Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rosenporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Ceriporia excelsa
Rosenporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rosenporing är en tunn vidväxt ticka med ettåriga fruktkroppar. Fruktkropparna är vita, med rosa fläckar, som äldre mörkare rosavioletta till violetta. Svampens basala skikt är bomullslikt och mjukt. Porerna uppträder först som isolerade kratrar men växer sedan samman. De är runda till något kantiga och 2–3 per mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för rosenporing Observationer i Sverige för rosenporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rosenporing förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige upp till ekens nordgräns. De flesta fynden har gjorts i Västergötland och Uppland. Det finns dessutom några enstaka fynd från Västerbottens och Norrbottens kusttrakter. 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning.. Den är känd från Norge genom ett fåtal fynd i sydöstra delarna men verkar ej ha noterats i Finland. Något enstaka fynd från Danmark har uppgivits. Arten är relativt vitt spridd i Europa men förekommer ej i de östra delarna. Den är funnen även i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare på liggande stammar och grenar samt murken ved av olika lövträdslag i ädellövskog, blandskog och park, företrädesvis grova äldre träd i rika lövskogsmiljöer. Skogar där arten förekommer har i regel höga naturvärden. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (308-800) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Nedbrytare på liggande stammar och grenar samt murken ved av olika lövträdslag i ädellövskog, blandskog och park. Rosenporing är en vitrötare. Den förekommer på undersidan av lågor av lövträd, företrädesvis grova äldre träd i rika lövskogsmiljöer, t.ex. ädellövskogar. I Nordamerika uppges den även växa på barrved. Skogar där arten förekommer har i regel höga naturvärden och rosenporingen är en god indikator på detta värde. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· ask
· ask
· askar
· askar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· avenbokar
· avenbokar
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· bokar
· bokar
· ekar
· ekar
· granar
· granar
· hasslar
· hasslar
· klibbal
· klibbal
· lindar
· lindar
· lönnar
· lönnar
· oxlar
· oxlar
· popplar
· popplar
· prunusar
· prunusar
· skogslind
· skogslind
· sälg
· sälg
· tallar
· tallar
· viden
· viden
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Irpicaceae, Släkte Ceriporia, Art Ceriporia excelsa (S. Lundell) Parmasto - rosenporing Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare på liggande stammar och grenar samt murken ved av olika lövträdslag i ädellövskog, blandskog och park, företrädesvis grova äldre träd i rika lövskogsmiljöer. Skogar där arten förekommer har i regel höga naturvärden. Svårt att bedöma ev. minskning. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (308-800) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Rosenporing är en tunn vidväxt ticka med ettåriga fruktkroppar. Fruktkropparna är vita, med rosa fläckar, som äldre mörkare rosavioletta till violetta. Svampens basala skikt är bomullslikt och mjukt. Porerna uppträder först som isolerade kratrar men växer sedan samman. De är runda till något kantiga och 2–3 per mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rosenporing

Länsvis förekomst och status för rosenporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rosenporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Rosenporing förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige upp till ekens nordgräns. De flesta fynden har gjorts i Västergötland och Uppland. Det finns dessutom några enstaka fynd från Västerbottens och Norrbottens kusttrakter. 50 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning.. Den är känd från Norge genom ett fåtal fynd i sydöstra delarna men verkar ej ha noterats i Finland. Något enstaka fynd från Danmark har uppgivits. Arten är relativt vitt spridd i Europa men förekommer ej i de östra delarna. Den är funnen även i Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Irpicaceae  
 • Släkte
  Ceriporia  
 • Art
  Ceriporia excelsa(S. Lundell) Parmasto - rosenporing

Nedbrytare på liggande stammar och grenar samt murken ved av olika lövträdslag i ädellövskog, blandskog och park. Rosenporing är en vitrötare. Den förekommer på undersidan av lågor av lövträd, företrädesvis grova äldre träd i rika lövskogsmiljöer, t.ex. ädellövskogar. I Nordamerika uppges den även växa på barrved. Skogar där arten förekommer har i regel höga naturvärden och rosenporingen är en god indikator på detta värde. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Viktig)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· askar - Fraxinus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· avenbokar - Carpinus (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· bokar - Fagus (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· granar - Picea (Har betydelse)
· hasslar - Corylus (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· lindar - Tilia (Har betydelse)
· lönnar - Acer (Har betydelse)
· oxlar - Sorbus (Har betydelse)
· popplar - Populus (Har betydelse)
· prunusar - Prunus (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· tallar - Pinus (Har betydelse)
· viden - Salix (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av bristen på grova lövträdslågor. Avverkning av lövskog samt överdriven städning av lövbestånd och naturparker kan vara ett annat hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Områden där rosenporing förekommer bör inte utnyttjas för skogsbruk. Om ändå skogliga åtgärder vidtas måste en betydande andel äldre, grova träd lämnas kvar liksom alla lågor och torrakor. Nya lågor kan också med fördel skapas.
Utländska namn – FI: Kirjokerikääpä.

Ryvarden, L. & Gilbertson, R. L. 1993. European Polypores 1. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Lindqvist 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Irpicaceae  
 • Släkte
  Ceriporia  
 • Art
  Ceriporia excelsa, (S. Lundell) Parmasto - rosenporing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mats Lindqvist 1997.