Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  större sötvedelssäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora gallipennella
Större sötvedelssäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingen är tvåfärgad, den främre yttre delen är brunfärgad och den bakre delen är ljusare gulbrun. Mittveckslinjen har vita vingfjäll och vingens framkant (costallinjen) är vit. Bakvingen är mörkgrå. Antenner är svartvit ringade. Huvudet är gulvitt liksom antenntofsarna som är något gråare mot spetsen. Arten kan inte gärna förväxlas med någon annan svensk art. Sötvedelfruktsäckmal finns avbildad i Biesenbaum & Wolf (1999). Vingspann är 18- 21 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för större sötvedelssäckmal Observationer i Sverige för större sötvedelssäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sötvedelfruksäckmal förekommer mycket lokalt, i anslutning till värdväxten sötvedel Astragalus glycyphyllos i södra Sverige norrut till en linje från Värmland till Östergötland samt på Öland och Gotland. I Halland är arten inte påträffad. I Norden finns den i sydöstra Norge, i Finland i de sydligaste provinserna och i Danmark i samtliga distrikt. I Europa är arten spridd men med stora luckor i utbredningen från Ryssland och Baltikum till Medelhavet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Sötvedelfruktsäckmal förekommer från Skåne till Värmland. Larven lever på sötvedel. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (14-35). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (56-140) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten flyger i juni-juli på varma ljusa lokaler som skogsbryn, vägskärningar, sluttningar, backar o dyl. där värdväxten förekommer. Sötvedel är kalkgynnad och känslig för uttorkning vilket begränsar förekomsterna. Larven lever först på fröna, inne i baljan, men utan säck och senare i en brunfärgad rörsäck som sitter fästad på baljan, där den gnagt ett hål så att den kan fortsätta äta av fröna. Rörsäcken finns avbildad i Razowski (1990).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· sötvedel
· sötvedel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora gallipennella (Hübner, 1796) - större sötvedelssäckmal Synonymer sötvedelfruktsäckmal

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Sötvedelfruktsäckmal förekommer från Skåne till Värmland. Larven lever på sötvedel. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (14-35). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (56-140) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Framvingen är tvåfärgad, den främre yttre delen är brunfärgad och den bakre delen är ljusare gulbrun. Mittveckslinjen har vita vingfjäll och vingens framkant (costallinjen) är vit. Bakvingen är mörkgrå. Antenner är svartvit ringade. Huvudet är gulvitt liksom antenntofsarna som är något gråare mot spetsen. Arten kan inte gärna förväxlas med någon annan svensk art. Sötvedelfruktsäckmal finns avbildad i Biesenbaum & Wolf (1999). Vingspann är 18- 21 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för större sötvedelssäckmal

Länsvis förekomst och status för större sötvedelssäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för större sötvedelssäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sötvedelfruksäckmal förekommer mycket lokalt, i anslutning till värdväxten sötvedel Astragalus glycyphyllos i södra Sverige norrut till en linje från Värmland till Östergötland samt på Öland och Gotland. I Halland är arten inte påträffad. I Norden finns den i sydöstra Norge, i Finland i de sydligaste provinserna och i Danmark i samtliga distrikt. I Europa är arten spridd men med stora luckor i utbredningen från Ryssland och Baltikum till Medelhavet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora gallipennella(Hübner, 1796) - större sötvedelssäckmal
  Synonymer
  sötvedelfruktsäckmal

Arten flyger i juni-juli på varma ljusa lokaler som skogsbryn, vägskärningar, sluttningar, backar o dyl. där värdväxten förekommer. Sötvedel är kalkgynnad och känslig för uttorkning vilket begränsar förekomsterna. Larven lever först på fröna, inne i baljan, men utan säck och senare i en brunfärgad rörsäck som sitter fästad på baljan, där den gnagt ett hål så att den kan fortsätta äta av fröna. Rörsäcken finns avbildad i Razowski (1990).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Buskmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· sötvedel - Astragalus glycyphyllos (Viktig)
Igenväxning och utskuggning av sötvedellokaler. Ökad fragmentering av förekomsterna vilket gör att lokala populationer löper stor riska att dö ut.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Bättre kunskaper om sötvedelfruktsäckmalens förekomster i landet behövs för att bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga. Röjning på lokaler där igenväxning sker. Naturvårdsbete är dock olämpligt då sötvedel inte tål betning. Åtgärder gynnar även andra hotade småfjärilsarter knutna till sötvedel som Coleophora colutella (RE), Cydia pallifrontana (NT) och Plebejus argyrognomon (EN)

Benander, P. 1939. Die Coleophoriden Schwedens.-Opuscula Entomologica 1-2: 30-110.

Biesenbaum, W. & Van der Wolf, H.,W. 1999. Familie Coleophoridae Hübner, (1825). Die lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. Band 7.

Patzak, H.1974. Contributions to the insect fauna of the GDR: Lepidoptera- Coleophoridae.- Beiträge zur Entomologie Heft5/8. Band 24:153-278.

Razowski, J. 1990. Motyle (Lepidoptera) Polski 16-Coleophoridae. Monografie Fauny Polski. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora gallipennella, (Hübner, 1796) - större sötvedelssäckmal
  Synonymer
  sötvedelfruktsäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist 2011.