Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rynkskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Phlebia centrifuga
Rynkskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Rynkskinn är en skinnsvamp med vidväxta, ettåriga, upp till flera meter långa, skinnlika och till konsistensen segt vaxartade fruktkroppar, som visa sig på hösten. Fruktkroppens yta är rynkad och försedd med små, tätt sittande papiller, oftast i radiära mönster. Kanten är ofta trådigt fransig. Färska exemplar är först vita, sedan ljust ockrafärgade. Torra exemplar är rödbruna och fläckiga. Även knölgrynna (Phlebia femsioensis), strandgröppa (Phlebia lindtneri) och dallergröppa (Phlebia tremellosa) har rynkade fruktkroppar med likartad konsistens. De båda förra arterna skiljer sig genom närvaro av cystider. Den senare skiljs lättast på sporerna som hos rynksiknn är smalt elliptiska, hos dallergröppa smalt korvlika.
Utbredning
Länsvis förekomst för rynkskinn Observationer i Sverige för rynkskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen från norra Småland och norrut inom granens hela utbredningsområde. Den blir betydligt vanligare från norra Värmland och mellersta Dalarna. Fynden i södra och mellersta Sverige tyder på att arten tidigare haft en mer vidsträckt utbredning i lokalt kontinentala områden i dessa trakter. Den är också funnen i sydöstra Norge och på åtskilliga lokaler i norra Finland men saknas i Danmark. I övrigt är den känd från nordöstra och centrala Europa, från Sibirien och från Nordamerika. Arten är rödlistad i Norge och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare i grova lågor av gran i äldre granskog, helst blåbärsgranskog. Eftersökningar på senare år har resulterat i få nya fynd. Uppenbarligen ovanlig och specialiserade krav på vedtyp och miljö. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och att fortgå p.g.a. slutavverkning av äldre barrskog. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (4000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 4000 (1800-8000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 30 % under de senaste 30 åren. Under de kommande 30 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Minskningen har under de senaste 30 åren uppgått till 30 % men har nu upphört och populationen förväntas återhämta sig helt. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c).
Ekologi
Arten förekommer i olikåldriga, örtrika, under lång tid orörda barrskogar. Den växer på grova lågor av gran, som den behöver kontinuerlig tillgång till. Arten är en god indikator på skog med hög biodiversitet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· granar
· granar
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Meruliaceae, Släkte Phlebia (vaxskinn), Art Phlebia centrifuga P.Karst. - rynkskinn Synonymer Lilaceophlebia centrifuga (P.Karst.) Spirin & Zmitr., Phlebia mellea Overh., Phlebia subalbida W.B.Cooke

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare i grova lågor av gran i äldre granskog, helst blåbärsgranskog. Eftersökningar på senare år har resulterat i få nya fynd. Uppenbarligen ovanlig och specialiserade krav på vedtyp och miljö. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och att fortgå p.g.a. slutavverkning av äldre barrskog. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (4000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 4000 (1800-8000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 30 % under de senaste 30 åren. Under de kommande 30 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Minskningen har under de senaste 30 åren uppgått till 30 % men har nu upphört och populationen förväntas återhämta sig helt. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c).
Konventioner Typisk art i 9010 Taiga (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Typisk art i 9050 Näringsrik granskog (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Typisk art i 9030 Landhöjningsskog (Boreal region (BOR)), Skogsstyrelsens signalart
Rynkskinn är en skinnsvamp med vidväxta, ettåriga, upp till flera meter långa, skinnlika och till konsistensen segt vaxartade fruktkroppar, som visa sig på hösten. Fruktkroppens yta är rynkad och försedd med små, tätt sittande papiller, oftast i radiära mönster. Kanten är ofta trådigt fransig. Färska exemplar är först vita, sedan ljust ockrafärgade. Torra exemplar är rödbruna och fläckiga. Även knölgrynna (Phlebia femsioensis), strandgröppa (Phlebia lindtneri) och dallergröppa (Phlebia tremellosa) har rynkade fruktkroppar med likartad konsistens. De båda förra arterna skiljer sig genom närvaro av cystider. Den senare skiljs lättast på sporerna som hos rynksiknn är smalt elliptiska, hos dallergröppa smalt korvlika.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rynkskinn

Länsvis förekomst och status för rynkskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rynkskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen från norra Småland och norrut inom granens hela utbredningsområde. Den blir betydligt vanligare från norra Värmland och mellersta Dalarna. Fynden i södra och mellersta Sverige tyder på att arten tidigare haft en mer vidsträckt utbredning i lokalt kontinentala områden i dessa trakter. Den är också funnen i sydöstra Norge och på åtskilliga lokaler i norra Finland men saknas i Danmark. I övrigt är den känd från nordöstra och centrala Europa, från Sibirien och från Nordamerika. Arten är rödlistad i Norge och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Phlebia - vaxskinn 
 • Art
  Phlebia centrifugaP.Karst. - rynkskinn
  Synonymer
  Lilaceophlebia centrifuga (P.Karst.) Spirin & Zmitr.
  Phlebia mellea Overh.
  Phlebia subalbida W.B.Cooke

Arten förekommer i olikåldriga, örtrika, under lång tid orörda barrskogar. Den växer på grova lågor av gran, som den behöver kontinuerlig tillgång till. Arten är en god indikator på skog med hög biodiversitet.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· granar - Picea (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Skogsbruk, som innebär att tillgången på grova lågor av gran minskar, leder också till att rynkskinn minskar. Slutavverkning och gallring är därför ett hot men också att alltför liten areal skog är undantagen från skogsbruk.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokaler för rynkskinn är biotoper som oftast har höga biologiska kvaliteter och därför bör lämnas till fri utveckling. Om rynksinn förekommer över ett större området bör det inventeras och ett säkerställande utredas. Nutida förekomster i södra Sverige ligger inom natureservat. Skulle arten hittas på någon mer lokal i södra Sverige bör denna skyddas.
Utländska namn – NO: Rynkeskinn, FI: Pohjanrypykkä.

Eriksson, J. 1958. Studies in the Heterobasidomycetes and Homobasidomycetes–Aphyllophorales of Muddus National Park in North Sweden. Symbolae Botanicae Upsaliensis 16(1).

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 6. Fungiflora, Oslo.

Nordin, I. 1969. Mykologiska notiser. Friesia 9: 180–192.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Phlebia - vaxskinn 
 • Art
  Phlebia centrifuga, P.Karst. - rynkskinn
  Synonymer
  Lilaceophlebia centrifuga (P.Karst.) Spirin & Zmitr.
  Phlebia mellea Overh.
  Phlebia subalbida W.B.Cooke
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.