Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sötvedelsvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Grapholita pallifrontana
Sötvedelsvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingen är mörkbrun eller svartbrun med en skarpt kontrasterande teckning vid mitten av vingens bakkant i form av två svagt böjda gula streck, som når ungefär till mitten av framvingen. Längs framkanten ligger fyra par gulaktiga hakformade teckningar, var och en bestående av två korta, parallella streck. Den inre av dessa dubbla hakar är störst och snedast. Som de flesta släktingarna har den en spegel (en utbredd fläck nära vingens bakhörn), men den består hos sötvedelvecklaren bara av en blyglänsande linje. Bakvingen är mörkt gråbrun. Huvudet är mörkt sett uppifrån, men pannan och ansiktet är vita. Sötvedelvecklare kan förväxlas med några andra vecklare med likartad vingteckning och storlek, kanske främst dubbelmåneärtvecklaren Grapholita fissana, men denna är större, har mörkt ansikte och panna. Vingspann 10-12 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för sötvedelsvecklare Observationer i Sverige för sötvedelsvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sötvedelvecklare är mycket lokal och finns vanligen inte heller i så stort antal där den har etablerat sig. I Sverige är den utpräglat östlig och är bara känd från Skåne, Blekinge, Öland, Gotland, Östergötland, Bohuslän, Närke och Uppland. Uppskattningsvis är den funnen på några tiotal platser i landet och mörkertalet kan uppskattas till 2-3, dvs. att arten bara finns på högst ca 100 isolerade lokaler i landet. I Norge är den funnen kring Oslofjorden samt i Aust-Agder. I Danmark är den känd från de flesta distrikt. Dess vidare utbredning sträcker sig över större delen av Europa, där den är rapporterad från ca 20 länder samt vidare österut till östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Sötvedelvecklare är mycket lokal och finns vanligen inte heller i så stort antal där den har etablerat sig. I Sverige är den utpräglat östlig och är bara känd från Skåne, Blekinge, Öland, Gotland, Östergötland, Bohuslän, Närke och Uppland. Arten finns på öppna och halvöppna, väldränerade marker där värdväxten sötvedel (Astragalus glycyphyllos) växer. Bestånd med sötvedel, som är helt nödvändiga för arten, kan hotas av igenväxning, vägdragningar och andra typer av exploatering. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (13-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (52-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Sötvedelvecklare finns på öppna och halvöppna, väldränerade marker där värdväxten sötvedel Astragalus glycyphyllos växer. Fjärilen är framme främst under juni, men flygtiden kan variera en till två veckor åt endera hållet beroende på vädret. Den håller helst till på själva sötvedeln och observeras sällan utanför bestånden, även om den under varma dagar säkert flyger runt i terrängen för att etablera sig på nya sötvedelsbestånd. Larven lever i baljorna i augusti och är ganska svårupptäckt.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· sötvedel
· sötvedel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Grapholita, Art Grapholita pallifrontana (Lienig & Zeller, 1846) - sötvedelsvecklare Synonymer sötvedelvecklare, Cydia pallifrontana (Lienig & Zeller, 1846)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Sötvedelvecklare är mycket lokal och finns vanligen inte heller i så stort antal där den har etablerat sig. I Sverige är den utpräglat östlig och är bara känd från Skåne, Blekinge, Öland, Gotland, Östergötland, Bohuslän, Närke och Uppland. Arten finns på öppna och halvöppna, väldränerade marker där värdväxten sötvedel (Astragalus glycyphyllos) växer. Bestånd med sötvedel, som är helt nödvändiga för arten, kan hotas av igenväxning, vägdragningar och andra typer av exploatering. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (13-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (52-1200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Framvingen är mörkbrun eller svartbrun med en skarpt kontrasterande teckning vid mitten av vingens bakkant i form av två svagt böjda gula streck, som når ungefär till mitten av framvingen. Längs framkanten ligger fyra par gulaktiga hakformade teckningar, var och en bestående av två korta, parallella streck. Den inre av dessa dubbla hakar är störst och snedast. Som de flesta släktingarna har den en spegel (en utbredd fläck nära vingens bakhörn), men den består hos sötvedelvecklaren bara av en blyglänsande linje. Bakvingen är mörkt gråbrun. Huvudet är mörkt sett uppifrån, men pannan och ansiktet är vita. Sötvedelvecklare kan förväxlas med några andra vecklare med likartad vingteckning och storlek, kanske främst dubbelmåneärtvecklaren Grapholita fissana, men denna är större, har mörkt ansikte och panna. Vingspann 10-12 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sötvedelsvecklare

Länsvis förekomst och status för sötvedelsvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sötvedelsvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sötvedelvecklare är mycket lokal och finns vanligen inte heller i så stort antal där den har etablerat sig. I Sverige är den utpräglat östlig och är bara känd från Skåne, Blekinge, Öland, Gotland, Östergötland, Bohuslän, Närke och Uppland. Uppskattningsvis är den funnen på några tiotal platser i landet och mörkertalet kan uppskattas till 2-3, dvs. att arten bara finns på högst ca 100 isolerade lokaler i landet. I Norge är den funnen kring Oslofjorden samt i Aust-Agder. I Danmark är den känd från de flesta distrikt. Dess vidare utbredning sträcker sig över större delen av Europa, där den är rapporterad från ca 20 länder samt vidare österut till östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Grapholita  
 • Art
  Grapholita pallifrontana(Lienig & Zeller, 1846) - sötvedelsvecklare
  Synonymer
  sötvedelvecklare
  Cydia pallifrontana (Lienig & Zeller, 1846)

Sötvedelvecklare finns på öppna och halvöppna, väldränerade marker där värdväxten sötvedel Astragalus glycyphyllos växer. Fjärilen är framme främst under juni, men flygtiden kan variera en till två veckor åt endera hållet beroende på vädret. Den håller helst till på själva sötvedeln och observeras sällan utanför bestånden, även om den under varma dagar säkert flyger runt i terrängen för att etablera sig på nya sötvedelsbestånd. Larven lever i baljorna i augusti och är ganska svårupptäckt.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· sötvedel - Astragalus glycyphyllos (Viktig)
Bestånd med sötvedel, som är helt nödvändig för arten, kan hotas av igenväxning, vägdragningar och andra typer av exploatering.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Bete är gynnsamt för sötvedelvecklare då kreaturen tycks lämna sötvedel ifred, möjligen beroende på osmaklighet eller svagt giftighet. Dessutom hålls habitatet öppet genom bete. Störningar av igenvuxna vägkanter, skogsbryn och andra, väldränerade marginalområden gynnar sötvedeln, som ofta uppträder som en pionjärväxt. De föreslagna åtgärderna gynnar även kronärtsblåvinge Plebejus argyrognomon, som klassas som starkt hotad (EN) och som är föremål för aktiva naturvårdsåtgärder inom ett pågående åtgärdsprogram.
Arten tillhör numer släktet Grapholita som nyligen utskiljts från sl. Cydia. I kommande rödlista kommer arten således att benämnas Grapholita pallifrontana.

Elmquist, H. 2009. Åtgärdsprogram för bevarande av kronärtsblåvinge 2009-2013 (Plebejus argyrognomon). Naturvårdsverket. Rapport 6314

Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. Entomologiska Sällskapet i Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Grapholita  
 • Art
  Grapholita pallifrontana, (Lienig & Zeller, 1846) - sötvedelsvecklare
  Synonymer
  sötvedelvecklare
  Cydia pallifrontana (Lienig & Zeller, 1846)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2012.