Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sabelkardarspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Brommella falcigera
Sabelkardarspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket liten art (kroppslängd 1,5–2 mm) som identifieras på kopulationsorganens byggnad. Hannen har bl. a. en lång, karakteristisk sabelformad tibialapofys, som är lika lång som tarsen: se Tullgren 1948 (endast hannen) och och Almquist 2006 (båda könen).
Utbredning
Länsvis förekomst för sabelkardarspindel Observationer i Sverige för sabelkardarspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tullgren beskrev arten som ny för vetenskapen 1948 från fynd av hane i Råcksta träsk, Bromma, Stockholm, (under namnet Brommella notabilis). Senare har två honor tagits i Karlstads-trakten, Värmland, en hane på Dröstorp alvar på Öland, och flera exemplar från Skåne dels på Stenshuvud och dels på hedområdet i Vä. Arten är upptagen i den finska rödlistan (VU) med fynd från Åbolands skärgård (S. Koponen muntl. medd.) I Norge hittades arten för första gången 2010 i Östfold. I övrigt är arten känd från Tyskland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Österrike, Italien och Ungern samt Ukraina (flertalet kända lokaler listade i Szymkowiak 1997).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Upptäcktes på 1940-talet i Sverige och är sedan dess funnen på en handfull lokaler i Göta- och Svealand. Arten har en Centraleuropeisk utbredning, närmast Sverige funnen i Finland. Artens miljökrav inte entydiga även om den främst påträffats i torra, varma habitat. I Centraleuropa har den karakteriserats som en stäppart, men fynd där finns även fynd från fuktigare miljöer. Många torra habitat minskar idag, men kunskapen om artens nuvarande förekomst är otillräcklig. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (5-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 50 (20-250) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Artens miljökrav inte entydiga även om den främst påträffas i torra, varma habitat. Enligt Szymkowiak, 1997, kommer de flesta fynden från förna i barr- och lövskog, alternativt under stenar eller i bergssprickor. Ofta på solbelysta och torra lokaler. Fyndet i Norge var på torr sandmark. Andra källor i Centraleuropa karakteriserar den som en stäppart, men fynd finns även från mer fuktiga miljöer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Dictynidae (kardarspindlar), Släkte Brommella, Art Brommella falcigera (Balogh, 1935) - sabelkardarspindel Synonymer Brommella notabilis Tullgren, 1948

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Upptäcktes på 1940-talet i Sverige och är sedan dess funnen på en handfull lokaler i Göta- och Svealand. Arten har en Centraleuropeisk utbredning, närmast Sverige funnen i Finland. Artens miljökrav inte entydiga även om den främst påträffats i torra, varma habitat. I Centraleuropa har den karakteriserats som en stäppart, men fynd där finns även fynd från fuktigare miljöer. Många torra habitat minskar idag, men kunskapen om artens nuvarande förekomst är otillräcklig. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (5-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 50 (20-250) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En mycket liten art (kroppslängd 1,5–2 mm) som identifieras på kopulationsorganens byggnad. Hannen har bl. a. en lång, karakteristisk sabelformad tibialapofys, som är lika lång som tarsen: se Tullgren 1948 (endast hannen) och och Almquist 2006 (båda könen).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sabelkardarspindel

Länsvis förekomst och status för sabelkardarspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sabelkardarspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tullgren beskrev arten som ny för vetenskapen 1948 från fynd av hane i Råcksta träsk, Bromma, Stockholm, (under namnet Brommella notabilis). Senare har två honor tagits i Karlstads-trakten, Värmland, en hane på Dröstorp alvar på Öland, och flera exemplar från Skåne dels på Stenshuvud och dels på hedområdet i Vä. Arten är upptagen i den finska rödlistan (VU) med fynd från Åbolands skärgård (S. Koponen muntl. medd.) I Norge hittades arten för första gången 2010 i Östfold. I övrigt är arten känd från Tyskland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Österrike, Italien och Ungern samt Ukraina (flertalet kända lokaler listade i Szymkowiak 1997).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Dictynidae - kardarspindlar 
 • Släkte
  Brommella  
 • Art
  Brommella falcigera(Balogh, 1935) - sabelkardarspindel
  Synonymer
  Brommella notabilis Tullgren, 1948

Artens miljökrav inte entydiga även om den främst påträffas i torra, varma habitat. Enligt Szymkowiak, 1997, kommer de flesta fynden från förna i barr- och lövskog, alternativt under stenar eller i bergssprickor. Ofta på solbelysta och torra lokaler. Fyndet i Norge var på torr sandmark. Andra källor i Centraleuropa karakteriserar den som en stäppart, men fynd finns även från mer fuktiga miljöer.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Arten verkar vara sällsynt men är dåligt eftersökt och eventuell hotbild är svår att fastställa på grund av det dåliga kunskapsläget. Arten är mycket liten och kan vara förbisedd. Torra hedmarker är dock ett habitat som minskat.
Artens bör eftersökas och aktuell utbredning och status fastställas.

Aakra, K., Morka, G.H., Antonsen, A., Farlund, M., Wrånes, R.E., Frølandshagen, R., Løvbrekke, H., Furuseth, P., Fjellberg, A., Lemke, M., Pfliegler, W.P., Andersen, S., Olsen, K.M., Aadland, B. & Berggren, K. 2016. Spiders new to Norway (Arachnida, Araneae) with ecological, taxonomical and faunistic comments. Norwegian Journal of Entomology 63: 6-43.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part. 2. Insect Systematics & Evolution Suppl. 63: 285-603.

Jonsson, L. 2008. Den säregna spindelfaunan (Araneae) på den hotade heden utanför fängelset i Vä. Fazett 21: 39-41

Kronestedt, T. 1983. Spindlar på Ölands Stora alvar. Entomologisk Tidskrift 104: 183–212.

Szymkowiak, P. 1997. Brommella falcigera (Balogh, 1935), a rare European spider. I: Proceedings of the. 16th European Colloquium of Arachnology (ed. M. Zabka): 295–299. Siedlce.

Thaler, K. 1985. Über die epigäische Spinnenfauna von Xerothermstandorten des Tiroler Inntales (Österreich)(Arachnida: Aranei). Veröffentlichungen des Museum Ferdinandeum 65: 81–103.

Tullgren, A. 1948. Zwei bemerkenswerte Vertreter der Familie Dictynidae (Araneae). Entomologisk Tidskrift 69: 155–160.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001, rev Jonas Sandström 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Dictynidae - kardarspindlar 
 • Släkte
  Brommella  
 • Art
  Brommella falcigera, (Balogh, 1935) - sabelkardarspindel
  Synonymer
  Brommella notabilis Tullgren, 1948
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001, rev Jonas Sandström 2015