Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  saffransspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius olearioides
Saffransspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Saffransspindling är en rätt stor, vackert gul eller ljust orangegul spindling av undersläktet Phlegmacium. Lamellerna och foten, som har en kraftig, kantad bulb vid basen, är gula. Köttet är ljusgult. Saffransspindling tillhör ett systematiskt och nomenklatoriskt trassligt komplex och namnet Cortinarius fulmineus har felaktigt använts på flera arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för saffransspindling Observationer i Sverige för saffransspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer ganska sällsynt men är spridd i södra och mellersta Sverige upp till ungefär ekens nordgräns. Uppskattningsvis cirka 75 kända aktuella lokaler i landet (2005). En del fynduppgifter syftar egentligen på andra arter, p.g.a. en viss oreda kring namnet. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 400, vilket motsvarar ungefär 1 500 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 15 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. förändrad markanvändning. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. Den finns också sällsynt i Danmark och Norge, eventuellt också i södra Finland. Utanför Norden är den känd från England och Mellaneuropa. Arten är rödlistad i Norge och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med hassel, ek och sällsynt avenbok och lind. Växer i ädellövskog, löväng, hagmark och hässlen på kalkhaltig mark. En del äldre fynduppgifter är felbestämda då arten tidigare användes i en kollektiv mening som inkluderade fläckad saffransspindling. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätta att minska p.g.a. förändrad markanvändning, främst avverkning samt igenväxning av mosaikmarker, lövängar och hagmarker. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (2000-20000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (4). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Arten bildar mykorrhiza med flera olika lövträd. De flesta svenska lokalerna utgörs av ek/hassellundar eller beteshagar med dessa trädslag, på näringsrik, helst kalkrik mark. I större delen av Sverige och Norge bildar den ofta mykorrhiza med hassel. I Skåne, Danmark och Mellaneuropa förefaller bok vara den vanligaste mykorrhiza-partnern. Gul lökspindling kan betraktas som en indikatorart på en rik, skyddsvärd lundmiljö. Förekomsten av denna art brukar sammanfalla både med andra krävande svamparter och fanerogamer. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius olearioides Rob.Henry - saffransspindling Synonymer gul lökspindling, Cortinarius subfulgens P.D.Orton, saffransspindelskivling, gul lökspindelskivling, guldspindelskivling

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med hassel, ek och sällsynt avenbok och lind. Växer i ädellövskog, löväng, hagmark och hässlen på kalkhaltig mark. En del äldre fynduppgifter är felbestämda då arten tidigare användes i en kollektiv mening som inkluderade fläckad saffransspindling. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsätta att minska p.g.a. förändrad markanvändning, främst avverkning samt igenväxning av mosaikmarker, lövängar och hagmarker. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (2000-20000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (4). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 600 km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Saffransspindling är en rätt stor, vackert gul eller ljust orangegul spindling av undersläktet Phlegmacium. Lamellerna och foten, som har en kraftig, kantad bulb vid basen, är gula. Köttet är ljusgult. Saffransspindling tillhör ett systematiskt och nomenklatoriskt trassligt komplex och namnet Cortinarius fulmineus har felaktigt använts på flera arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för saffransspindling

Länsvis förekomst och status för saffransspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för saffransspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer ganska sällsynt men är spridd i södra och mellersta Sverige upp till ungefär ekens nordgräns. Uppskattningsvis cirka 75 kända aktuella lokaler i landet (2005). En del fynduppgifter syftar egentligen på andra arter, p.g.a. en viss oreda kring namnet. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 400, vilket motsvarar ungefär 1 500 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 15 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. förändrad markanvändning. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. Den finns också sällsynt i Danmark och Norge, eventuellt också i södra Finland. Utanför Norden är den känd från England och Mellaneuropa. Arten är rödlistad i Norge och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius olearioidesRob.Henry - saffransspindling
  Synonymer
  gul lökspindling
  Cortinarius subfulgens P.D.Orton
  saffransspindelskivling
  gul lökspindelskivling
  guldspindelskivling

Arten bildar mykorrhiza med flera olika lövträd. De flesta svenska lokalerna utgörs av ek/hassellundar eller beteshagar med dessa trädslag, på näringsrik, helst kalkrik mark. I större delen av Sverige och Norge bildar den ofta mykorrhiza med hassel. I Skåne, Danmark och Mellaneuropa förefaller bok vara den vanligaste mykorrhiza-partnern. Gul lökspindling kan betraktas som en indikatorart på en rik, skyddsvärd lundmiljö. Förekomsten av denna art brukar sammanfalla både med andra krävande svamparter och fanerogamer. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Förändrad markanvändning, som innebär att lövlundar och beteshagar försvinner och ersätts med granplanteringar är ett hot. Försurning och kvävenedfall kan också försämra livsbetingelserna för arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Växtplatser som utgörs av trädbärande betesmarker med stort inslag av äldre, ädla lövträd måste få fortsatt hävd. Gödning får inte användas och omföring till barrskog kan inte accepteras. De artrikaste och bäst bevarade lokalerna bör säkerställas.
Utländska namn: NO: Safranslørsopp. FI: Keltanuppiseitikki.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius olearioides, Rob.Henry - saffransspindling
  Synonymer
  gul lökspindling
  Cortinarius subfulgens P.D.Orton
  saffransspindelskivling
  gul lökspindelskivling
  guldspindelskivling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.