Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sötdoftande spindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius suaveolens
Sötdoftande spindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Denna svamp bildar stora fruktkroppar som känns igen på sin lila ton i kombination med en påtagligt sötaktig doft. Hatten är 3–8 cm, något slemmig, mörkt lila till lilaviolett, som torr bleklila till gulaktig och glänsande. I mitten blir hatten halmgul till café au lait-brun. Hatthuden är lätt att dra av. Foten är lång i förhållande till hattbredden, 4–8 cm, den har en rundad, bred, tydligt kantad bulb, färgen är lila med violetta velumrester. Köttet är vitaktigt. Lamellerna är från början av samma färg som hatten, men blir senare mera purpurbruna. Sporerna är mandelformiga, vårtiga, 11–13 x 6–7 µm. Smaken är mild till sötaktig. Lukten påminner om apelsinblommor.
Utbredning
Länsvis förekomst för sötdoftande spindling Observationer i Sverige för sötdoftande spindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är mycket sällsynt och bara funnen i Högby vid Horns kungsgård på norra Öland och på Gotland. Tre kända aktuella lokaler i landet, på Öland och Gotland (2005). En syd- och mellaneuropeisk art med utpostlokaler i Norden på ytterst få, synnerligen exklusiva lokaler. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga tjugo, vilket motsvarar ungefär trettio genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 300 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Artens överlevnadsmöjligheter kommer förhoppningsvis att förbättras genom att ett riktat åtgärdsprogram tas fram. Den är rödlistad (kategori E) i Norge. Den är sällsynt men vitt utbredd i Europa: i Frankrike, Tyskland, Österrike, Ungern och Karpaterna. Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i ädellövskog.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Bildar mykorrhiza med ek, ev. även bok och hassel i luckig ädellövskog och löväng på kalkrik mark. En syd- och mellaneuropeisk art med utpostlokaler i exklusiva miljöer i södra Sverige. En minskning bedöms pågå, främst p.g.a. igenväxning och avverkningar av artens värdträd. Artens fortlevnadsmöjligheter blir förhoppningsvis förbättrad genom Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för svampar i kalkrika ädellövbärande fodermarker som sedan 2009 resulterat i en ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster. Dessa inventeringar har dock inte resulterat i några ny- eller återfynd (men växtplatserna bedöms intakta). Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (80-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (4-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (1268-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med ek, bok och hassel, i ädellövskog och löväng på kalkrik mark. Den förekommer i hävdade och igenväxande lövängar och i efterbetade slåttermarker på kalkrik grund. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius suaveolens Bataille & Joachim - sötdoftande spindling Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek, ev. även bok och hassel i luckig ädellövskog och löväng på kalkrik mark. En syd- och mellaneuropeisk art med utpostlokaler i exklusiva miljöer i södra Sverige. En minskning bedöms pågå, främst p.g.a. igenväxning och avverkningar av artens värdträd. Artens fortlevnadsmöjligheter blir förhoppningsvis förbättrad genom Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för svampar i kalkrika ädellövbärande fodermarker som sedan 2009 resulterat i en ökad kännedom om och uppmärksamhet kring arten, dess ekologi och förekomster. Dessa inventeringar har dock inte resulterat i några ny- eller återfynd (men växtplatserna bedöms intakta). Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (80-800). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (10). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (4-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (1268-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Åtgärdsprogram Fastställt
Denna svamp bildar stora fruktkroppar som känns igen på sin lila ton i kombination med en påtagligt sötaktig doft. Hatten är 3–8 cm, något slemmig, mörkt lila till lilaviolett, som torr bleklila till gulaktig och glänsande. I mitten blir hatten halmgul till café au lait-brun. Hatthuden är lätt att dra av. Foten är lång i förhållande till hattbredden, 4–8 cm, den har en rundad, bred, tydligt kantad bulb, färgen är lila med violetta velumrester. Köttet är vitaktigt. Lamellerna är från början av samma färg som hatten, men blir senare mera purpurbruna. Sporerna är mandelformiga, vårtiga, 11–13 x 6–7 µm. Smaken är mild till sötaktig. Lukten påminner om apelsinblommor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sötdoftande spindling

Länsvis förekomst och status för sötdoftande spindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sötdoftande spindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är mycket sällsynt och bara funnen i Högby vid Horns kungsgård på norra Öland och på Gotland. Tre kända aktuella lokaler i landet, på Öland och Gotland (2005). En syd- och mellaneuropeisk art med utpostlokaler i Norden på ytterst få, synnerligen exklusiva lokaler. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga tjugo, vilket motsvarar ungefär trettio genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 300 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Artens överlevnadsmöjligheter kommer förhoppningsvis att förbättras genom att ett riktat åtgärdsprogram tas fram. Den är rödlistad (kategori E) i Norge. Den är sällsynt men vitt utbredd i Europa: i Frankrike, Tyskland, Österrike, Ungern och Karpaterna. Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i ädellövskog.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius suaveolensBataille & Joachim - sötdoftande spindling

Bildar mykorrhiza med ek, bok och hassel, i ädellövskog och löväng på kalkrik mark. Den förekommer i hävdade och igenväxande lövängar och i efterbetade slåttermarker på kalkrik grund. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas främst av att dess få växtplatser lätt kan förstöras genom någon form av exploatering. I första hand gäller det avverkning av de värdträd som den är helt beroende av. Igenväxning som följd av upphörd betesdrift kommer också att missgynna arten, då solvarma öppna och halvöppna miljöer förändras till helt slutna. Om igenväxningen fortskrider så att lövträden med tiden ersätts av barrträd, innebär det ett direkt hot mot artens fortlevnad i området. Även körskador och skogliga åtgärder som markberedning kan vara ödesdigert för artens markmycel.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Skydda ädellövskogen och sörj för dess kontinuitet. En långsiktig tillgång till värdträd säkras genom att växtplatserna undantas från trakthyggesbruk. På lokaler där arten förekommer undviks plantering av gran, och spontant nyetablerade granar huggs bort. Värdträd och lämpliga blivande värdträd sparas på artens växtplatser. Arten är beroende av att de extensivt betade hasselrika mosaikmiljöerna får fortsatt hävd, kompletterat med naturvårdsinriktade skogliga åtgärder i syfte att upprätthålla en viss luckighet. Marken på växtplatsen utsätts inte för kraftiga störningar av typen dikning, markberedning eller körning med skogsfordon. De kända lokalerna bör ges ett juridiskt skydd. Markanvändningen anpassas noggrant till artens krav. Markägare, brukare och myndigheter uppmärksammas på att arten är hotad. Dess utveckling bör övervakas genom floraväkteri.

Åtgärdsprogram Fastställt
Utländska namn – NO: Lilla jordbærslørsopp.

Moser, M. 1960. Die Gattung Phlegmacium (Schleimköpfe). sid.179 .Vaduz. BILD Moser, M. 1983. Die Röhrlinge und Blätterpilze. Kleine Kryptogamenflora. Band II b/2 sid. 364.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Tommy Knutsson 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius suaveolens, Bataille & Joachim - sötdoftande spindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Tommy Knutsson 2001.