Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rosengröppa

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Candelabrochaete septocystidia
Rosengröppa Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ett skinn som kan bilda meterlånga, iögonfallande fruktkroppar. Dessa är utbredda, tunna (0.1–0.4 mm tjocka) tätt vidväxta underlaget och ljust ockrabruna med rosaröd anstrykning. Hymeniet är svagt knottrigt eller småskrynkligt, under lupp finhårigt av de talrika utstickande cystiderna. Hyferna är relativt breda och saknar söljor. Cystiderna är cylindriska och försedda med flera tvärväggar, därav det vetenskapliga artnamnet septocystidia. Basidierna bildar fyra små, korvlikt böjda sporer som mäter 4–5 × 1.5–2 µm.
Utbredning
Länsvis förekomst för rosengröppa Observationer i Sverige för rosengröppa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Det finns för närvarande fyra registrerade fynd av arten i landet, från Skåne, Västergötland, Närke och Uppland. Samtliga insamlingar är gjorda de senaste 20 åren vilket möjligen antyder att arten är under spridning. Den har anträffats sex gånger i Norge och en gång i Finland samt nyligen också i Danmark. Den europeiska utbredningen sträcker sig ner till Spanien och tycks ha en västlig tyngdpunkt med flest förekomster i Storbritannien. Arten finns spridd på norra halvklotet i både Nordamerika och Eurasien (typen är från Jamaica).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i lågor av asp, sällsynt även i ved av sälg- och gråal, i fuktig och högproduktiv lövskog med mycket död ved. Kan bilda meterstora och iögonfallande fruktkroppar med rosaröd färg. Få kända fynd i landet. Svårt att bedöma ev. minskning och hotbild men uppenbart en sällsynt art. Funnen i bl a Norge, Finland och Estland och förefaller också där vara sällsynt. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (50-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (1-400). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Nedbrytare på lågor av asp eller bok, mer sällan på ved av sälg och gråal. Arten har hos oss även setts på alm och i övriga Europa på diverse andra trädslag, även tall. Arten påträffas främst i fuktig till frisk, högproduktiv lövskog eller blandskog med mycket död ved, t. ex. i bäckraviner och sumpskogar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Triviallövskog
Triviallövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· gråal
· gråal
· popplar
· popplar
· sälg
· sälg
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Polyporales, genera incertae sedis, Släkte Candelabrochaete, Art Candelabrochaete septocystidia (Burt) Burds. - rosengröppa Synonymer Candelabrochaete septocystidiata (Burt) Burds., Peniophora septocystidiata Burt, Peniophora septocystidia Burt, Odonticium septocystidia (Burt) Zmitr. & Spirin, Odonticium septocystidiatum (Burt) Zmitr. & Spirin, Odonticium septocystidium (Burt) Zmitr. & Spirin, Phanerochaete septocystidia (Burt) J.Erikss. & Ryvarden, Odonticium raitviirii Parmasto, Scopuloides septocystidia (Burt) Jülich, Scopuloides septocystidiata (Burt) Jülich

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i lågor av asp, sällsynt även i ved av sälg- och gråal, i fuktig och högproduktiv lövskog med mycket död ved. Kan bilda meterstora och iögonfallande fruktkroppar med rosaröd färg. Få kända fynd i landet. Svårt att bedöma ev. minskning och hotbild men uppenbart en sällsynt art. Funnen i bl a Norge, Finland och Estland och förefaller också där vara sällsynt. Antalet reproduktiva individer skattas till 1200 (50-2400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (200). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (1-400). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ett skinn som kan bilda meterlånga, iögonfallande fruktkroppar. Dessa är utbredda, tunna (0.1–0.4 mm tjocka) tätt vidväxta underlaget och ljust ockrabruna med rosaröd anstrykning. Hymeniet är svagt knottrigt eller småskrynkligt, under lupp finhårigt av de talrika utstickande cystiderna. Hyferna är relativt breda och saknar söljor. Cystiderna är cylindriska och försedda med flera tvärväggar, därav det vetenskapliga artnamnet septocystidia. Basidierna bildar fyra små, korvlikt böjda sporer som mäter 4–5 × 1.5–2 µm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rosengröppa

Länsvis förekomst och status för rosengröppa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rosengröppa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Det finns för närvarande fyra registrerade fynd av arten i landet, från Skåne, Västergötland, Närke och Uppland. Samtliga insamlingar är gjorda de senaste 20 åren vilket möjligen antyder att arten är under spridning. Den har anträffats sex gånger i Norge och en gång i Finland samt nyligen också i Danmark. Den europeiska utbredningen sträcker sig ner till Spanien och tycks ha en västlig tyngdpunkt med flest förekomster i Storbritannien. Arten finns spridd på norra halvklotet i både Nordamerika och Eurasien (typen är från Jamaica).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Candelabrochaete  
 • Art
  Candelabrochaete septocystidia(Burt) Burds. - rosengröppa
  Synonymer
  Candelabrochaete septocystidiata (Burt) Burds.
  Peniophora septocystidiata Burt
  Peniophora septocystidia Burt
  Odonticium septocystidia (Burt) Zmitr. & Spirin
  Odonticium septocystidiatum (Burt) Zmitr. & Spirin
  Odonticium septocystidium (Burt) Zmitr. & Spirin
  Phanerochaete septocystidia (Burt) J.Erikss. & Ryvarden
  Odonticium raitviirii Parmasto
  Scopuloides septocystidia (Burt) Jülich
  Scopuloides septocystidiata (Burt) Jülich

Nedbrytare på lågor av asp eller bok, mer sällan på ved av sälg och gråal. Arten har hos oss även setts på alm och i övriga Europa på diverse andra trädslag, även tall. Arten påträffas främst i fuktig till frisk, högproduktiv lövskog eller blandskog med mycket död ved, t. ex. i bäckraviner och sumpskogar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Triviallövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· gråal - Alnus incana (Har betydelse)
· popplar - Populus (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)
Arten hotas dels av att den är sällsynt och har liten population i landet, dels av avverkning av lövskogar och borttagning av gamla träd. Eftersom arten även kan finnas på triviallöv (t. ex. asp och al) skyddas den inte av ädellövskogslagen. Eventuellt kan röjningar av löv i hagmark vara ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Det är önskvärt att genom inventering få en bättre bild av var arten förekommer och hur stora dess populationer är på kända växtplatser.
Utländska namn: FI – pantaorvakka. NO – dunkandelaberskinn.

Burdsall, H.H. Jr., 1984. The genus Candelabrochaete (Corticiaceae) in North America and a note on Peniophora mexicana. Mycotaxon 19: 389-395

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1978. The Corticiaceae of North Europe, vol. 5. Mycoaciella - Phanerochaete. Fungiflora, Oslo.

Krieglsteiner, G.J. (ed.). 2000. Die Grosspilze Baden-Württembergs, Band 1. Ulmer, Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Candelabrochaete  
 • Art
  Candelabrochaete septocystidia, (Burt) Burds. - rosengröppa
  Synonymer
  Candelabrochaete septocystidiata (Burt) Burds.
  Peniophora septocystidiata Burt
  Peniophora septocystidia Burt
  Odonticium septocystidia (Burt) Zmitr. & Spirin
  Odonticium septocystidiatum (Burt) Zmitr. & Spirin
  Odonticium septocystidium (Burt) Zmitr. & Spirin
  Phanerochaete septocystidia (Burt) J.Erikss. & Ryvarden
  Odonticium raitviirii Parmasto
  Scopuloides septocystidia (Burt) Jülich
  Scopuloides septocystidiata (Burt) Jülich
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012