Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rosenbjörnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus rosanthus
Rosenbjörnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rosenbjörnbär tillhör de krypbjörnbär som man tror har uppstått efter korsning med hallon (series Subidaei). Dessa utmärker sig genom att fruktämnen och unga frukter är håriga samt genom att årsskotten i regel är trinda. Rosenbjörnbär karakteriseras genom sina vackert högrosa blommor i vilka såväl ståndare som stift även är rosa. Allt detta gör att arten en hel del liknar västkustbjörnbär Rubus norvegicus, från vilken arten dock lätt skiljs genom sina åtminstone vid baserna rödvioletta taggar på ett grönt, trint skott. Dessutom har den håriga fruktämnen. Krypbjörnbär (sect. Corylifolii) skiljer sig från äkta björnbär (sect. Rubus) bland annat genom kortare skaft på småbladen, de nedre 0–2 mm mot 2–6 mm, de övre sidobladen 3–10 mm (mot 12–25 mm); småbladen överlappar oftast (mot sällan överlappande); frukt matt (mot frukt blank); stipler lansettlika (mot stipler lineära).
Utbredning
Länsvis förekomst för rosenbjörnbär Observationer i Sverige för rosenbjörnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rosenbjörnbär är endast känd från cirka 16 lokaler på svenska västkusten från Göteborg (Styrsö) och norrut genom Bohuslän. Artens totalutbredning omfattar dessutom sydöstra Norge.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Nya undersökningar tyder på att detta krypbjörnbär inte är någon enhetlig art utan en samling hybrider som uppstått oberoende av varandra. Antalet reproduktiva individer skattas till 250. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (21-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1200 (1140-1600) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (84-160) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Rosenbjörnbär växer på solöppna platser i kulturlandskapet, på de fåtaliga nu kända lokalerna i skogsbryn eller sydvända platser på hällmarker.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus rosanthus Lindeb. - rosenbjörnbär Synonymer Rubus rosanthus var. cordatus, Rubus rosanthus var. eriocarpus Lindeb.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Nya undersökningar tyder på att detta krypbjörnbär inte är någon enhetlig art utan en samling hybrider som uppstått oberoende av varandra. Antalet reproduktiva individer skattas till 250. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (21-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1200 (1140-1600) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (84-160) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Rosenbjörnbär tillhör de krypbjörnbär som man tror har uppstått efter korsning med hallon (series Subidaei). Dessa utmärker sig genom att fruktämnen och unga frukter är håriga samt genom att årsskotten i regel är trinda. Rosenbjörnbär karakteriseras genom sina vackert högrosa blommor i vilka såväl ståndare som stift även är rosa. Allt detta gör att arten en hel del liknar västkustbjörnbär Rubus norvegicus, från vilken arten dock lätt skiljs genom sina åtminstone vid baserna rödvioletta taggar på ett grönt, trint skott. Dessutom har den håriga fruktämnen. Krypbjörnbär (sect. Corylifolii) skiljer sig från äkta björnbär (sect. Rubus) bland annat genom kortare skaft på småbladen, de nedre 0–2 mm mot 2–6 mm, de övre sidobladen 3–10 mm (mot 12–25 mm); småbladen överlappar oftast (mot sällan överlappande); frukt matt (mot frukt blank); stipler lansettlika (mot stipler lineära).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rosenbjörnbär

Länsvis förekomst och status för rosenbjörnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rosenbjörnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Rosenbjörnbär är endast känd från cirka 16 lokaler på svenska västkusten från Göteborg (Styrsö) och norrut genom Bohuslän. Artens totalutbredning omfattar dessutom sydöstra Norge.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus rosanthusLindeb. - rosenbjörnbär
  Synonymer
  Rubus rosanthus var. cordatus
  Rubus rosanthus var. eriocarpus Lindeb.

Rosenbjörnbär växer på solöppna platser i kulturlandskapet, på de fåtaliga nu kända lokalerna i skogsbryn eller sydvända platser på hällmarker.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Människoskapad miljö på land, Öppna gräsmarker, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Igenväxning är sannolikt det viktigaste hotet mot rosenbjörnbär även om ett antal lokaler verkar ha förstörts genom exploatering. Arten har dock aldrig varit vanlig.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
Det är viktigt att hävden bibehålls på de hävdade lokalerna med rosenbjörnbär. Arten bör övervakas av floraväktare och markägare och berörda myndigheter bör informeras om förekomsterna.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Blomgren, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Bohuslän. Årsrapport 2004. Föreningen Bohusläns flora.

Gustafsson, C. E. 1938. Skandinaviens Rubusflora. Bot. Not. 91: 378–420.

Hellman, L. & Herloff, B. 2005. Styrsö socken efter västgötainventeringen. Calluna 22 (1): 16–25.

Kurtto, A., Weber, H. E., Lampinen, R. & Sennikov, A. N. (eds.) 2010: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus). - The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 362 pp.

Pedersen, A. & Schou, J. C. 1989. Nordiske Brombær (Rubus sect. Rubus, sect. Corylifolii og sect. Caesii). AAU Reports 21.

Sahlin, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Västrgötland. Årsrapport 2004. Calluna 22 (2): 1–49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 2001. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus rosanthus, Lindeb. - rosenbjörnbär
  Synonymer
  Rubus rosanthus var. cordatus
  Rubus rosanthus var. eriocarpus Lindeb.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 2001. © ArtDatabanken, SLU 2007.