalkbarrskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (60-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (4-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (20-100) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 30 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C1+2a(i)).
Ekologi
En art som bildar mykorrhiza med tall på kalkrik mark. I litteraturen nämns ibland även gran, men om detta är riktigt eller inte återstår att klarlägga. Det kan vara fråga om misstolkning när den växer i blandade bestånd av gran och tall.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrophorus (skogsvaxskivlingar), Art Hygrophorus calophyllus P.Karst. - rosaskivig vaxskivling Synonymer Hygrophorus camarophyllus var. calophyllus (P.Karst.) Konrad & Maubl., rosaskivig vaxing

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med tall, i sandig och kalkrik mark i tallskog. Sällsynt art med ett fåtal fynd i landet, i Jämtland, Dalarna, Medelpad och Sörmland. Flera fynd är av äldre datum och inte återfunna. Total population i landet är liten och bedöms ha minskat kraftigt och fortsatt minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning av äldre kalkbarrskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (60-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (4-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (20-100) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 30 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C1+2a(i)).
Rosaskivig vaxskivling är snarlik sotvaxskivling, men har en vackert rosa ton på lamellerna. Hatten är enhetligt mörkt gråbrun med olivton, slät, inväxt fibrig och klibbig. Foten har samma färg som hatten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rosaskivig vaxskivling

Länsvis förekomst och status för rosaskivig vaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rosaskivig vaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En barrskogsart, som endast är känd från ett fåtal lokaler i Södermanland, Dalarna och Jämtland. Även i Norge och Finland har bara ett fåtal fynd gjorts. Den är också mycket sällsynt i mellersta Europas barrskogsområden med enstaka fynd t.ex. i Tyskland, Österrike och Norditalien. Rosaskivig vaxskivling är också känd från Nordamerikas barrskogar och har sannolikt en circumboreal utbredning. Den är rödlistad i flera länder och bedömd som försvunnen i Finland och akut hotad i Norge och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus calophyllusP.Karst. - rosaskivig vaxskivling
  Synonymer
  Hygrophorus camarophyllus var. calophyllus (P.Karst.) Konrad & Maubl.
  rosaskivig vaxing

En art som bildar mykorrhiza med tall på kalkrik mark. I litteraturen nämns ibland även gran, men om detta är riktigt eller inte återstår att klarlägga. Det kan vara fråga om misstolkning när den växer i blandade bestånd av gran och tall.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Rationellt skogsbruk med kalavverkning och markberedning hotar arten som sannolikt är beroende av lång kontinuitet med äldre träd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Gamla lokaler bör besökas för att utröna om arten finns kvar. Återfinns den måste områdena säkerställas och skötas på ett sådant sätt att arten kan fortleva. Kalavverkning och markberedning måste undvikas på artens växtplatser. Tallskog och barrblandskog på kalkhaltig mark är en generellt sett skyddsvärd biotop och fler områden av denna typ bör säkerställas för att på sikt gynna rosaskivig vaxskivling och andra hotade svampar.
Utländska namn – NO: Fagervokssopp, FI: Rusohelttavahakas.

Bon, M. 1994. Svampar. En fälthandbok. Bonnier Alba, Stockholm.

Cetto, B. 1979. Der grosse Pilzführer. Band 2. BLV Verlagsgesellschaft, München Bern Wien.

Marchand, A. 1973. Champignons du nord et du midi. Vol. 2. Perpignan.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus calophyllus, P.Karst. - rosaskivig vaxskivling
  Synonymer
  Hygrophorus camarophyllus var. calophyllus (P.Karst.) Konrad & Maubl.
  rosaskivig vaxing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.