Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  såpörtssäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora kyffhusana
Såpörtssäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Huvud med gråvita fjäll. Antenner svartvitrandiga och palper vita. Framvingar är brunockra med vita längsgående linjer och i dessa kan brunsvarta vingfjäll ligga inströdda. Genitalier och larvsäck finns avbildade i Razowski (1990). Vingspann: 9-11 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för såpörtssäckmal Observationer i Sverige för såpörtssäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige förekommer arten endast lokalt på alvarmark, sand- och grusmarker på Öland och Gotland. Den saknas i Norden i övrigt, och utanför Sverige är den endast känd från Lettland, Polen och Sydtyskland, också med mycket lokala populationer.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Såpörtsäckmal förekommer på alvarmarker med såpört (Gypsophila fastigiata) på Öland och Gotland. Effekten av senare tidens hårda fårbete bör utvärderas. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1950 (768-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Ekologi
Larverna uppträder troligen i 2 generationer, minerande från sin säck i blad av såpört Gypsophila fastigiata och efter övervintring till in i maj. Fjärilen flyger på främst på alvarmarker på Öland och på Gotlands sydkust på sand- och grusmarker från maj till augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· såpört
· såpört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora kyffhusana Petry, 1898 - såpörtssäckmal Synonymer såpörtsäckmal

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Såpörtsäckmal förekommer på alvarmarker med såpört (Gypsophila fastigiata) på Öland och Gotland. Effekten av senare tidens hårda fårbete bör utvärderas. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1950 (768-2000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-40) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Huvud med gråvita fjäll. Antenner svartvitrandiga och palper vita. Framvingar är brunockra med vita längsgående linjer och i dessa kan brunsvarta vingfjäll ligga inströdda. Genitalier och larvsäck finns avbildade i Razowski (1990). Vingspann: 9-11 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för såpörtssäckmal

Länsvis förekomst och status för såpörtssäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för såpörtssäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige förekommer arten endast lokalt på alvarmark, sand- och grusmarker på Öland och Gotland. Den saknas i Norden i övrigt, och utanför Sverige är den endast känd från Lettland, Polen och Sydtyskland, också med mycket lokala populationer.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora kyffhusanaPetry, 1898 - såpörtssäckmal
  Synonymer
  såpörtsäckmal

Larverna uppträder troligen i 2 generationer, minerande från sin säck i blad av såpört Gypsophila fastigiata och efter övervintring till in i maj. Fjärilen flyger på främst på alvarmarker på Öland och på Gotlands sydkust på sand- och grusmarker från maj till augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· såpört - Gypsophila fastigiata (Viktig)
Igenväxning eller alltför hård betning.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Forskning om värdväxtens och fjärilens krav är önskvärd för att bättre förstå artens smala ekologiska nisch. Tillsvidare bör viss röjning för att gynna värdväxten ske. Extensivt naturvårdsbete med nötkreatur är att föredra framför fårbetning.

Patzak, H. 1974. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera-Coleophoridae. Beitr. Ent. 24.

Karsholt, O. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europé. A Distributional Checklist. Apollo Books.

Razowski, J. 1990. Motyle (Lepidoptera) Polski 16- Coleophoridae. Monografie Fauny Polski. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994. Rev. Göran Palmqvist 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora kyffhusana, Petry, 1898 - såpörtssäckmal
  Synonymer
  såpörtsäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994. Rev. Göran Palmqvist 2011.