Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rosenlök

Organismgrupp Kärlväxter Allium carinatum
Rosenlök Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rosenlök är en flerårig, upp till 60 cm hög lökväxt. Bladen är oftast fortfarande gröna under blomningstiden som infaller i juli. De har 3–5 framträdande nerver på undersidan, är 4–5 mm breda och nästan platta. Blommorna sitter i flock i toppen av den runda stängeln. Blomställningen, som omges av 2 oliklånga hölsterblad varav det längsta är mer än 3 cm långt, består oftast av relativt få, rosenröda blommor och talrika spetsiga bulbiller. Ståndarna är långt utskjutande ur den 4–7 mm långa kalken. Ståndarsträngarna saknar sidotänder. Arten förökar sig vegetativt genom groddknoppar och sidolökar då frön inte bildas i vårt land. Flera av förekomsterna är därför av klontyp. Rosenlök är snarlik vår vanliga backlök Allium oleraceum som skiljer sig genom att inte ha utskjutande ståndare, halvtrinda blad som oftast är vissna under blomningstiden och kalkblad som är ljust röda-brunvioletta.
Utbredning
Länsvis förekomst för rosenlök Observationer i Sverige för rosenlök
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är rosenlök endast känd som ursprunglig från Skåne där den blivit funnen på 65 lokaler. På en del av dessa har växten troligen kommit in som förorening i utländskt gräsfrö, medan den på andra betraktats som indigen. Nu finns den kvar på 15-tal lokaler, varav den på några förekommer relativt rikligt. Som gräsfröinkomling, ofta tillfällig, är rosenlök dessutom känd från Blekinge (1800-talet), Gotland (1935), Halland (1962), Småland (1 aktuell lokal), Västergötland (4 aktuella lokaler, varav en troligen är naturlig) och Uppland (2 lokaler). I Danmark har rosenlök blivit funnen omkring 10 gånger. 1977 fanns den endast kvar på en lokal på Falster och betraktas som akut hotad i Danmark. Förutom något enstaka, tillfälligt fynd i Norge, är rosenlök inte känd från övriga delar av Norden. Rosenlök är en europeisk art med en sammanhängande utbredning från västra Frankrike, södra Tyskland och norra Italien över de norra delarna av Balkanhalvön fram till Svartahavsomådet. Dessutom har arten spridda förekomster mot väster och norr. På åtskilliga av dessa betraktas den som införd. Exempelvis är rosenlök inte ursprunglig på de Brittiska öarna. De svenska förekomsterna tillhör de nordligaste för arten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer främst i Skåne, enstaka förekomster i andra landskap. Rosenlök är en kulturgynnad art som på mera naturliga lokaler växer på torrängar, i snårig buskmark och på klipphyllor. Som gräsfröinkomling förekommer den i parker, på vägkanter och banvallar. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (1000-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 116 (75-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Rosenlök är en kulturgynnad art som på mera naturliga lokaler växer på torrängar, i snårig buskmark och på klipphyllor. Som gräsfröinkomling förekommer den i parker, på vägkanter och banvallar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asparagales (sparrisordningen), Familj Amaryllidaceae (amaryllisväxter), Släkte Allium (lökar), Art Allium carinatum L. - rosenlök Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer främst i Skåne, enstaka förekomster i andra landskap. Rosenlök är en kulturgynnad art som på mera naturliga lokaler växer på torrängar, i snårig buskmark och på klipphyllor. Som gräsfröinkomling förekommer den i parker, på vägkanter och banvallar. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (1000-10000). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 116 (75-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Rosenlök är en flerårig, upp till 60 cm hög lökväxt. Bladen är oftast fortfarande gröna under blomningstiden som infaller i juli. De har 3–5 framträdande nerver på undersidan, är 4–5 mm breda och nästan platta. Blommorna sitter i flock i toppen av den runda stängeln. Blomställningen, som omges av 2 oliklånga hölsterblad varav det längsta är mer än 3 cm långt, består oftast av relativt få, rosenröda blommor och talrika spetsiga bulbiller. Ståndarna är långt utskjutande ur den 4–7 mm långa kalken. Ståndarsträngarna saknar sidotänder. Arten förökar sig vegetativt genom groddknoppar och sidolökar då frön inte bildas i vårt land. Flera av förekomsterna är därför av klontyp. Rosenlök är snarlik vår vanliga backlök Allium oleraceum som skiljer sig genom att inte ha utskjutande ståndare, halvtrinda blad som oftast är vissna under blomningstiden och kalkblad som är ljust röda-brunvioletta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rosenlök

Länsvis förekomst och status för rosenlök baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rosenlök

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är rosenlök endast känd som ursprunglig från Skåne där den blivit funnen på 65 lokaler. På en del av dessa har växten troligen kommit in som förorening i utländskt gräsfrö, medan den på andra betraktats som indigen. Nu finns den kvar på 15-tal lokaler, varav den på några förekommer relativt rikligt. Som gräsfröinkomling, ofta tillfällig, är rosenlök dessutom känd från Blekinge (1800-talet), Gotland (1935), Halland (1962), Småland (1 aktuell lokal), Västergötland (4 aktuella lokaler, varav en troligen är naturlig) och Uppland (2 lokaler). I Danmark har rosenlök blivit funnen omkring 10 gånger. 1977 fanns den endast kvar på en lokal på Falster och betraktas som akut hotad i Danmark. Förutom något enstaka, tillfälligt fynd i Norge, är rosenlök inte känd från övriga delar av Norden. Rosenlök är en europeisk art med en sammanhängande utbredning från västra Frankrike, södra Tyskland och norra Italien över de norra delarna av Balkanhalvön fram till Svartahavsomådet. Dessutom har arten spridda förekomster mot väster och norr. På åtskilliga av dessa betraktas den som införd. Exempelvis är rosenlök inte ursprunglig på de Brittiska öarna. De svenska förekomsterna tillhör de nordligaste för arten.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Amaryllidaceae - amaryllisväxter 
 • Släkte
  Allium - lökar 
 • Art
  Allium carinatumL. - rosenlök

Rosenlök är en kulturgynnad art som på mera naturliga lokaler växer på torrängar, i snårig buskmark och på klipphyllor. Som gräsfröinkomling förekommer den i parker, på vägkanter och banvallar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Rosenlök har försvunnit från flera lokaler genom uppodling och anläggningsarbeten av olika slag. Ogräsbekämpning, för tidig slåtter och igenväxning utgör ytterligare allvarliga hot mot flera av de återstående förekomsterna.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Punktvisa insatser har under de senaste åren vidtagits för att rädda några av växtplatserna för rosenlök. En ombyggnad av en bro vid Lund kunde genomföras utan att skada rosenlöken genom att vägverket vidtog särskilda åtgärder för att skydda lokalen. En lokal vid Kristianstad som tidigare klipptes flera gånger under vegetationssäsongen, slås numera endast en gång om året efter rosenlökens blomning. Två av lokalerna för rosenlök ligger inom naturreservat, men även övriga förekomster måste få ett varaktigt skydd och lämpligt utformad skötsel. Artens växtplatser får inte utsättas för ogräsbekämpning eller för tidig slåtter. Vid behov måste dessa lokaler röjas och slås för att förhindra igenväxning. Bestånden av rosenlök bör hållas under uppsikt av Floraväktarna.
Rosenlök är fridlyst. Svenskt material av rosenlök odlas i bl a Lunds och Helsingborgs botaniska trädgårdar. Utländska namn – NO: Roselauk, DK: Kølet Løg, GB: Keeled Garlic.

Anonym 1996. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1995. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1996 (1): 5–52.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1997 (1).

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Edqvist, M. & Rühling, Å. 1996. Floraväktarverksamheten i Småland. Årsrapport 1995. Parnassia 9 (1): 4–15.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Jessen, K. 1935. Liliiflorernes Udbredelse i Danmark. Bot. Tidskr. 43: 71–132.

Ljungstrand, E. 1999. Rosenlök, Allium carinatum i Askim på en naturlig lokal. Calluna 16 (1): 5.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Mattiasson, G. 1993. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1992. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1993 (1): 24–68.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.Å. 1982. Projekt Linné rapporterar 121–132. Svensk Bot. Tidskr. 76: 135–145.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Olsson, K.-A. & Tyler, T. 2001. Skånes rödlistade kärlväxter i ett historiskt perspektiv II. Bot. Not. 134 (3): 1–35.

Pettersson, J. 1999. Hotade växter på Gotland. Del 2: Sårbara arter. Rindi 19: 59–118.

Sahlin, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Västergötland. Årsrapport 2004. Calluna 22 (2): 1–49.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1994.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Amaryllidaceae - amaryllisväxter 
 • Släkte
  Allium - lökar 
 • Art
  Allium carinatum, L. - rosenlök
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1994.