Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  söndrumsbjörnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus soendrumensis
Söndrumsbjörnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Söndrumsbjörnbär tillhör krypbjörnbären Rubus sect. Corylifolii som skiljer sig från äkta björnbären Rubus sect. Rubus genom bredare, krusiga kronblad, mer kortskaftade småblad och matta frukter. Söndrumsbjörnbär liknar mest slätbjörnbär R. eluxatus, t.ex. i det att bladundersidan är nästan kal och bladen ofta är tredelade. Den skiljer sig genom att blommorna är rent vita och att stiplerna är 3-12 mm breda (< 1 mm hos slätbjörnbär; Ryde 2009, 2011). Arten beskrevs först 2011 (Ryde 2011).
Utbredning
Länsvis förekomst för söndrumsbjörnbär Observationer i Sverige för söndrumsbjörnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Söndrumsbjörnbär är endemisk för Sverige och finns endast på fyra lokaler i Söndrum socken, mellersta Halland, med tre närliggande vid Bäckagårds sjukhem och en på Flaggberget vid Tylösand (Ryde 2009, 2011). Två av bestånden är mycket små, medan de andra är bortåt 20-30 kvadratmeter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Söndrumsbjörnbär är en endemisk lokalart inom krypbjörnbären som förekommer på 4 lokaler i ett mindre område i sydvästra Halland. Arten har inte bedömts tidigare, och hotas av exploatering och bortröjning. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (40-70). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12 (12-20) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (8-12) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Två av lokalerna är vägkanter, en ett lundfragment, och den sista en klyfta i öppen klippterräng nära havet.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus soendrumensis Ryde - söndrumsbjörnbär Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Dokumentation Söndrumsbjörnbär är en endemisk lokalart inom krypbjörnbären som förekommer på 4 lokaler i ett mindre område i sydvästra Halland. Arten har inte bedömts tidigare, och hotas av exploatering och bortröjning. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (40-70). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (2-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12 (12-20) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (8-12) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Söndrumsbjörnbär tillhör krypbjörnbären Rubus sect. Corylifolii som skiljer sig från äkta björnbären Rubus sect. Rubus genom bredare, krusiga kronblad, mer kortskaftade småblad och matta frukter. Söndrumsbjörnbär liknar mest slätbjörnbär R. eluxatus, t.ex. i det att bladundersidan är nästan kal och bladen ofta är tredelade. Den skiljer sig genom att blommorna är rent vita och att stiplerna är 3-12 mm breda (< 1 mm hos slätbjörnbär; Ryde 2009, 2011). Arten beskrevs först 2011 (Ryde 2011).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för söndrumsbjörnbär

Länsvis förekomst och status för söndrumsbjörnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för söndrumsbjörnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Söndrumsbjörnbär är endemisk för Sverige och finns endast på fyra lokaler i Söndrum socken, mellersta Halland, med tre närliggande vid Bäckagårds sjukhem och en på Flaggberget vid Tylösand (Ryde 2009, 2011). Två av bestånden är mycket små, medan de andra är bortåt 20-30 kvadratmeter.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus soendrumensisRyde - söndrumsbjörnbär

Två av lokalerna är vägkanter, en ett lundfragment, och den sista en klyfta i öppen klippterräng nära havet.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Det enda påtagliga hotet är direkt förstörelse av växtplatserna i samband med nybygge eller omdragning av vägar. Eftersom tre av lokalerna ligger bland bebyggelse är de extra utsatta.

Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Bestånden bör uppmärksammas så att de inte röjs bort av misstag.

Ryde, U. 2009. Krypbjörnbär i Halland. Svensk Botanisk Tidskrift 103: 279-300.

Ryde, U. 2011. Arguments for a narrow species concept in Rubus sect. Corylifolii. Nordic Journal of Botany 29: 708-721.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Ryde 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus soendrumensis, Ryde - söndrumsbjörnbär
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Ryde 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.