Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rundfjädermossa

Organismgrupp Mossor Neckera besseri
Rundfjädermossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Växer i gröna till mörkgröna, platta mattor som står ut från underlaget. Skotten är 2-4 cm långa. Stammen är oregelbundet fjäderlikt förgrenad. Bladen är plana och brett tunglika med rundad spets. Bladnerv saknas. Bladens storlek är 0,6-0,7 × 0,3-0,4 mm. Cellerna i bladmitten är 15-20 × 5-7 µm. Arten är skildkönad och sporkapslar har aldrig påträffats i Sverige. Vegetativ förökning sker med hjälp av lätt avbrutna groddgrenar, vilka förekommer då och då.
Rundfjädermossa skiljer sig från flertalet övriga fjädermossor Neckera genom sina korta, rundtrubbiga blad som saknar tvärvågor. Arten kan likna småvuxna former av platt fjädermossa Neckera complanata, vars blad dock alltid har udd eller spets. Den kan också förväxlas med trubbfjädermossa Homalia trichomanoides, som emellertid har bladnerv, tänder i bladkanten, samt saknar de smala, bladlösa, lätt avfallande grentopparna som ofta förekommer hos rundfjädermossa. Typiskt är också rundfjädermossans korta och breda celler, 1-3 gånger längre än breda, mot de nämnda förväxlingsarternas (3-)4-10 gånger längre än breda celler.
Utbredning
Länsvis förekomst för rundfjädermossa Observationer i Sverige för rundfjädermossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rundfjädermossa förekommer sällsynt från Småland till Hälsingland med flest förekomster i västra och mellersta Svealand. Arten har eftersökts på flera gamla lokaler i Östergötland och Södermanland utan resultat. På flera av lokalerna i Västmanland är populationerna små och begränsade till liten yta. Rundfjädermossan finns i Norge och Finland. Totalutbredningen omfattar Europa och Sydvästasien. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Rundfjädermossa förekommer på kalkrika bergarter i bergbranter och blockmark, oftast inne i grottor och under större block i skogsmark. Förekomsterna är ytmässigt mycket små och individfattiga och arten ställer höga krav på skugga och substrat. Dock finns inga tecken på att arten skulle ha minskat. Arten är inte påträffad med sporkapslar i Sverige. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (120-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 50. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (48-1200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Mossan växer på sten i klippstup, klippspringor, grottor och på undersidan av block i rasmarker. Några fynd är gjorda i mindre blockansamligar och på solitärblock i sluten skog. Den hittas nästan uteslutande i skuggiga, torra och skyddade lägen, ofta tillsammans med andra fjädermossor, exempelvis platt fjädermossa N. complanata. Underlaget kan vara såväl kalkklippor, som silikatbergarter där berget innehåller urkalkkörtlar eller är påverkat av kalkrika mineraler.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Hypnales, Familj Neckeraceae, Släkte Neckera (fjädermossor), Art Neckera besseri (Lobarz.) Jur. - rundfjädermossa Synonymer Neckera besseri (Lob.) Jur., Neckera besseri (Lobarzewski) Jur., Homalia besseri Lobarzewski, Homalia besseri Lobarz., Alleniella besseri (Lobarzewski) S. Olsson, Enroth & D. Quandt, Alleniella besseri (Lobarz.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Rundfjädermossa förekommer på kalkrika bergarter i bergbranter och blockmark, oftast inne i grottor och under större block i skogsmark. Förekomsterna är ytmässigt mycket små och individfattiga och arten ställer höga krav på skugga och substrat. Dock finns inga tecken på att arten skulle ha minskat. Arten är inte påträffad med sporkapslar i Sverige. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (120-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 50. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 (48-1200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Växer i gröna till mörkgröna, platta mattor som står ut från underlaget. Skotten är 2-4 cm långa. Stammen är oregelbundet fjäderlikt förgrenad. Bladen är plana och brett tunglika med rundad spets. Bladnerv saknas. Bladens storlek är 0,6-0,7 × 0,3-0,4 mm. Cellerna i bladmitten är 15-20 × 5-7 µm. Arten är skildkönad och sporkapslar har aldrig påträffats i Sverige. Vegetativ förökning sker med hjälp av lätt avbrutna groddgrenar, vilka förekommer då och då.
Rundfjädermossa skiljer sig från flertalet övriga fjädermossor Neckera genom sina korta, rundtrubbiga blad som saknar tvärvågor. Arten kan likna småvuxna former av platt fjädermossa Neckera complanata, vars blad dock alltid har udd eller spets. Den kan också förväxlas med trubbfjädermossa Homalia trichomanoides, som emellertid har bladnerv, tänder i bladkanten, samt saknar de smala, bladlösa, lätt avfallande grentopparna som ofta förekommer hos rundfjädermossa. Typiskt är också rundfjädermossans korta och breda celler, 1-3 gånger längre än breda, mot de nämnda förväxlingsarternas (3-)4-10 gånger längre än breda celler.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rundfjädermossa

Länsvis förekomst och status för rundfjädermossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rundfjädermossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Rundfjädermossa förekommer sällsynt från Småland till Hälsingland med flest förekomster i västra och mellersta Svealand. Arten har eftersökts på flera gamla lokaler i Östergötland och Södermanland utan resultat. På flera av lokalerna i Västmanland är populationerna små och begränsade till liten yta. Rundfjädermossan finns i Norge och Finland. Totalutbredningen omfattar Europa och Sydvästasien. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Neckeraceae  
 • Släkte
  Neckera - fjädermossor 
 • Art
  Neckera besseri(Lobarz.) Jur. - rundfjädermossa
  Synonymer
  Neckera besseri (Lob.) Jur.
  Neckera besseri (Lobarzewski) Jur.
  Homalia besseri Lobarzewski
  Homalia besseri Lobarz.
  Alleniella besseri (Lobarzewski) S. Olsson, Enroth & D. Quandt
  Alleniella besseri (Lobarz.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt

Mossan växer på sten i klippstup, klippspringor, grottor och på undersidan av block i rasmarker. Några fynd är gjorda i mindre blockansamligar och på solitärblock i sluten skog. Den hittas nästan uteslutande i skuggiga, torra och skyddade lägen, ofta tillsammans med andra fjädermossor, exempelvis platt fjädermossa N. complanata. Underlaget kan vara såväl kalkklippor, som silikatbergarter där berget innehåller urkalkkörtlar eller är påverkat av kalkrika mineraler.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Ädellövskog, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Arten tycks ha höga krav på expositionsskydd. Avverkning av expositionsskyddande träd och buskar utgör därför ett allvarligt hot, liksom exploatering av lokalerna.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
På kända lokaler får ingen avverkning eller exploatering ske.
Utländska namn - NO: Buttefellmose, FI: Koloviuhkasammal.

Augier, J. 1966. Flore des bryophytes. Encyclopédie Biologique 64. Paris.

Brotherus V.F. 1923. Die Labmoose Fennoskandias. Flora Fennica 1. Helsingfors.

Fagerstén, R. & Haapasaari, M. 1966. Neckera besseri (Lob.)Jur. a moss insufficient known in Finland. Memoranda Soc. pro Fauna et Flora Fennica 42: 42-47.

Hallingbäck, T. 2014. Neckera besseri rundfjädermossa s. 333. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 37-57], Bladmossor: skirmossor-baronmossor : Bryophyta: Hookeria-Anomodon. Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Jensen, C. 1939. Skandinaviens bladmossflora. Köpenhamn.

Möller, H. 1912. Löfmossornas utbredning i Sverige 2. Cryphaeaceae och Neckeraceae. Ark. f. Bot. 12 (4).

Mönkemeyer, W. 1927. Die Laubmoose Europas. In L. Rabenhorsts Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1 (4), Ergänzungsband. Leipzig.

Nyholm, E. 1954-69. Illustrated moss flora of Fennoscandia 2. Musci. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Tommy Pettersson 1997. Uppdaterad 2010. Rev. Tomas Hallingbäck 2014.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Hypnanae  
 • Ordning
  Hypnales  
 • Familj
  Neckeraceae  
 • Släkte
  Neckera - fjädermossor 
 • Art
  Neckera besseri, (Lobarz.) Jur. - rundfjädermossa
  Synonymer
  Neckera besseri (Lob.) Jur.
  Neckera besseri (Lobarzewski) Jur.
  Homalia besseri Lobarzewski
  Homalia besseri Lobarz.
  Alleniella besseri (Lobarzewski) S. Olsson, Enroth & D. Quandt
  Alleniella besseri (Lobarz.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Sjögren 1984. Rev. Tommy Pettersson 1997. Uppdaterad 2010. Rev. Tomas Hallingbäck 2014.