Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rutspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius ionophyllus
Rutspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rutspindling är en påfallande vacker Telamonia som kommer tidigt på säsongen. Den karaktäriseras av sin ljust grå till gulbruna hatt, som ung ibland med violett ton i kanten. Hattytan är matt och fibrig(-småfjällig) och bara svagt hygrofan med tydliga oregelbundna mörkare stråk och fläckar, liksom "rutig". Ofta ses tjocka velumlappar i hattkanten. Skivorna är glesa och tjocka och har en mörkt violett ton. Fot är styv, ockrabrun, upptill violett och med flera band av ett hudartat velum. Velum är först vitaktigt senare utåt brungult. Lukten på skivor är speciell, påminnande om lingon. Sporer ellipsoida och relativt stora, 8,5–10,5(11) x 5,5–6,5 µm. Lamelleggen har tydliga smala sterilceller. Arten står nära C. torvus och C. agathosmus som båda har en annan, fruktlik lukt.
Utbredning
Länsvis förekomst för rutspindling Observationer i Sverige för rutspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer i Sverige främst i norra-mellersta delen men är funnen ned till Skåne, cirka 50 aktuella lokaler. (Däremot är den ännu okänd de östra mälarlandskapen, sydöstra Sverige och Öland-Gotland). Arten har även en vid utbredning i Norge och Finland. I Mellaneuropa är den sällsynt men känd åtminstone från Tyskland, Österrike och Frankrike. Från USA uppger M. Moser (2001) att den är funnen i Wyoming och Colorado. Rutspindling är spridd men ingenstans en vanlig art. Den uppträder enstaka eller i små grupper.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med gran, i ängsgranskog på fuktig näringsrik mark. Iögonfallande och lätt identifierbar art. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätta att minska p.g.a. slutavverkning av äldre kontinuitetsskog. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (70-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (360-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Rutspindling förekommer i boreonemoral, boreal granskog i Norden och montan granskog i Mellaneuropa. Även funnen i subalpin björkskog (Norge, Finland). Den typiska miljön är högörtsgranskog med t ex Athyrium, Dryopteris, Equisetum etc. Ibland även i Sphagnum-fläckar. Den kommer tidigt, vanligen i juli till september. Vanliga följesvampar är t ex Cortinarius paragaudis subsp. oenochlis, Russula hydrofila och Cortinarius flexipes I USA uppges den växa under Picea engelmanni, Abies lasiocarpa, Pinus contorta.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius ionophyllus M. M. Moser - rutspindling Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran, i ängsgranskog på fuktig näringsrik mark. Iögonfallande och lätt identifierbar art. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätta att minska p.g.a. slutavverkning av äldre kontinuitetsskog. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (1000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 1000 (70-2000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 3000 (360-3000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Rutspindling är en påfallande vacker Telamonia som kommer tidigt på säsongen. Den karaktäriseras av sin ljust grå till gulbruna hatt, som ung ibland med violett ton i kanten. Hattytan är matt och fibrig(-småfjällig) och bara svagt hygrofan med tydliga oregelbundna mörkare stråk och fläckar, liksom "rutig". Ofta ses tjocka velumlappar i hattkanten. Skivorna är glesa och tjocka och har en mörkt violett ton. Fot är styv, ockrabrun, upptill violett och med flera band av ett hudartat velum. Velum är först vitaktigt senare utåt brungult. Lukten på skivor är speciell, påminnande om lingon. Sporer ellipsoida och relativt stora, 8,5–10,5(11) x 5,5–6,5 µm. Lamelleggen har tydliga smala sterilceller. Arten står nära C. torvus och C. agathosmus som båda har en annan, fruktlik lukt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rutspindling

Länsvis förekomst och status för rutspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rutspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer i Sverige främst i norra-mellersta delen men är funnen ned till Skåne, cirka 50 aktuella lokaler. (Däremot är den ännu okänd de östra mälarlandskapen, sydöstra Sverige och Öland-Gotland). Arten har även en vid utbredning i Norge och Finland. I Mellaneuropa är den sällsynt men känd åtminstone från Tyskland, Österrike och Frankrike. Från USA uppger M. Moser (2001) att den är funnen i Wyoming och Colorado. Rutspindling är spridd men ingenstans en vanlig art. Den uppträder enstaka eller i små grupper.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Telamonia  
 • Art
  Cortinarius ionophyllusM. M. Moser - rutspindling

Rutspindling förekommer i boreonemoral, boreal granskog i Norden och montan granskog i Mellaneuropa. Även funnen i subalpin björkskog (Norge, Finland). Den typiska miljön är högörtsgranskog med t ex Athyrium, Dryopteris, Equisetum etc. Ibland även i Sphagnum-fläckar. Den kommer tidigt, vanligen i juli till september. Vanliga följesvampar är t ex Cortinarius paragaudis subsp. oenochlis, Russula hydrofila och Cortinarius flexipes I USA uppges den växa under Picea engelmanni, Abies lasiocarpa, Pinus contorta.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Populationerna minskar genom pågående kraftig kalavverkning av äldre granskogar av denna typ.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Hänsyn bör tas så att randzoner och delar av fuktig översilad granskog lämnas vid stora avverkningar i dessa. Hydrologin bör inte ändras genom skyddsdikningar, grova körspår etc.
Utländska namn – NO: Huldreslørsopp.

Brandrud, T. E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J & Muskos, S. 1990-98. Cortinarius, Flora Photographica Vol 2 (1992) pl. B22 Moser, M. 1967. Neue oder kritische Cortinarius-Arten aus der Untergattung Telamonia (Fr.) Loud. Nova Hedwigia 14: 483–518.

Moser. M. 2001 Rare, debated and new taxa of the genus Cortinarius (Agaicales).Fungorum non delineati raro vel haud perspecte et explorate descripti aut definite picti pars XV.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Lindström 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Telamonia  
 • Art
  Cortinarius ionophyllus, M. M. Moser - rutspindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Lindström 2005.