Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sälgtagging

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Deviodontia pilaecystidiata
Sälgtagging Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sälgtagging är en skinnsvamp med upp till 5 mm långa, oregelbundna taggar. Den är ganska seg i konsistensen och vitgul till ockrafärgad. Taggarna kan vara greniga och växer ibland samman till tänder eller porer. Bland basidierna sitter cystider formade som en mortelstöt. Sporerna är elliptiska. Sälgtagging kan knappast förväxlas med någon annan art under förutsättning att den studeras i mikroskop.
Utbredning
Länsvis förekomst för sälgtagging Observationer i Sverige för sälgtagging
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En mycket sällsynt art som beskrevs på svenskt material 1953. Den är känd från Djurgården i Stockholm där den samlades 1886 och 1888, typlokalen Rickebasta träsk utanför Uppsala och från Nedertorneå 1960. Från Finland föreligger ett fynd gjort 1990. Ett par fynd från Polen och Tyskland, ett från Kurilerna norr om Japan och ett från Taiwan utgör resten av världsutbredningen. Arten är rödlistad också i Finland, Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i murken ved av sälg och poppel i sumpskog och kärr. Trots taggig och iögonfallande fruktkropp och distinkt ekologi med sälg är det mycket få kända fynd i världen. Endast en känd lokal i landet (Norrbotten). Sannolikt östlig: funnen i Finland och Estland, dock känd från ytterst få lokaler även där. Hotbild oklar, men uppenbarligen en ytterst sällsynt art med mycket liten population. Ej påträffad i Sverige sedan 1960. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (2-250). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-100). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten växer på död ved av sälg eller poppel. Växtplatserna kan vara både kärr och sumpskog. Det finska fyndet gjordes på död jolster i ett artrikt grankärr. De fåtaliga fynden antyder att arten har sin huvudutbredning öster om vårt land och den kan möjligen ha en större utbredning i Ryssland än vad som är känt.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· viden
· viden
Dött träd
Dött träd
· sälg
· sälg
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Deviodontia, Art Deviodontia pilaecystidiata (S. Lundell) Hjortstam & Ryvarden - sälgtagging Synonymer Hyphodontia pilaecystidiata (S. Lundell) J. Erikss.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i murken ved av sälg och poppel i sumpskog och kärr. Trots taggig och iögonfallande fruktkropp och distinkt ekologi med sälg är det mycket få kända fynd i världen. Endast en känd lokal i landet (Norrbotten). Sannolikt östlig: funnen i Finland och Estland, dock känd från ytterst få lokaler även där. Hotbild oklar, men uppenbarligen en ytterst sällsynt art med mycket liten population. Ej påträffad i Sverige sedan 1960. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (2-250). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-100). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Sälgtagging är en skinnsvamp med upp till 5 mm långa, oregelbundna taggar. Den är ganska seg i konsistensen och vitgul till ockrafärgad. Taggarna kan vara greniga och växer ibland samman till tänder eller porer. Bland basidierna sitter cystider formade som en mortelstöt. Sporerna är elliptiska. Sälgtagging kan knappast förväxlas med någon annan art under förutsättning att den studeras i mikroskop.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sälgtagging

Länsvis förekomst och status för sälgtagging baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sälgtagging

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En mycket sällsynt art som beskrevs på svenskt material 1953. Den är känd från Djurgården i Stockholm där den samlades 1886 och 1888, typlokalen Rickebasta träsk utanför Uppsala och från Nedertorneå 1960. Från Finland föreligger ett fynd gjort 1990. Ett par fynd från Polen och Tyskland, ett från Kurilerna norr om Japan och ett från Taiwan utgör resten av världsutbredningen. Arten är rödlistad också i Finland, Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Deviodontia  
 • Art
  Deviodontia pilaecystidiata(S. Lundell) Hjortstam & Ryvarden - sälgtagging
  Synonymer
  Hyphodontia pilaecystidiata (S. Lundell) J. Erikss.

Arten växer på död ved av sälg eller poppel. Växtplatserna kan vara både kärr och sumpskog. Det finska fyndet gjordes på död jolster i ett artrikt grankärr. De fåtaliga fynden antyder att arten har sin huvudutbredning öster om vårt land och den kan möjligen ha en större utbredning i Ryssland än vad som är känt.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
Arten hotas av utdikningar i såväl jordbrukslandskapet som i skogslandet. Granskog med högt grundvatten och inslag av sälg är en försvinnande biotop som hyser ett flertal hotade arter.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Kända lokaler i Uppland och Norrbotten måste skyddas och inventeras. Arten bör också eftersökas på lämpliga platser i t.ex. i Norrlands kustområden.

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1976. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 4. Fungiflora, Oslo.

Kotiranta, H. & Saarenoksa, R. 1993. Rare Finnish Aphyllophorales (Basidiomycetes) plus two new combinations in Efibula. Ann. Bot. Fenn. 30: 211–249.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Deviodontia  
 • Art
  Deviodontia pilaecystidiata, (S. Lundell) Hjortstam & Ryvarden - sälgtagging
  Synonymer
  Hyphodontia pilaecystidiata (S. Lundell) J. Erikss.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.