Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sågtrumpetmossa

Organismgrupp Mossor Tayloria serrata
Sågtrumpetmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skotten är upp till 2 cm höga och växer enstaka eller i små, ofta rent gröna tuvor. Bladen är ovala till tunglika, svagt kölade längs nerven och bredast strax ovanför mitten. Bladspetsen är ofta tillbakaböjd, och bladkanten är tydligt tandad i övre halvan. Arten är samkönad och kapslar är sannolikt vanliga. Kapseln är lång, relativt bred och har 16 peristomtänder som vid torka är tillbakaböjda och tätt tryckta till kapseln. Sporerna är små: ca 11 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning förekommer i form av kort stavformiga, 5–7 celler långa groddkorn som sitter på rödaktiga, kraftigt förgrenade rhizoider.
Sågtrumpetmossa liknar liten trumpetmossa Tayloria tenuis, men den senare har rak bladspets, smalare kapsel och saknar rhizoidgroddkorn. Spetsig trumpetmossa T. acuminata har 16 djupt kluvna peristomtänder som är hygroskopiskt mycket aktiva och inte lika tätt tryckta till kapseln som torra. Sätertrumpetmossa T. splachnoides har trubbigare blad och smalare kapslar med 32 mycket långa peristomtänder.
Utbredning
Länsvis förekomst för sågtrumpetmossa Observationer i Sverige för sågtrumpetmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten var i Sverige länge bara känd från två 1800-talsfynd från Jönköping i Småland och Klövsjö i Jämtland. Under 2004 hittades arten även i Åsele och Torne lappmark. I Norge är den funnen på ett fåtal platser. Arten finns dessutom i de centraleuropeiska bergskedjorna, i Kaukasus, Centralasien, Grönland och Nordamerika.
Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa (Hodgetts 2015).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Sågtrumpetmossa är med säkerhet känd endast från ett fåtal lokaler i Sverige. Två nya fynd är gjorda i Åsele respektive Torne lappmark (år 2004). De aktuella förekomsterna är ytmässigt alla små. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (40-1800). Antalet lokalområden i landet skattas till 3. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (12-360) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Sågtrumpetmossa växer i frodiga skogar. I Åsele lappmark växte den i en bördig, gammal granskog med undervegetation av högörter. Där växte den som enstaka skott på bar jord bland gammal förna tillsammans bl.a. sätertrumpetmossa Tayloria splachnoides och rosmossa Rhodobryum roseum. I Norrbotten hittades en liten population i en brant, kalkrik sluttning i fjällbjörkskog. Den växte i en spricka i ett lågt liggande, kalkhaltigt block tillsammans med bl.a. spärrgräsmossa Sciuro-hypnum starkei, planmossa Distichium capillaceum, dvärgkrypmossa Platydictya jungermannioides och kalkdvärgmossa Seligeria donniana. Sporerna mognar på sommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Splachnales, Familj Splachnaceae, Släkte Tayloria (trumpetmossor), Art Tayloria serrata (Hedw.) Bruch & Schimp. - sågtrumpetmossa Synonymer sågtrumpetmosssa

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Sågtrumpetmossa är med säkerhet känd endast från ett fåtal lokaler i Sverige. Två nya fynd är gjorda i Åsele respektive Torne lappmark (år 2004). De aktuella förekomsterna är ytmässigt alla små. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (40-1800). Antalet lokalområden i landet skattas till 3. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (12-360) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Skotten är upp till 2 cm höga och växer enstaka eller i små, ofta rent gröna tuvor. Bladen är ovala till tunglika, svagt kölade längs nerven och bredast strax ovanför mitten. Bladspetsen är ofta tillbakaböjd, och bladkanten är tydligt tandad i övre halvan. Arten är samkönad och kapslar är sannolikt vanliga. Kapseln är lång, relativt bred och har 16 peristomtänder som vid torka är tillbakaböjda och tätt tryckta till kapseln. Sporerna är små: ca 11 µm i diameter. Specialiserad vegetativ förökning förekommer i form av kort stavformiga, 5–7 celler långa groddkorn som sitter på rödaktiga, kraftigt förgrenade rhizoider.
Sågtrumpetmossa liknar liten trumpetmossa Tayloria tenuis, men den senare har rak bladspets, smalare kapsel och saknar rhizoidgroddkorn. Spetsig trumpetmossa T. acuminata har 16 djupt kluvna peristomtänder som är hygroskopiskt mycket aktiva och inte lika tätt tryckta till kapseln som torra. Sätertrumpetmossa T. splachnoides har trubbigare blad och smalare kapslar med 32 mycket långa peristomtänder.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sågtrumpetmossa

Länsvis förekomst och status för sågtrumpetmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sågtrumpetmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten var i Sverige länge bara känd från två 1800-talsfynd från Jönköping i Småland och Klövsjö i Jämtland. Under 2004 hittades arten även i Åsele och Torne lappmark. I Norge är den funnen på ett fåtal platser. Arten finns dessutom i de centraleuropeiska bergskedjorna, i Kaukasus, Centralasien, Grönland och Nordamerika.
Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa (Hodgetts 2015).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Splachnales  
 • Familj
  Splachnaceae  
 • Släkte
  Tayloria - trumpetmossor 
 • Art
  Tayloria serrata(Hedw.) Bruch & Schimp. - sågtrumpetmossa
  Synonymer
  sågtrumpetmosssa

Sågtrumpetmossa växer i frodiga skogar. I Åsele lappmark växte den i en bördig, gammal granskog med undervegetation av högörter. Där växte den som enstaka skott på bar jord bland gammal förna tillsammans bl.a. sätertrumpetmossa Tayloria splachnoides och rosmossa Rhodobryum roseum. I Norrbotten hittades en liten population i en brant, kalkrik sluttning i fjällbjörkskog. Den växte i en spricka i ett lågt liggande, kalkhaltigt block tillsammans med bl.a. spärrgräsmossa Sciuro-hypnum starkei, planmossa Distichium capillaceum, dvärgkrypmossa Platydictya jungermannioides och kalkdvärgmossa Seligeria donniana. Sporerna mognar på sommaren.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Kunskapen om sågtrumpetmossans utbredning och ståndortskrav är alltför bristfällig för att specifika hot skall kunna anges. Artens sällsynthet gör emellertid att alla typer av ingrepp på och i anslutning till aktuella lokaler utgör hot mot artens fortbestånd i landet. Möjligen kan bristen på lämpliga substrat, t.ex. spillning från nötboskap i skogen utgöra ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Arten behöver sedan eftersökas på de gamla lokalerna och även på nya platser med lämplig miljö.
Det finns ett flertal kollekter under namnet T. serrata i de svenska herbarierna, men dessa behöver kontrolleras då arten tidvis slagits samman med liten trumpetmossa. Utländska namn - NO: Sagtrompetmose.

Etymologi: serratus (lat.) = sågtandad, sågad; serratus perfekt particip av serrare (lat.) = såga.
Uttal: [Tayloria serráta]

KEY FACTS Shoots up to 2 cm high, single or forming small, green tufts. Leaves ovate to lingulate, widest just above middle, slightly keeled along costa. Leaf apex typically reflexed, margin distinctly serrate above. Autoicous, capsules probably common. Capsule long, quite broadly ovoid. Vegetative propagation by rod-like 5-7-cellular tubers. - Occurs in lush forests. At the site in Åsele (southern Lapland) it grows as single shoots on bare soil among old litter in an oldgrowth tall-herb spruce forest.

Frisvoll, A. A. 1978. Oversikt over norske moser. I. Mökkmosefami lien Splachnaceae. Blyttia 36: 3-16.

Frisvoll, A. A. & Blom, H. 1993. Trua moser i Norge med Spetsbergen; raud liste. NINA Utredning 42: 1-55.

Hodgetts, N. G. (red.) 2015. Checklist and country status of European bryophytes - towards a new Red List for Europe. Irish Wildlife Manuals 84. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, Ireland.

Ludwig, G. m.fl. 1996. Rote Liste der Moose (Anthocerophyta et Bryophyta) Deutschlands. Schr.-R. f. Vegetationskde. 28: 189-306. BfN, Bonn-Bad Godesberg 1996.

Mohan, G. 1993. Assoziationen koprophiler Moose aus den Rumänischen Karpaten. Feddes Repertorium 104(5-6): 383-386.

Möller, H. 1911. Löfmossornas utbredning i Sverige I, Splachnaceae. Ark. f. Bot. 10 (12).

Weibull, H. 2008. Tayloria serrata sågtrumpetmossa s. 207-208. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 1997. Rev. Henrik Weibull 2008. Uppdaterat 2010. Rev. Niklas Lönnell 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Splachnales  
 • Familj
  Splachnaceae  
 • Släkte
  Tayloria - trumpetmossor 
 • Art
  Tayloria serrata, (Hedw.) Bruch & Schimp. - sågtrumpetmossa
  Synonymer
  sågtrumpetmosssa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 1997. Rev. Henrik Weibull 2008. Uppdaterat 2010. Rev. Niklas Lönnell 2016.