Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  salepsrot

Organismgrupp Kärlväxter Anacamptis pyramidalis
Salepsrot Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Salepsrot är en 2–4 dm hög, flerårig orkidé med hela, rundade rotknölar. Bladen är 8–15 cm långa, smalt lansettlika till jämnbreda, spetsiga, kölade och saknar fläckar. Stjälken är bladig men bladen sitter glesare uppåt och blir där mindre. Blomaxet är 2–5 cm långt och tätblommigt. Det har i början formen av en pyramid men blir sedan alltmer äggformigt. Blommorna är välluktande, rosenröda, sällan blekt röda och mycket sällan rent vita. De pollineras uteslutande av fjärilar. Arten övervintrar med en liten bladrosett. Den blommar i juli. Blomningen inträffar först när plantorna är 5–10 år gamla.
Utbredning
Länsvis förekomst för salepsrot Observationer i Sverige för salepsrot
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Salepsrot förekommer endast på Öland och Gotland. På Öland är den numera försvunnen söder om Torslunda och Norra Möckleby socknar. Totalt har dock antalet förekomster på Öland ökat sedan början av 1900-talet. I övriga Norden finns den på ett fåtal lokaler på Mön och Själland i Danmark. Salepsrot förekommer sällsynt i hela Europa utom de nordligaste delarna. De svenska förekomsterna är nordliga utposter. Dessutom finns den i angränsande delar av Asien och i Nordafrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Salepsrot förekommer på Öland och Gotland. Växer på mager, torr-fuktig, kalkrik gräsmark. Minskar svagt, minskningen beror bland annat på för kraftigt bete, särskilt av får. Även igenväxning med skog och förbuskning av vissa marker utgör ett hot. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8000-13000) km² och förekomstarean (AOO) till 750 (500-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Salepsrot växer på mager, torr till något fuktig, kalkrik gräsmark. I början av 1900–talet utgjordes växtplatserna huvudsakligen av frisk ängsmark. Detta markslag lades i stor utsträckning under plogen samtidigt som slåttern tidigarelades. Detta medförde att salepsroten trängdes tillbaka under början av 1900-talet. Den ökar nu något, främst på övergivna, sakta igenväxande betesmarker med tämligen torr, tunn, ofta stenig finjord direkt på kalkberget. På Öland ligger flera växtplatser i norra Ölands ljusa lövskogar. På Gotland är den tydligt gynnad av havets närhet, som medför ett mer utjämnat temperaturklimat under höst och vår. På Gotland kan man dessutom finna salepsroten på igenlagda åkrar. Ibland ser man den på väg- eller dikesrenar. Antalet blommande exemplar varierar från år till år.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asparagales (sparrisordningen), Familj Orchidaceae (orkideer), Släkte Anacamptis (salepsrötter), Art Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. - salepsrot Synonymer Aceras pyramidalis (L.) Rchb. f., Klotyxne, Salep

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Salepsrot förekommer på Öland och Gotland. Växer på mager, torr-fuktig, kalkrik gräsmark. Minskar svagt, minskningen beror bland annat på för kraftigt bete, särskilt av får. Även igenväxning med skog och förbuskning av vissa marker utgör ett hot. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8000-13000) km² och förekomstarean (AOO) till 750 (500-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)).
Konventioner CITES bilaga B
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Salepsrot är en 2–4 dm hög, flerårig orkidé med hela, rundade rotknölar. Bladen är 8–15 cm långa, smalt lansettlika till jämnbreda, spetsiga, kölade och saknar fläckar. Stjälken är bladig men bladen sitter glesare uppåt och blir där mindre. Blomaxet är 2–5 cm långt och tätblommigt. Det har i början formen av en pyramid men blir sedan alltmer äggformigt. Blommorna är välluktande, rosenröda, sällan blekt röda och mycket sällan rent vita. De pollineras uteslutande av fjärilar. Arten övervintrar med en liten bladrosett. Den blommar i juli. Blomningen inträffar först när plantorna är 5–10 år gamla.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för salepsrot

Länsvis förekomst och status för salepsrot baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för salepsrot

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Salepsrot förekommer endast på Öland och Gotland. På Öland är den numera försvunnen söder om Torslunda och Norra Möckleby socknar. Totalt har dock antalet förekomster på Öland ökat sedan början av 1900-talet. I övriga Norden finns den på ett fåtal lokaler på Mön och Själland i Danmark. Salepsrot förekommer sällsynt i hela Europa utom de nordligaste delarna. De svenska förekomsterna är nordliga utposter. Dessutom finns den i angränsande delar av Asien och i Nordafrika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Orchidaceae - orkideer 
 • Släkte
  Anacamptis - salepsrötter 
 • Art
  Anacamptis pyramidalis(L.) Rich. - salepsrot
  Synonymer
  Aceras pyramidalis (L.) Rchb. f.
  Klotyxne
  Salep

Salepsrot växer på mager, torr till något fuktig, kalkrik gräsmark. I början av 1900–talet utgjordes växtplatserna huvudsakligen av frisk ängsmark. Detta markslag lades i stor utsträckning under plogen samtidigt som slåttern tidigarelades. Detta medförde att salepsroten trängdes tillbaka under början av 1900-talet. Den ökar nu något, främst på övergivna, sakta igenväxande betesmarker med tämligen torr, tunn, ofta stenig finjord direkt på kalkberget. På Öland ligger flera växtplatser i norra Ölands ljusa lövskogar. På Gotland är den tydligt gynnad av havets närhet, som medför ett mer utjämnat temperaturklimat under höst och vår. På Gotland kan man dessutom finna salepsroten på igenlagda åkrar. Ibland ser man den på väg- eller dikesrenar. Antalet blommande exemplar varierar från år till år.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Salepsrot har svårt att klara sig på näringsrik mark och missgynnas därför av gödsling. Även hårt bete utgör ett hot liksom igenväxning med skog och förbuskning.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Gödsling och ett alltför hårt bete, särskilt av får, bör undvikas. Arten gynnas av svagt hästbete, gärna med något års uppehåll då och då, samt av slåtter efter blomningen.
Salepsrot är fridlyst. Artens ekologi har undersökts på Öland i WWF:s regi. Utländska namn – NO: Salepsrot, DK: Horndrager, GB: Pyramidal Orchid.

Ekstam, U. m fl 1984. Ölands och Gotlands växtvärld. Natur och Kultur. Stockholm.

Erlandsson, K. 1996. Inventering av salepsrot Anacamptis pyramidalis 1994-95. Krutbrännaren 5 (1): 44-45.

Grøntved, J. 1948. Orchidéernes Udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 47: 277–370.

Ingmansson, G. & Johansson B. G. 2005. Gotlands orkidéer. Rindi 25: 3-82.

Lind, H. 1992. Förekomst, beståndsutveckling och fruktsättning hos salepsrot på Öland. Svensk Bot. Tidskr. 86: 329–336.

Lind, H. 1993. Salepsrot Anacamptis pyramidalis. Litet porträtt av en öländsk orkidé. Krutbrännaren 2 (2): 19–22.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Pettersson, B. 1958. Dynamik och konstans i Gotlands flora och vegetation. Acta Phytogeogr. Suec. 40.

Sterner, R. 1986. Ölands kärlväxtflora. 2:a rev. uppl. utgiven av Åke Lundqvist. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Orchidaceae - orkideer 
 • Släkte
  Anacamptis - salepsrötter 
 • Art
  Anacamptis pyramidalis, (L.) Rich. - salepsrot
  Synonymer
  Aceras pyramidalis (L.) Rchb. f.
  Klotyxne
  Salep
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992.