Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sabelfibbla

Organismgrupp Kärlväxter Hieracium falcifolium
Sabelfibbla Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt särpräglad art som utmärks av korta och breda, brett trubbiga holkfjäll som är rikligt beklädda med stjärnhårsludd, långt och tätt cilierat kronbräm, djupt grenig stjälk samt blad med långt utdragen och ofta skärformigt böjd spets. De vegetativa delarna liknar närmast glatt klippfibbla H. anodon och smal klippfibbla H. lindebergii, men sabelfibbla skiljer sig från båda dessa arter genom sina brett rundtrubbiga holkfjäll, sitt tätt cilierade kronbräm och sina smala men djupt tandade blad.

Stjälk och bladskaft relativt klena, ända från basen gröna och med relativt gles 2–3 mm lång behåring. Stjälk vid mitten helt eller nästan helt utan borst- och stjärnhår. Blad blågröna, ovan kala eller glest och ojämnt håriga och med endast få och korta kanthår, på undersidan däremot mer eller mindre tätt stjärnhåriga. Bladskiva smalt elliptisk till linjär med killik bas, ofta skärformigt böjd och med mer eller mindre djupt men gles klolik tandning eller med framåtriktade kloböjda flikar. Stjälkblad 2–5, med långt utdragen och ofta skärformigt böjd spets, undertill tätt stjärnhåriga. Korgställning som välutvecklad enkel och gaffelgrenig med grenar utgående från eller nedom stjälkens mitt, samt med minst medellångt akladium. Holkskaft med ganska tätt till tätt sittande glandler och mycket glest till ganska tätt sittande hår. Holkfjäll 9–12 mm, breda, brett trubbiga, de yttre löst anlagda. Holkglandler relativt tätt sittande, korta och oftast svarta. Holkhår relativt tätt sittande, medellånga och ungefär från mitten ljusspetsade. Holkstjärnludd rikligt och spritt över fjällens hela yta om än tätast mot holkbasen. Spetstofs oftast välutvecklad. Märke rent gult. Kronbräm långt och tätt cilierat.

Cytogenetiska data saknas för denna art.

Närmaste förväxlingsarter är glatt klippfibbla H. anodon och smal klippfibbla H. lindebergii.
Utbredning
Länsvis förekomst för sabelfibbla Observationer i Sverige för sabelfibbla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sabelfibbla är glest spridd i västligaste Sveriges kusttrakter. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Sällsynt spridd i Bohuslän. Utbredningsområdet relativt hårt exploaterat. Antalet reproduktiva individer skattas till 975 (700-1400). Antalet lokalområden i landet skattas till 13 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (4000-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 52 (4-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Sabelfibbla växer på gråstensklippor och hällar, oftast nära kusten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Hieracium (hökfibblor), Art Hieracium falcifolium Johanss. ex T. Tyler - sabelfibbla Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Dokumentation Sällsynt spridd i Bohuslän. Utbredningsområdet relativt hårt exploaterat. Antalet reproduktiva individer skattas till 975 (700-1400). Antalet lokalområden i landet skattas till 13 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (4000-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 52 (4-80) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
En relativt särpräglad art som utmärks av korta och breda, brett trubbiga holkfjäll som är rikligt beklädda med stjärnhårsludd, långt och tätt cilierat kronbräm, djupt grenig stjälk samt blad med långt utdragen och ofta skärformigt böjd spets. De vegetativa delarna liknar närmast glatt klippfibbla H. anodon och smal klippfibbla H. lindebergii, men sabelfibbla skiljer sig från båda dessa arter genom sina brett rundtrubbiga holkfjäll, sitt tätt cilierade kronbräm och sina smala men djupt tandade blad.

Stjälk och bladskaft relativt klena, ända från basen gröna och med relativt gles 2–3 mm lång behåring. Stjälk vid mitten helt eller nästan helt utan borst- och stjärnhår. Blad blågröna, ovan kala eller glest och ojämnt håriga och med endast få och korta kanthår, på undersidan däremot mer eller mindre tätt stjärnhåriga. Bladskiva smalt elliptisk till linjär med killik bas, ofta skärformigt böjd och med mer eller mindre djupt men gles klolik tandning eller med framåtriktade kloböjda flikar. Stjälkblad 2–5, med långt utdragen och ofta skärformigt böjd spets, undertill tätt stjärnhåriga. Korgställning som välutvecklad enkel och gaffelgrenig med grenar utgående från eller nedom stjälkens mitt, samt med minst medellångt akladium. Holkskaft med ganska tätt till tätt sittande glandler och mycket glest till ganska tätt sittande hår. Holkfjäll 9–12 mm, breda, brett trubbiga, de yttre löst anlagda. Holkglandler relativt tätt sittande, korta och oftast svarta. Holkhår relativt tätt sittande, medellånga och ungefär från mitten ljusspetsade. Holkstjärnludd rikligt och spritt över fjällens hela yta om än tätast mot holkbasen. Spetstofs oftast välutvecklad. Märke rent gult. Kronbräm långt och tätt cilierat.

Cytogenetiska data saknas för denna art.

Närmaste förväxlingsarter är glatt klippfibbla H. anodon och smal klippfibbla H. lindebergii.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sabelfibbla

Länsvis förekomst och status för sabelfibbla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sabelfibbla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sabelfibbla är glest spridd i västligaste Sveriges kusttrakter. Se även bild med separat karta över validerade fynd.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium saxifragum agg.  
 • Art
  Hieracium falcifoliumJohanss. ex T. Tyler - sabelfibbla

Sabelfibbla växer på gråstensklippor och hällar, oftast nära kusten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Namngivning: Hieracium falcifolium Johanss. ex T.Tyler; Tyler, T., Nordic Journal of Botany 28: 570 (2011).

Typmaterial: ”Göteborg, Öckerö s:n, Kolholmen vid Hälsö. 15/6 1937. Torsten Bergvall” i S (holotyp).

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Oreadea - klippfibblor 
 • Aggregat
  Hieracium saxifragum agg.  
 • Art
  Hieracium falcifolium, Johanss. ex T. Tyler - sabelfibbla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Tyler 2019.