Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rotröksvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Lycoperdon radicatum
Rotröksvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor, nästan rund röksvamp som vid mognaden öppnar sig i toppen med en bred, oregelbunden por. Gamla fruktkroppar blir med tiden mer eller mindre skålformiga. Svampens ytterhölje (peridium) är vid mognaden hårt och pergamentartat, gulbrunt - ljusbrunt. Den mogna spormassan är gulbrun och subgleban, som är tydligt avgränsad, är brunaktig och fint kamrad. Oftast är svampen något tillspetsad nedtill och har en tydlig, rotliknande mycelsträng. Sporerna är fint vårtiga, runda - ovala och försedda med ett skaft (pedicell). Rotröksvampen kan lätt förväxlas med skålröksvamp (Lycoperdon utriforme) som dock i allmänhet bildar större fruktkroppar och har sporer utan pedicell. I Pegler m. fl. 1995 finns en god beskrivning av rotröksvampen.
Utbredning
Länsvis förekomst för rotröksvamp Observationer i Sverige för rotröksvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rotröksvampen verkar vara spridd över alla kontinenter men är överallt sällsynt. I Europa har den endast ett 20-tal aktuella förekomster och populationen är i avtagande. I Skandinavien finns ett nyligen gjort fynd i Danmark, ett äldre fynd i södra Finland och tre aktuella lokaler i södra Sverige (Skåne och Blekinge).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare i torra naturbetesmarker av sur och sandig typ. En extremt sällsynt art i ett välbesökt habitat och bara hittad på två svenska lokaler (Skåne och Blekinge). Status oklar pga få fynd. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar men missgynnas av igenväxning och upphört slitage på dess fåtaliga växtplatser. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (40-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Rotröksvampen växer i torra, sura och näringsfattiga sandmarker eller i glesa hedartade skogar med låg gräs- eller lavvegetation. Växtplatserna verkar oftast var betade. I södra Europa föreligger fynd från strandnära lokaler med tallskogsklädda sanddyner.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Lycoperdon (por-röksvampar), Art Lycoperdon radicatum Durieu & Mont. - rotröksvamp Synonymer Bovistella radicata (Durieu & Mont.) Pat.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare i torra naturbetesmarker av sur och sandig typ. En extremt sällsynt art i ett välbesökt habitat och bara hittad på två svenska lokaler (Skåne och Blekinge). Status oklar pga få fynd. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar men missgynnas av igenväxning och upphört slitage på dess fåtaliga växtplatser. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (40-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
En medelstor, nästan rund röksvamp som vid mognaden öppnar sig i toppen med en bred, oregelbunden por. Gamla fruktkroppar blir med tiden mer eller mindre skålformiga. Svampens ytterhölje (peridium) är vid mognaden hårt och pergamentartat, gulbrunt - ljusbrunt. Den mogna spormassan är gulbrun och subgleban, som är tydligt avgränsad, är brunaktig och fint kamrad. Oftast är svampen något tillspetsad nedtill och har en tydlig, rotliknande mycelsträng. Sporerna är fint vårtiga, runda - ovala och försedda med ett skaft (pedicell). Rotröksvampen kan lätt förväxlas med skålröksvamp (Lycoperdon utriforme) som dock i allmänhet bildar större fruktkroppar och har sporer utan pedicell. I Pegler m. fl. 1995 finns en god beskrivning av rotröksvampen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rotröksvamp

Länsvis förekomst och status för rotröksvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rotröksvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Rotröksvampen verkar vara spridd över alla kontinenter men är överallt sällsynt. I Europa har den endast ett 20-tal aktuella förekomster och populationen är i avtagande. I Skandinavien finns ett nyligen gjort fynd i Danmark, ett äldre fynd i södra Finland och tre aktuella lokaler i södra Sverige (Skåne och Blekinge).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Lycoperdon - por-röksvampar 
 • Art
  Lycoperdon radicatumDurieu & Mont. - rotröksvamp
  Synonymer
  Bovistella radicata (Durieu & Mont.) Pat.

Rotröksvampen växer i torra, sura och näringsfattiga sandmarker eller i glesa hedartade skogar med låg gräs- eller lavvegetation. Växtplatserna verkar oftast var betade. I södra Europa föreligger fynd från strandnära lokaler med tallskogsklädda sanddyner.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Minskande bete och påföljande igenväxning i fäladsmarker och sura sandhedar utgör främsta hotet mot rotröksvampen men även kväveanriktning som på sikt förändrar habitatens karaktär är en påtaglig riskfaktor. De mycket begränsade förekomsterna utgör i sig ett hot mot artens fortlevnad i landet.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Lokaler för rotröksvamp bör skyddas och skötas med bete på traditionellt sätt.
Som svenskt namn föreslås rotröksvamp som syftar till den rotliknande mycelsträngen vid basen.

Jeppson, M. 2006. Fynd av röksvampen Bovistella radicata i Sverige. Svensk Mykologisk Tidskrift 27(2): 2 - 6.

Pegler, D.N., Læssøe, T. & Spooner, B.M. 1995. British puffballs, earthstars and stinkhorns. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 0 947643 81 8.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Jeppson 2011

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Lycoperdon - por-röksvampar 
 • Art
  Lycoperdon radicatum, Durieu & Mont. - rotröksvamp
  Synonymer
  Bovistella radicata (Durieu & Mont.) Pat.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Jeppson 2011