Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sålljordstjärna

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Myriostoma coliforme
Sålljordstjärna Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Sålljordstjärna är en marklevande röksvamp. Den unga fruktkroppen är ovanjordisk, 3–6 cm bred, rundad, med slät eller skrovlig, brunaktig yta. Den mogna fruktkroppen består av en 6–12 cm bred, stjärnlikt uppsprucken del (exoperidiet) med 6–10 mot marken böjda flikar och en klotformad till rundat tillplattad rökboll. Rökbollen är 2–6 cm bred, har flera mynningsporer och är fästad med flera skaft på exoperidiets mitt. Rökbollens vägg är något skrovlig, gråaktig till gråbrun, ibland nästan med metallisk ton.
Utbredning
Länsvis förekomst för sålljordstjärna Observationer i Sverige för sålljordstjärna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är sålljordstjärna mycket sällsynt och hittills bara funnen på Gotland (fyra platser på L. Karlsö) och i Södermanland (Tyresö). Den är ej känd från de övriga nordiska länderna. Närmast är den funnen i Polen och Tyskland, där den är rödlistad. Arten är mer eller mindre sällsynt i övriga Europa och dessutom känd från delar av Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare som lever i gles buskmark, snår och torräng i branter nära havet. Helt knuten till kalkrik mark och varma växtplatser. Enstaka kända lokaler i landet, på Lilla Karlsö utanför Gotland, och i Stockholms skärgård. En sydlig, värmekrävande art på gränsen till sitt utbredningsområde helt knuten till platser med extremt gynnsamma klimatförhållanden. Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (10-100). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (4). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (1). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-10). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
I Sverige växer sålljordstjärna på sydexponerade, solvarma växtplatser på väl dränerade, basrika jordar nära havet. På Gotland förekommer arten på starkt fårbetad mark och i Södermanland i en rasbrant.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Geastrales, Familj Geastraceae (jordstjärnor), Släkte Myriostoma, Art Myriostoma coliforme (Dicks.:Pers.) Corda - sålljordstjärna Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare som lever i gles buskmark, snår och torräng i branter nära havet. Helt knuten till kalkrik mark och varma växtplatser. Enstaka kända lokaler i landet, på Lilla Karlsö utanför Gotland, och i Stockholms skärgård. En sydlig, värmekrävande art på gränsen till sitt utbredningsområde helt knuten till platser med extremt gynnsamma klimatförhållanden. Svårt att bedöma ev. populationsförändring. Antalet reproduktiva individer skattas till 40 (10-100). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (4). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (1). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-10). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Sålljordstjärna är en marklevande röksvamp. Den unga fruktkroppen är ovanjordisk, 3–6 cm bred, rundad, med slät eller skrovlig, brunaktig yta. Den mogna fruktkroppen består av en 6–12 cm bred, stjärnlikt uppsprucken del (exoperidiet) med 6–10 mot marken böjda flikar och en klotformad till rundat tillplattad rökboll. Rökbollen är 2–6 cm bred, har flera mynningsporer och är fästad med flera skaft på exoperidiets mitt. Rökbollens vägg är något skrovlig, gråaktig till gråbrun, ibland nästan med metallisk ton.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sålljordstjärna

Länsvis förekomst och status för sålljordstjärna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sålljordstjärna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är sålljordstjärna mycket sällsynt och hittills bara funnen på Gotland (fyra platser på L. Karlsö) och i Södermanland (Tyresö). Den är ej känd från de övriga nordiska länderna. Närmast är den funnen i Polen och Tyskland, där den är rödlistad. Arten är mer eller mindre sällsynt i övriga Europa och dessutom känd från delar av Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Myriostoma  
 • Art
  Myriostoma coliforme(Dicks.:Pers.) Corda - sålljordstjärna

I Sverige växer sålljordstjärna på sydexponerade, solvarma växtplatser på väl dränerade, basrika jordar nära havet. På Gotland förekommer arten på starkt fårbetad mark och i Södermanland i en rasbrant.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Ädellövskog, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Den gotländska lokalen är naturreservat men sålljordstjärnan hotas här om betet upphör. Tyresölokalen är relativt svåråtkomlig, men arten hotas om schaktning eller utfyllnad görs på den begränsade yta där svampen förekommer.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Fårbetet på den gotländska lokalen måste bibehållas och lokalen i Tyresö skyddas.
Utländska namn – FI: Seulamaatähti.

Kers, L. E. 1976. Rapport om Trichaster och Myriostoma (Gasteromycetes) i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 70: 45–48.

Kers, L. E. 1982. Myriostoma coliforme, sålljordstjärna, funnen i Stockholmstrakten. Svensk Bot. Tidskr. 76: 47–49.

Sunhede, S. 1990. Geastraceae (Basidiomycotina); morphology, ecology and systematics with special emphasis on the North Europaean species. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Myriostoma  
 • Art
  Myriostoma coliforme, (Dicks.:Pers.) Corda - sålljordstjärna
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1992.